Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

vrijdag 5 augustus 2016

werknemer

WerknemerEen werknemer is iemand die de verplichting aangaat om bepaalde werkzaamheden te verrichten (in formele economische terminologie: het leveren van de productiefactor arbeid) waar tegenover een beloning staat die loon of salaris wordt genoemd.

De wederzijdse verplichtingen tussen werkgever en werknemer worden meestal vastgelegd in een arbeidsovereenkomst.
Gebruikte begrippen in werknemer


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

arbeid
  ... In de economische wetenschap is arbeid is de werkkracht van de mens arbeid wordt ook gezien als een oorspronkelijke productiefactor...Lees meer
arbeidsovereenkomst
  ... Onder de zogenaamde arbeidsovereenkomst wordt een overeenkomst tussen werkgever en werknemer bedoeld waarin de wederzijdse rechten en plichten worden vastgelegd...Lees meer
loon
  ... met loon bedoelen we de beloning van werknemers voor geleverde arbeid inclusief de belastingen en premies ten laste van de...Lees meer
verplichting
  ... we spreken van een verplichting jegens iemand als deze een juridisch afdwingbaar recht op ons heeft...Lees meer
werkgever
  ... een werkgever is een persoon of onderneming inclusief de overheid die behoefte heeft aan de productiefactor arbeid en daarom mensen...Lees meer

