Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zondag 27 maart 2016

rijksbegroting

rijksbegroting


De rijksbegroting wordt aan het parlement aangeboden op de derde dinsdag in september, ook wel prinsjesdag genoemd.

De rijksbegroting bevat de verwachte inkomsten en uitgaven voor het komende jaar. Het zijn in feite een aantal wetsontwerpen die het parlement ter goedkeuring krijgt voorgelegd en waarmee de regering de financiën voor het komend kalenderjaar sluitend wil krijgen.

Ieder begrotingsdeel valt onder een bepaalde minister.

De uitgaven van het rijk laten zich onderverdelen in een departementale indeling en een economische indeling

Bij de departementale indeling is de begroting gesplitst per ministerie waarbij de betreffende minister de ministriële verantwoordelijkheid draagt.

Kijken we naar de economische indeling dat is die verdeeld in overdrachtsuitgaven ofwel "uitgaven om niet" en bestedingen waar het rijk wel iets voor terug ziet.

Bij de overdrachtsuitgaven onderkennen we de inkomensoverdrachten zoals prijsverlagende subsidies, waarbij huursubsidie een voorbeeld is en éénmalige subsidies voor bijvoorbeeld investeringen van bedrijven. We spreken dan van kapitaaloverdracht.

De bestedingsuitgaven zijn de pure investeringen, bijvoorbeeld in wegen, dijken en andere infrastructuur en de consumptieve uitgaven die in een jaar verbruikt worden.

Aan de inkomstenkant van de rijksbegroting vinden we de indirecte belastingen, de directe belastingen en de niet-belastingontvangsten.

Indirecte belastingen zijn bijvoorbeeld de BTW, accijnzen, invoerrechten, wegenbelasting en dergelijke.

De directe belastingen zijn zijn de inkomstenbelasting uit box 1 en 2, vennootschapsbelasting, vermogensbelasting in box 3, successierechten en winstbelasting. Ook de kansspelbelasting vinden we hier terug.

Onder de niet-belastinguitgaven verstaan we de retributies, opbrengsten aardgas en bijvoorbeeld ook de staatsloterij
Gebruikte begrippen in rijksbegroting


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

begroting
  ... Onder een begroting verstaan we een overzicht van de verwachte ontvangsten en voorziene uitgaven voor een bepaalde meestal...Lees meer
belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer
bestedingen
  ... onder bestedingen verstaan we de aankopen van consumenten investeerders overheid en buitenland die beslag leggen op de productiecapaciteit van een...Lees meer
box
  ... de term box komt uit de point and figure charting hiermee wordt het verschil bedoeld tussen de vorige keer dat een...Lees meer
directe belastingen
  ... onder de directe belastingen verstaan we de belastingen die aan personen of bedrijven worden opgelegd...Lees meer
indirecte belastingen
  ... het is de bedoeling dat indirecte belastingen drukken op een ander dan diegene die de belastingaanslag krijgt...Lees meer
infrastructuur
  ... onder de infrastructuur verstaan we alle noodzakelijke voorzieningen op het gebied van transport en communicatie om het ondernemen mogelijk te...Lees meer
inkomensoverdrachten
  ... inkomensoverdrachten zijn alle betalingen waar geen directe tegenprestatie tegenover staat en die niet drukken op het vermogen van de betaler...Lees meer
inkomstenbelasting
  ... onder de inkomstenbelasting verstaan we de belasting die mensen over hun inkomsten moeten betalen deze inkomstenbelasting wordt geïnd door middel van...Lees meer
investeringen
  ... onder het doen van investeringen verstaan we het vergroten van de hoeveelheid kapitaalgoederen met het oog op hogere winstverwachtingen ofwel...Lees meer
invoerrechten
  ... invoerrechten zijn een soort belastingen op vanuit het buitenland ingevoerde goederen en diensten...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
opbrengsten
  ... de opbrengsten zijn de inkomsten van een onderneming uit de verkoop van de producten...Lees meer
overdrachtsuitgaven
  ... onder de overdrachtsuitgaven verstaan we de overdracht van middelen zonder dat daar een tegenprestatie van de ontvangers tegenover staat...Lees meer
subsidies
  ... subsidies zijn gelden die door de overheid of de europese unie aan bedrijven worden verstrekt met het doel de prijzen...Lees meer
successierechten
  ... onder het betalen van successierechten verstaan we het betalen van belasting door verkrijging van eigendom door overlijden...Lees meer
vennootschapsbelasting
  ... de vennootschapsbelasting is een belasting over de winst van naamloze vennootschappen nvs en besloten vennootschappen bvs en van stichtingen en...Lees meer
verantwoordelijkheid
  ... een trader dient een goed gevoel voor verantwoordelijkheid te ontwikkelen de meeste traders gaan er van uit dat ze alleen...Lees meer
verdeeld
  ... verdeeld is een beursterm voor een licht lagere beurs...Lees meer
vermogensbelasting
  ... onder vermogensbelasting verstaan we een belasting die geheven wordt over het vastgestelde fiscale vermogen verminderd met de van toepassing zijnde...Lees meer
wegen
  ... bij fondsen spreken we van het wegen bij het toekennen van het relative belang in een gewogen index...Lees meer

Begrippen waar rijksbegroting in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

macro economische verkenning
  ... de macro economische verkenning is min of meer een onderdeel van rijksbegroting die in september openbaar wordt gemaakt...Lees meer
algemene beschouwingen
  ... onder de algemene beschouwingen verstaan we het debat tussen leden van de tweede kamer en de regering over de...Lees meer
miljoenennota
  ... de miljoenennota verschijnt op de derde dinsdag van september na de opening van de staten generaal door de koning...Lees meer
ministerie van financien
  ... het ministerie van financiën waar ondermeer de belastingdienst onder valt houdt zich bezig met de financiële politiek beleid...Lees meer
begrotingsfonds
  ... Een begrotingsfonds is een afgezonderd deel van de rijksbegroting het dient om het beheer van bepaalde inkomsten en uitgaven inzichtelijker...Lees meer
sociale voorzieningen
  ... de sociale voorzieningen vormen het deel van de sociale zekerheid dat niet uit premieheffing maar uit de algemene middelen...Lees meer
marktrente
  ... onder de marktrente verstaan we de rente die bij het verstrekken van een lening of krediet overeenkomt met de gemiddelde...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.