vrijdag 28 maart 2014

homo economicus

homo economicusDe term homo economicus slaat op de veronderstelling dat de economische mens rationeel handelt.

Waarbij met rationeel economisch handelen bedoeld wordt dat iemand gegeven de middelen waarover hij kan beschikken een zo goed mogelijk resultaat wil bereiken en daar zo min mogelijk middelen in wil investeren.

Net zomin als er rationele beleggers bestaan bestaan er echter economisch handelende personen. In de praktijk winnen allerlei emoties het van de rationaliteit.

Hoogleraar Pieter Hennipman heeft uiteindelijk in zijn proefschrift definitief met de homo economicus afgerekend. Hij deed dat in 1945 met zijn proefschrift "Economisch motief en economisch principe".
Gebruikte begrippen in homo economicus


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

economisch handelen
  ... de term economisch handelen vinden we in de economie bij het bestuderen van de aanwending van middelen die voor...Lees meer
investeren
  ... onder investeren verstaan we in de economie het gebruiken van eigen of vreemd vermogen voor het aanschaffen van kapitaalgoederen door...Lees meer
middelen
  ... we spreken van middelen als we op verschillende momenten tegen verschillende koersen aandelen van een beursvennootschap kopen om een aantrekkelijke...Lees meer
min
  ... de term min wordt gebruikt in de verbinding "in de min staan" wat staat tegenover "een plus noteren"...Lees meer
rationeel economisch handelen
  ... het al dan niet rationeel economisch handelen van consumenten en beleggers is al vaak bestudeerd vastgelegd en besproken...Lees meer
winnen
  ... met winnen wordt bij effecten het maken van een koersstijging bedoeld dus in de zin van "het aandeel windmolens nv...Lees meer