Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zaterdag 9 mei 2015

diensten

DienstenWe spreken van diensten als we het hebben over niet-materiële, niet-tastbare dus onstoffelijke goederen zoals een taxirit, een etentje in een restaurant, een bezoek aan de huisarts, een toneelvoorstelling en dergelijke.
Gebruikte begrippen in diensten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer

Begrippen waar diensten in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
adam smith
  ... Adam smith leefde van 1723 tot 1790 hij was een schotse moraalfilosoof en econoom economie was in die tijd...Lees meer
barter trade
  ... Barter trade is het engelse equivalent van wat we in nederland kennen als ruilhandel...Lees meer
leverancierskrediet
  ... leverancierskrediet is een vorm van krediet dat de ene onderneming de leverancier aan een andere onderneming de afnemer verstrekt door...Lees meer
fiatgeld
  ... fiduciair geld ofwel fiatgeld is geld waarvan de intrinsieke waarde veel lager is dan de nominale waarde en dat door het...Lees meer
fiduciair geld
  ... fiduciair geld is geld waarvan de intrinsieke waarde veel lager is dan de nominale waarde en dat door het...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer
arbeidspecialisatie
  ... Onder de term arbeidsverdeling of arbeidspecialisatie verstaan we dat mensen zich bezighouden met slechts een gedeelte van het totale productieproces...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
intermediair verbruik
  ... we spreken van intermediair verbruik als de goederen en diensten die in het productieproces worden ingezet aan het eind...Lees meer
overheidsfalen
  ... het feit dat de overheid zich bij de overheidsconsumptie niet altijd als een normale consument gedraagt noemen we het overheidsfalen...Lees meer
holdingmaatschappij
  ... een zogenaamde holding maatschappij of het meestal gebruikte "holding" is een speciale vennootschap die tot doel heeft het direct of...Lees meer
consumentenprijsindex
  ... de consumentenprijsindex is een door het cbs samengested indexcijfer dat de gemiddelde prijsverandering weergeeft van een pakket consumptiegoederen en diensten...Lees meer
importfinanciering
  ... importfinanciering is de financiering van goederen of diensten die uit het buitenland afkomstig zijn de financiering kan op verschillende manieren plaatsvinden...Lees meer
Jean Baptiste Say
  ... jean baptiste say 1767 1832 is een klassiek econoom afkomstig uit frankrijk...Lees meer
kapitaalgoederen
  ... onder kapitaalgoederen verstaan we de goederen zoals fabrieken machines gereedschappen grondstoffen en voorraden eindproduct en diensten waarmee andere goederen worden...Lees meer
averagedirectionalmovementindex
  ... De average directional movement index ofwel de adx is een indicator ontwikkeld door jwelles wilder om de...Lees meer
bitcoin
  ... de bitcoin en zijn onderverdeling satoshi is een nieuwe muntsoort die alleen in digitale vorm...Lees meer
satoshi
  ... een sathoshi is het hondmiljoenste deel van een bitcoin...Lees meer
gezinsconsumptie
  ... onder de gezinsconsumptie verstaan we goederen en diensten die door huishoudens worden aangekocht voor consumptie...Lees meer
overheidsconsumptie
  ... onder de overheidsconsumptie verstaan we de aanschaf van goederen en diensten door de overheid die binnen korte tijd worden verbruikt...Lees meer
levensstandaard
  ... de levensstandaard geeft de omstandigheden weer waaronder iemand leeft of gedwongen is te leven een manier om de levensstandaard te bekijken...Lees meer
wrapfee
  ... onder een wrap fee verstaan we een vast bedrag dat een klant van een vermogensbeheerder moet betalen voor diens...Lees meer
zachte commissie
  ... onder zachte commissie verstaan we het verschijnsel dat een bank diensten verleent aan een bij haar aangesloten vermogensbeheerder of...Lees meer
consumer price index
  ... de consumer price index of cpi behoort tot de indicatoren waarop de fed haar beleid omtrent inflatie bepaalt...Lees meer