Begrippen waar werknemer in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

actionist
  ... de aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt dit wil meestal niet...Lees meer
aandeelhouder
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt dit wil meestal...Lees meer
aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
aandelenoptieregeling
  ... Onder een aandelenoptieregeling verstaan we een vorm van een bedrijfsspaarregeling waarbij de werknemer aandelenopties in feite callopties ontvangt die in...Lees meer
aanstellingsbrief
  ... Onder het begrip aanstellingsbrief verstaan we de schriftelijke vastlegging van alle rechten en plichten die bij de aanstelling in een...Lees meer
slaper
  ... in de wereld van de pensioenen is een slaper een werknemer die zijn deelname aan een pensioenfonds beëindigd heeft vã³ã³r...Lees meer
ADV
  ... De verklaring van advance block bearish een patroon uit de candlestickanalyse is als volgt er zijn drie dagen...Lees meer
arbeidsduurverkorting
  ... Onder het begrip arbeidsduurverkorting meestal afgekort tot adv of atv verstaan we het verminderen van het aantal jaren per werkzaam...Lees meer
arbeidsplaatsenovereenkomst
  ... Werknemersorganisaties pleiten nog wel eens voor een arbeidsplaatsenovereenkomst volgens een dergelijke overeenkomst dient een werknemer een bepaald aantal mensen in...Lees meer
arbeidsproductiviteit
  ... Onder de arbeidsproductiviteit verstaan we de hoeveelheid producten die een arbeider per tijdseenheid produceren kan ofwel de totale productie in...Lees meer
inflatie
  ... inflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen mogelijk was dit...Lees meer
loonruimte
  ... de loonruimte is het percentage dat de lonen maximaal mogen stijging op grond van economische factoren denk daarbij bijvoorbeeld aan...Lees meer
winstdelingsspaarregeling
  ... een winstdelings spaarregeling is een vorm van een spaarrekening waarbij een deel van de jaarlijkse winstuitkering tot een wettelijk toegestaan...Lees meer
inkomensverschillen
  ... elk land kent inkomensverschillen zelf als de overheid dit tegengaat zal er nog een zwart of grijs circuit overblijven dat...Lees meer
kapitaaldekkingsstelsel
  ... onder een kapitaaldekkingsstelsel verstaan we een pensioenstelsel waarbij de werknemer in principe door premiebetaling voor zijn eigen pensioen heeft betaald...Lees meer
aanvullendpensioen
  ... Onder een aanvullendpensioen verstaan we een aanvulling op de aow het algemene ouderdoms pensioen een werknemer betaalt hiervoor pensioenpremie...Lees meer
arbeidsjaar
  ... Een arbeidsjaar geeft aan hoeveel uren een werknemer met een volledige baan gemiddeld per jaar werkt...Lees meer
menselijk kapitaal
  ... het zogenaamde menselijk kapitaal vinden we niet op de balans van een onderneming terug maar is wel degelijk van...Lees meer
arbeidsovereenkomst
  ... Onder de zogenaamde arbeidsovereenkomst wordt een overeenkomst tussen werkgever en werknemer bedoeld waarin de wederzijdse rechten en plichten worden vastgelegd...Lees meer
minimumloon
  ... het zogenaamde minimumloon of ook wel het wettelijk minumumloon is het brutoloon per maand dat een werknemer met een leeftijd...Lees meer
aspirantdeelnemer
  ... Aspirant deelnemer is een term uit de pensioenwereld we hebben het dan over een werknemer die nog niet de vereiste...Lees meer
bedrijfsspaarregeling
  ... in de wet op de loonbelasting zijn gunstige fiscale regels opgenomen voor een bedrijfsspaarregeling voorbeelden hiervan zijn het zogenaamde spaarloon...Lees meer
interne arbeidsverdeling
  ... onder de technische interne arbeidsverdeling verstaan we de specialisatie binnen een bedrijf in het algemeen legt een werknemer zich toe...Lees meer
loongrens
  ... de loongrens was voorheen het brutojaarloon waar beneden een werknemer verplicht verzekerd was krachtens de ziekenfondswet...Lees meer
belastingontduiking
  ... In tegenstellingen tot de wel legale praktijk van de belastingontwijking is belastingontduiking wel strafbaar immers hier worden constructies gebruikt die...Lees meer
contractloonstijging
  ... onder een contractloonstijging verstaan we de stijging van het looninkomen per werknemer als direct gevolg van collectieve arbeidsovereenkomsten cao in...Lees meer
marginale wig
  ... onder de marginale wig verstaan we het verschil tussen een verandering van de arbeidskosten voor de werkgever en de...Lees meer
flexarbeid
  ... we spreken bij een arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer van flexarbeid bij arbeidscontracten voor een bepaalde periode bij afroepcontracten contracten...Lees meer
jan modaal
  ... jan modaal is een fictieve werknemer met een modaal inkomen vaak worden er ook nog twee kinderen onder de zestien...Lees meer
premiespaarregeling
  ... bij een premiespaarregeling houdt de werkgever een spaarbedrag in op het nettoloon van de werknemer en voegt daar zelf...Lees meer
primaire arbeidsvoorwaarden
  ... de primaire arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden waarop een werknemer zijn arbeid ter beschikking stelt van een werkgever en die...Lees meer
education permanente
  ... onder education permanente verstaan we de voortdurende her en bijscholing om de in sommige bedrijfstakken wel heel snel verouderende...Lees meer
employability
  ... onder de moeilijk vertaalbare term employability verstaan we de mate waarin kennis en ervaring van een medewerker aansluiten aan de...Lees meer
flexwerken
  ... de flexwet is de populaire benaming van de wet flexibiliteit en zekerheid door deze wet hebben tijdelijke arbeidskrachten meer zekerheid...Lees meer
individueel arbeidscontract
  ... een individueel arbeidscontract is een overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer waarin alle verplichtingen over en weer worden...Lees meer
modaal inkomen
  ... het modaal inkomen wordt zichtbaar als we de inkomens statistisch gaan verwerken en in een grafiek gaan zetten het...Lees meer
modale werknemer
  ... de modale werknemer is de statistisch meest voorkomende werknemer qua salaris let wel dus niet de gemiddelde werknemer zoals vaak...Lees meer
overhevelingstoeslag
  ... de overhevelingstoeslag was een overblijfsel van de belastingoperatie oort in 1990...Lees meer
werkgeversverklaring
  ... een werkgeversverklaring is een door de werkgever getekende verklaring waarin staat dat de aanvrager werknemer in vaste dienst is en...Lees meer
inruil
  ... we bieden iets bijvoorbeeld een dienst recht of zaak aan "in ruil" aan als we hier tegenover een andere...Lees meer
flexpensioen
  ... we spreken van flexwerken bij een arbeidsovereenkomst waarbij de werktijden afhankelijk zijn van de behoefte bij de werkgever werknemer...Lees meer
bedrijfssparen
  ... in de wet op de loonbelasting zijn gunstige fiscale regels opgenomen voor regelingen voor bedrijfssparen...Lees meer
brutoloon
  ... onder het brutoloon verstaan we het totaal van het verkregen loon loonbelasting en sociale premies zijn op het brutoloon nog...Lees meer
incidentele loonontwikkeling
  ... incidentele loonontwikkeling is het verschil tussen het loon dat gemiddeld door een werknemer wordt ontvangen en en de stijging...Lees meer
loondienst
  ... we zeggen dat iemand in loondienst is of werkt als hij als werknemer door een werkgever tegen betaling van loon...Lees meer
vakantiedagen
  ... volgens de wet heeft iedere werknemer recht op vakantiedagen met behoud van loon het recht op vakantiedagen wordt in de...Lees meer
toegerekend loon zelfstandigen
  ... het toegerekend loon zelfstandigen is het bedrag dat een niet werknemer eigenlijk voor zijn arbeid zou moeten verdienen...Lees meer
productiviteitsval
  ... we spreken van de productiviteitsval als een werknemer niet voldoende arbeid levert om zijn totale arbeidskosten terug te verdienen voor...Lees meer
zwartwerker
  ... een zwartwerker is een werknemer die betaald wordt met zwart geld dus met geld uit het zogenaamde zwarte circuit waarbij...Lees meer
arbeidsongeschiktheidsverzekering
  ... Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een werknemersverzekering die uitkeert als een werknemer langer dan een jaar geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is heette vroeger...Lees meer
sociaal minimum
  ... het sociaal minimum is het inkomen dat bij wet als het minimum is vastgesteld voor de lonen en sociale...Lees meer
pensioen en spaarfondsen wet
  ... de pensioen en spaarfondsenwet reguleert de pensioenwereld hierbij wordt zoveel mogelijk geprobeerd de aanspraken die een werknemer heeft...Lees meer
werkbare werkdagen
  ... een periode uitgedrukt in werkbare werkdagen is een aanduiding om de periode aan te geven die nodig is...Lees meer
werknemerspremie
  ... de werknemerspremie is de door de werknemer te betalen premie voor de sociale verzekeringen...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.