Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

woensdag 20 januari 2016

Aflossing

AflossingOnder het begrip aflossing verstaan we de gebeurtenis van het terugbetalen van (een deel van) een lening of een obligatie.

In uitspraken als "...de aflossing van deze obligatie vindt volgend jaar september plaats"

Gebruikte begrippen in aflossing


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer

Begrippen waar aflossing in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

goudclausule
  ... een goudclausule is een clausule bij een lening in een vreemde valuta die inhoudt dat rente...Lees meer
ninjahypotheek
  ... een ninjahypotheek is een vorm van een amerikaanse subprimehypotheek en wel eentje van de slechtste soort...Lees meer
achtergestelde obligatie
  ... Een achtergestelde obligatie is een obligatie die pas na de normale obligaties en andere vorderingen wordt afgelost bij liquidatie...Lees meer
aflossingsvrije hypotheek
  ... Onder een aflossingsvrije hypotheek of ook wel aflosvrije hypotheek verstaan we een hypotheek waarbij u ervoor kiest om niet...Lees meer
amortisatiefonds
  ... Een amortisatiefonds is een fonds waaruit de aflossing van obligaties wordt bestreden het amortisatiefonds kan gevormd worden door het storten...Lees meer
ballonconstructie
  ... We spreken van een zogenaamde ballonconstructie of ballonlening als er bij een lening sprake is van 1 een aflossingsschema van...Lees meer
aandelenlease
  ... Bij het begrip aandelenlease praten we eigenlijk gewoon over een vorm van geld lenen aandelenlease was erg populair in de...Lees meer
reverse convertible
  ... de reverse convertible is een bijzonder soort obligatie van huis uit zijn obligaties risicomijdend...Lees meer
aandelenfase
  ... We spreken van de aandelenfase van een converteerbare obligatie als de koers van het bijbehorende aandeel al boven de conversiekoers...Lees meer
mantelconstructie
  ... een mantelconstructie of mantelaffaire is een transactie waarbij de houder van een obligatie het couponblad schenkt of verkoopt en de...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
obligatiehouder
  ... de obligatiehouder is degene die de obligatie in eigendom heeft en uit hoofde daarvan in principe recht heeft op de...Lees meer
uitlotingsgroep
  ... de term uitlotingsgroep komen we tegen bij de obligaties hierbij wordt als er geen sprake is van aflossing van de obligatie...Lees meer
uitlotingsverlies
  ... het uitlotingsverlies is het verlies dat bij de uitloting van een obligatie wordt geleden obligaties worden vrijwel altijd in coupures van...Lees meer
aflossing gemengde levensverzekering
  ... Bij een zogenaamde "aflossing via een gemengde levensverzekering" spreken we over een methode van aflossing van...Lees meer
subprimemarkt
  ... de subprime markt is de markt voor risicovolle hypotheken die worden verstrekt aan mensen die deze eigenlijk niet kunnen...Lees meer
kredietbewaking
  ... de kredietbewaking is een vorm van toezicht van de bank op het nakomen en in de toekomst kunnen nakomen door...Lees meer
uitlotingswinst
  ... onder uitlotingswinst verstaan we de winst die bij de uitloting van een obligatie wordt gemaakt obligaties worden vrijwel altijd in...Lees meer
lineaire hypotheek
  ... bij de lineaire hypotheek wordt met de geldgever afgesproken dat de lening in een bepaald aantal jaren wordt...Lees meer
annuiteit
  ... Aflossen op basis van een annuïteit is een manier van het berekenen van een aflossingsschema voor een lening en of...Lees meer
paripassuclausule
  ... onder een pari passu clausule verstaan we een clausule in een overeenkomst van een geldlening waarbij de...Lees meer
geindexeerde obligatie
  ... onder een geïndexeerde obligatie verstaan we een bepaalde vorm van een obligatie waarbij de couponrente en of de aflossing...Lees meer
par
  ... onder par verstaan we de nominale waarde van een effect een obligatie die verkocht wordt op "par" is genoteerd op 100%...Lees meer
beding van eigenmachtige verkoop
  ... onder het beding van eigenmachtige verkoop verstaan we een beding in een hypotheekakte waarbij een eerste hypotheekhouder...Lees meer
