Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 22 februari 2016

Debiteur

Debiteur


Een Debiteur is de schuldenaar van een bepaalde schuld.

Deze schuld is hetzij ogenblikkelijk opeisbaar hetzij op een tijdstip in de toekomst, bijvoorbeeld bij een lening of een hypotheek.
Gebruikte begrippen in debiteur


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer

Begrippen waar debiteur in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

aanbod gerede betaling
  ... Onder een aanbod van gerede betaling verstaan we de mogelijkheid voor een debiteur bij wie de crediteur...Lees meer
parate executie
  ... het recht van parate executie is een bevoegdheid door de wet toegekend aan bepaalde crediteuren zoals bijvoorbeeld de pandhouder...Lees meer
Yankee bond
  ... een yankee bond is een dollarobligatie die in de verenigde staten is uitgegeven door een buitenlandse debiteur dus door...Lees meer
persoonlijke zekerheid
  ... een persoonlijke zekerheid is een zekerheid voor de verplichtingen van een debiteur...Lees meer
schuldbekentenis
  ... een schuldbekentenis wordt ook wel een schuldbewijs genoemd...Lees meer
cross default
  ... onder een cross default verstaan we een clausule in een overeenkomst van geldlening bij een debiteur die meerdere geldleningen...Lees meer
homologatie van een akkoord
  ... onder de homologatie van een akkoord verstaan we de bekrachtiging door de rechtbank van een akkoord dat...Lees meer
overmacht
  ... onder overlopende posten die ook wel zwevende posten verstaan we mutaties in een administratie die nog niet in een...Lees meer
separatist
  ... een separatist in boekhoudkundige zin is een crediteur die zijn rechten kan uitoefenen tijdens het faillissement van zijn debiteur als...Lees meer
incasso
  ... het begrip incasso kent meerdere betekenissen ten eerste het innen van een vordering dan wel het document zelf dat geïnd...Lees meer
onderhandse lening
  ... een onderhandse lening is een lening met een vaste looptijd van doorgaans zeer grote omvang die niet via een...Lees meer
vermogen buiten balans
  ... onder vermogen buiten de balans verstaan we het vermogen van derden bijvoorbeeld een borg dat eventueel uitgewonnen...Lees meer
algemeenvoorrecht
  ... een zogenaamd algemeen voorrecht wordt in de wet aan bepaalde crediteuren toegekend gezien de aard van hun vorderingen om...Lees meer
foreignbond
  ... een foreign bond is een verzamelnaam voor in het binnenland genoteerde obligaties die uitgegeven worden door een buitenlandse debiteur...Lees meer
leadmanager
  ... de leadmanager is een bank die door de debiteur voor een grote lening is benaderd en die andere banken tracht...Lees meer
debiteurensubstitutie
  ... met de term debiteurensubstitutie wordt vervanging van de vordering bedoeld die bijvoorbeeld een bank op een debiteur heeft door een...Lees meer
paripassuclausule
  ... onder een pari passu clausule verstaan we een clausule in een overeenkomst van een geldlening waarbij de...Lees meer
legitimatiepapier
  ... een legitimatiepapier is een document waarbij de betrokken partijen zijn overeengekomen dat voor het bewijs van het bestaan van de...Lees meer
cross currency emissie
  ... een cross currency emissie is een vorm van een emissie waarbij verschillende debiteuren via tussenkomst van een bank...Lees meer
beding van eigenmachtige verkoop
  ... onder het beding van eigenmachtige verkoop verstaan we een beding in een hypotheekakte waarbij een eerste hypotheekhouder...Lees meer
delcredere
  ... onder delcredere verstaan we het instaan voor de gegoedheid van de debiteur...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
concurrente crediteur
  ... onder een concurrente crediteur verstaan we een crediteur die dezelfde rechten heeft als andere crediteuren...Lees meer
dwangbevel
  ... een dwangbevel wordt uitgereikt door een deurwaarder en kan gezien worden als een bevel in executoriale vorm waarmee de fiscus of...Lees meer
krediethypotheek
  ... onder een krediethypotheek verstaan we een hypotheek die tot zekerheid strekt van een bij de hypotheekakte als verschuldigd erkende maar...Lees meer
moratoire rente
  ... de moratoire rente is de rente die verschuldigd is wegens het niet of met vertraging betalen van een geldschuld...Lees meer
primaire geldmarkt transactie
  ... een primaire geldmarkttransactie is een transactie op de geldmarkt tussen een debiteur en een crediteur waardoor een nog niet...Lees meer
preferente crediteur
  ... een preferente crediteur is een crediteur die hetzij een vordering op een debiteur heeft waarvan de voldoening voorrang heeft...Lees meer
recht van retentie
  ... het recht van retentie is het recht van een schuldeiser die in dit geval de retentor wordt genoemd...Lees meer
incasseren van een cheque
  ... het incasseren van een cheque kunnen we op verschillende manieren zien 1 in enge zin het innen van een cheque door...Lees meer
incassomachtiging
  ... een incassomachtiging is een schriftelijke volmacht om binnen de gestandaardiseerde regels bedragen af te schrijven van de rekening van een...Lees meer
inland payment
