woensdag 12 maart 2014

parate executie

parate executieHet recht van parate executie is een bevoegdheid, door de wet toegekend aan bepaalde crediteuren zoals bijvoorbeeld de pandhouder of de eerste hypotheekhouder, die het beding van de eigenmachtige verkoop hebben gemaakt, om onder zekere voorwaarden zonder tussenkomst van de rechter de als zekerheid dienende zaken in het openbaar te doen verkopen

Dit gebeurt uiteraard pas wanneer de debiteur in gebreke is gebleven om aan zijn verplichtingen te voldoen.


Gebruikte begrippen in parate executie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beding
  ... een beding is een expliciet vastgelegde voorwaarde of bepaling in een overeenkomst...Lees meer
debiteur
  ... een debiteur is de schuldenaar van een bepaalde schuld deze schuld is hetzij ogenblikkelijk opeisbaar hetzij op een tijdstip in de...Lees meer
executie
  ... met het juridische begrip executie in het engels foreclosure genoemd bedoelen we het ten uitvoerleggen van een vonnis van een...Lees meer
hypotheekhouder
  ... onder de hypotheekhouder verstaan we degene aan wie als zekerheid voor zijn vordering het zakelijk recht van hypotheek is verleend...Lees meer
pandhouder
  ... een pandhouder wordt ook wel pandnemer genoemd het is een schuldeiser die tot zekerheid van zijn vordering het pandrecht...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
zekerheid
  ... in het algemeen spreken we van een zekerheid bij een dekking of onderpand...Lees meer

Begrippen waar parate executie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

separatist
  ... een separatist in boekhoudkundige zin is een crediteur die zijn rechten kan uitoefenen tijdens het faillissement van zijn debiteur als...Lees meer
pandrecht
  ... onder het pandrecht verstaan we een zakelijk zekerheidsrecht van een crediteur op een bepaalde daartoe verbonden roerende zaak van een...Lees meer