belastingaftrek
  ... Er zijn verschillende vormen van belastingaftrek bekend maar vaak ter discussie staand vooral in de politiek zijn de vormen...Lees meer
crediteurentermijn
  ... de crediteurentermijn is de termijn waarbinnen iemand zijn schuldeisers rente moet betalen of de aflossing moet doen...Lees meer
monetaire financiering
  ... monetaire financiering wordt ook wel genoemd inflatoire overheidsfinanciering genoemd het is een wijze van financiering waarbij de overheid voor...Lees meer
netto hypotheeklasten
  ... onder de netto hypotheeklasten verstaan we de te betalen lasten aan aflossing plus rente van de hypotheek waarbij fiscaal...Lees meer
recht van hypotheek
  ... u geeft het recht van hypotheek aan de geldverstrekker bij het afsluiten van een hypotheek...Lees meer
pandjeshuis
  ... een zogenaamd pandjeshuis is een vaak particuliere instelling waar men geld kan lenen tegen overleggen van meestal duurdere luxegoederen als...Lees meer
inschrijving schuldregister
  ... we spreken van een inschrijving in het schuldregister bij het gebruik van een register waarin door de...Lees meer
noodlijdende obligatie
  ... een noodlijdende obligatie is een obligatie van een bedrijf dat niet meer aan aan de rente en aflossingsverplichtingen kan...Lees meer
aflossing op basis van annuiteiten
  ... Bij een aflossing op basis van annuã¯teiten wordt de contante waarde van de totaal te betalen...Lees meer
aflossingsschema
  ... Het aflossingsschema is de omschrijving van het aantal termijnen waarin aflossing van een lening of een obligatie plaats zal vinden...Lees meer
cashratio
  ... de cash ratio geeft de verhouding tussen cash en vergelijkbaar en het korte vreemde vermogen zodat duidelijk is in...Lees meer
garantiekrediet
  ... een zogenaamd garantiekrediet is een kredietvorm waarbij die nauwelijks voorkomt maar waarbij een bedrijf geld van een bank kan lenen...Lees meer
huurkoopfinanciering
  ... onder huurkoopfinanciering verstaan we een vorm van objectfinanciering waarbij de financieringsmaatschappij de verkoper contant betaalt de financieringsmaatschappij wordt juridisch...Lees meer
hypotheekkrediet
  ... een hypotheekkrediet is een doorlopend krediet met hypothecaire inschrijving aan de lening wordt ter aflossing veelal een spaarverzekering verbonden...Lees meer
koppen en staarten
  ... koppen en staarten zijn de los verhandelbare onderdelen van een onderhandse lening waarvan de aflossing in jaarlijkse termijnen...Lees meer
overbruggingskrediet
  ... onder een overbruggingskrediet verstaan we een vorm van tijdelijk krediet ter overbrugging van de periode die ligt tussen de betaling...Lees meer
hypotheek met gestaffelde aflossing
  ... onder een hypotheek met gestaffelde aflossing verstaan we een tussenvorm van de lineaire hypotheek en de annuïteitenhypotheek...Lees meer
hypotheek met lineaire aflossing
  ... onder een hypotheek met lineaire aflossing verstaan we een hypothecaire geldlening waarbij gedurende de looptijd van de...Lees meer
hypotheek met uitgestelde aflossing
  ... onder een hypotheek met uitgestelde aflossing verstaan we een vorm van een hypothecaire geldlening waarop gedurende de...Lees meer
aflossing van een obligatie
  ... Onder "aflossing van een obligatie" verstaan we het periodiek terugbetalen van een deel van de hoofdsom volgens...Lees meer
bond
  ... een bond is een in het verenigd koninkrijk en de verenigde staten gebruikte aanduiding voor een vaste rente dragende aflosbare...Lees meer
call notice periode
  ... de call notice periode is de periode waarin een belegger nog tot conversie van een converteerbare obligatie over...Lees meer
dual currency obligatie
  ... een dual currency obligatie is een obligatie die in een andere valuta wordt afgelost dan die waarin aflossing...Lees meer
boetebeding
  ... onder een boetebeding bij een contract verstaan we een bepaling in een contract op grond waarvan een boete verschuldigd is...Lees meer
boetevrije aflossing
  ... de boetevrije aflossing is het bedrag waarmee u de hypotheek tussentijds vrijwillig mag aflossen zonder dat u boete hoeft...Lees meer
bruto hypotheeklasten