  ... onder inland payment verstaan we de betaling van binnenlandse ofwel lokale valuta voor schulden die luiden in vreemde valuta...Lees meer
insolventie
  ... een zogenaamde staat van insolventie toestand waarin een debiteur zijn schulden niet kan betalen...Lees meer
non availability clause
  ... een non availability clause is een clausule in het contract van een eurovalutalening waarin de bank bepaalt dat de...Lees meer
in gebreke stelling
  ... een ingebrekestelling is een schriftelijk bericht van de schuldeiser aan de schuldenaar dat hij terstond of op een later aangegeven...Lees meer
calendier
  ... de nederlandse bank beheert de zogenaamde emissiekalender of ook wel calendrier en bepaalt daarmee het tijdstip waarop de uitgifte van...Lees meer
emissiekalender
  ... de nederlandse bank beheert de zogenaamde emissiekalender of ook wel calendrier en bepaalt daarmee het tijdstip waarop de uitgifte van...Lees meer
bijzonder voorrecht
  ... een bijzonder voorrecht wordt ook wel een speciaal voorrecht genoemd het bijzonder voorrecht wordt van rechtswege aan bepaalde crediteuren...Lees meer
bron belasting op interest
  ... met het begripbronbelasting op interest wordt de belasting bedoeld die in het land van de debiteur geheven wordt...Lees meer
buitenlandse incasso
  ... we spreken van een buitenlandse incasso bij een incasso waarbij tenminste ã©ã©n van de betrokken partijen de debiteur de...Lees meer
cessie
  ... onder een cessie tot zekerheid verstaan we een vorm van cessie waarbij een vordering op een derde de...Lees meer
dubieuze debiteur
  ... met een dubieuze debiteur bedoelen we een debiteur waarvan het onzeker is of deze aan zijn verplichtingen zal kunnen...Lees meer
derden beslag
  ... onder derdenbeslag verstaan we het beslag dat door een beslaglegger of een arrestant wordt gelegd op de goederen en openstaande...Lees meer
driepartijenverhouding
  ... onder een driepartijenverhouding verstaan we de positie van een partij die als crediteur betrokken wordt in de rechtsbetrekking van zijn...Lees meer
samuraibond
  ... een samurai bond is een in japan uitgegeven lening van een japanse debiteur die buiten japan dient te worden...Lees meer
bankgiro incassosystemen
  ... Incassosystemen waarvan bedrijven instellingen en verenigingen gebruik konden maken met inschakeling van hun bank en de bankgirocentrale bv...Lees meer
bankhypotheek
  ... Onder een bankhypotheek verstaan we een hypotheek waarbij de hypotheek dient tot zekerheid van al hetgeen de debiteur uit hoofde...Lees meer
faillissement
  ... een faillissement of bankroet is een door de rechtbank vastgestelde toestand van een debiteur dat deze heeft opgehouden met het...Lees meer
voorrecht van uitwinning
  ... onder het voorrecht van uitwinning verstaan we het voorrecht van de borgen om te eisen dat de crediteur...Lees meer
verificatievergadering
  ... de verificatievergadering is een vergadering van crediteuren en hun debiteur met zijn curator onder leiding van een rechtercommissaris waarin over...Lees meer
voorrecht van schuldsplitsing
  ... het voorrecht van schuldsplitsing is een voorrecht van de borgen om te eisen dat ieder van hen voor...Lees meer
kredietverzekering binnenland
  ... een kredietverzekering binnenland is een verzekering die het risico dekt dat een nederlandse onderneming geen betaling ontvangt van zijn...Lees meer
loonbeslag
  ... loonbeslag is een bijzondere vorm van derdenbeslag hierbij wordt beslag gelegd op het loon van de debiteur...Lees meer
terugkoopverklaring
  ... een terugkoopverklaring is een verklaring van een leverancier dat hij de door hem aan een debiteur geleverde goederen tegen betaling...Lees meer
conservatoir beslag
  ... onder het conservatoir beslag verstaan we een vorm van beslag dat gelegd kan worden door een crediteur na verkregen...Lees meer
executie
  ... met het juridische begrip executie in het engels foreclosure genoemd bedoelen we het ten uitvoerleggen van een vonnis van een...Lees meer
executoriaal beslag
  ... onder een executoriaal beslag verstaan we een vorm...Lees meer
zekerheid
  ... in het algemeen spreken we van een zekerheid bij een dekking of onderpand...Lees meer
betalingsperformance
  ... onder de betalingsperformance van een debiteur verstaan we de wijze waarop een debiteur normaal gesproken aan zijn verplichtingen pleegt te...Lees meer
dienst der lening
  ... onder de dienst der lening verstaan we de verplichtingen van de debiteur tot betaling van de rente en...Lees meer
persoonlijkezekerheid
  ... een persoonlijke zekerheid is een zekerheid voor de verplichtingen van een debiteur...Lees meer
persoonlijke zekerheid
  ... een persoonlijke zekerheid is een zekerheid voor de verplichtingen van een debiteur dat wil zoveel zeggen dat ten opzicht van...Lees meer
polis voor middelgrote en kleine bedrijven
  ... een polis voor middelgrote en kleine bedrijven wordt afgekort aangeduid als pmkb...Lees meer
beschadigde borg
  ... met het begrip beschadigde borg bedoelen we een borg die heeft moeten betalen omdat de debiteur niet aan zijn...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.