  ... onder de bruto hypotheeklasten verstaan we de te betalen lasten aan aflossing plus rente van de hypotheek zonder dat...Lees meer
bulletpayment
  ... de term bullet payment geeft aan dat de aflossing van een lening in ã©ã©n termijn aan het einde van...Lees meer
debt service ratio
  ... met de debt service ratio bedoelen we de mate waarin de betalingen van rente en aflossing door de...Lees meer
discontolening
  ... een discontolening is een lening die beneden de nominale waarde wordt aangeboden en later tegen 100% wordt afgelost...Lees meer
gestaffelde aflossing
  ... een gestaffelde aflossing is een vorm van aflossing van een lening die volgens een bepaald schema de staffel verloopt en...Lees meer
kasbiljet
  ... een kasbiljet is soort van obligatie met een jaarlijks aangroeiende hoofdsom op de obligatie wordt geen rente betaald omdat bij...Lees meer
variabele aflossing
  ... variabele aflossing is een vorm van aflossing waarbij de lening niet in gelijke periodieke bedragen gedurende de gehele looptijd...Lees meer
versterkte aflossing
  ... een versterkte aflossing is een gedeeltelijk vervroegde aflossing van een obligatielening of een hypotheek...Lees meer
vervroegde aflossing
  ... onder een vervroegde aflossing verstaan we het aflossen van een lening vã³ã³r het verstrijken van de looptijd van de...Lees meer
vervroeg de aflossing converteerbare obligatie
  ... met de vervroegde aflossing converteerbare obligatie bedoelt men de mogelijkheid voor de uitgevende partij van een converteerbare...Lees meer
bankbrief
  ... Een bankbrief is een vorm van een obligatie die wordt uitgegeven door een algemene bank of handelsbank...Lees meer
royement
  ... als u een hypotheek afsluit wordt deze door de notaris ingeschreven in het hypotheekregister na aflossing wordt de hypotheek...Lees meer
vastvoorschot
  ... een vast voorschot is een krediet in de vorm van een éénmalig ter beschikking gesteld vast leningsbedrag waarvan de...Lees meer
valutaclausule
  ... het begrip valutaclausule heeft meerdere betekenissen 1clausule die het mogelijk maakt dat om aflossing of dividend uit te laten betalen in...Lees meer
lossingsadvies
  ... een lossingsadvies is een bericht van lossing van een obligatie van een bank cq commissionair in effecten aan een obligatiehouder...Lees meer
tenderaflossing
  ... onder een tenderaflossing verstaan we een wijze van aflossen waarbij de betrokken onderneming van tevoren een bepaald bedrag beschikbaar...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
termijnbetalingskrediet
  ... een termijnbetalingskrediet is een krediet waarvan de terugbetaling geschiedt in een aantal gelijke bedragen termijnen telkens na verloop van vooraf...Lees meer
belening
  ... Onder een belening verstaan we een geldlening die een bank of een commissionair in effecten aan kan gaan op onderpand...Lees meer
consumptieve verplichtingen
  ... onder de consumptieve verplichtingen verstaan we de bedragen aan rente en aflossing die men per maand betaalt voor lopende...Lees meer
contante waarde van het renteverschil
  ... de term contante waarde van het renteverschil gaat u tegenkomen als u een lopende geldlening hypotheek...Lees meer
liquidatiebalans
  ... het begrip liquidatiebalans heeft meerdere betekenissen namelijk 1 balans na liquidatie van een bedrijf door de verkoop van bezittingen het...Lees meer
aflossen
  ... Onder aflossen dan wel het doen van een aflossing verstaan we het periodiek terugbetalen van een deel van de hoofdsom...Lees meer
annuïteiten aflossing van een obligatielening
  ... Onder een annuïteiteaflossing van een obligatielening verstaan we een methode van aflossing waarbij de zogenaamde...Lees meer
annuïteiten lening
  ... Een aannuïteitelening is een vorm van een lening waarbij ervan wordt uitgegaan dat rente en aflossing betaald worden door middel...Lees meer
dienst der lening
  ... onder de dienst der lening verstaan we de verplichtingen van de debiteur tot betaling van de rente en...Lees meer
sparen
  ... sparen wordt ook wel oppotten genoemd sparen is het niet voor consumptie aanwenden van inkomen...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.