CPI
  ... de consumer price index of cpi behoort tot de indicatoren waarop de fed haar beleid omtrent inflatie bepaalt...Lees meer
consumptieve bestedingen
  ... onder de consumptieve bestedingen verstaan we de goederen en diensten van alle gezinnen en de overheid samen die gebruikt...Lees meer
gross domestic product
  ... het gross domestic product ofwel gdp is een belangrijke indicator voor de fed bij het voorspellen van het...Lees meer
patroonherkenning
  ... we spreken van een path depended option bij een optie waarbij de uitoefenprijs en of uitoefendatum niet tevoren...Lees meer
autarkie
  ... Bij het streven naar autarkie poogt een land of gebied geheel zelf in alle behoeften te voorzien...Lees meer
economische groei
  ... onder economische groei verstaan we de toeneming van de behoeftenbevrediging en is dus ruimer dan productiegroei...Lees meer
geldontwaarding
  ... onder geldontwaarding of ook wel inflatie verstaan we de teruglopende koopkracht van het geld die het gevolg is van een...Lees meer
commercialbank
  ... de term commercial bank komt uit de verenigde staten en deze bankvorm heeft geen exacte tegenhanger in nederland het...Lees meer
oprichtersaandeel
  ... een oprichtersaandeel of oprichtersbewijs is een speciaal aandeel met vaak extra rechten waar uitsluitend de oprichters van een vennootschap houder van...Lees meer
bedrijfstijd
  ... onder de bedrijfstijd verstaan we het aantal uren per week dat een bedrijf daadwerkelijk produceert of diensten aanbiedt de meeste...Lees meer
belastingheffing
  ... Onder belastingheffing verstaan de vorm waarin de overheid de belastingen int bij haar inwoners...Lees meer
dienst der registratie en successie
  ... de zogenaamde dienst der registratie en successie is een onderdeel van de belastingdienst waaraan akten en...Lees meer
directe ruil
  ... onder directe ruil of ruilhandel verstaan we de situatie dat goederen of diensten tegen elkaar worden uitgewisseld...Lees meer
effectieve vraag
  ... de effectieve vraag is de hoeveelheid gevraagde goederen diensten van alle consumenten alle bedrijven de overheid en het...Lees meer
minimumcondities
  ... de zogenaamde minimumcondities zijn de tarieven die de leden van de nederlandse bankiersvereniging conform het reglement van die vereniging minimaal...Lees meer
open economie
  ... onder een open economie verstaan we een economie waarbij er eigenlijk geen belemmeringen zijn op het gebied van handel...Lees meer
overdrachtsinkomen
  ... onder een overdrachtsinkomen verstaan we een inkomen dat niet rechtstreeks met het produceren van goederen of diensten wordt verdiend zoals...Lees meer
remuneratie
  ... onder remuneratie verstaan we een mooie doch weinig gebruike term voor een beloning voor verleende diensten...Lees meer
commercial letter of credit
  ... een commercial letter of credit is een vorm van documentair krediet dat beschikbaar is tegen aanbieding van...Lees meer
compensating balances
  ... compensating balances zijn al of niet verplicht aan te houden creditsaldi meestal zonder dat op deze saldi rente wordt...Lees meer
compenseerbare order
  ... een compenseerbare order is een effectenorder die aan een effectenhuis of een bank wordt gegund om bijvoorbeeld onderzoeksrapporten te...Lees meer
condities
  ... als we in deze context spreken van condities dan praten we voornamelijk over rente en provisietarieven...Lees meer
GNP
  ... het gross national product ofwel gnp is de totale waarde van goederen en diensten geproduceerd in een...Lees meer
gross national product
  ... het gross national product ofwel gnp is de totale waarde van goederen en diensten geproduceerd in een...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
contante afrekening
  ... contante afrekening wordt in het spraakgebruik ook wel boter bij de vis genoemd er wordt bij levering van goederen of...Lees meer
producent
  ... de producent combineert productiefactoren om goederen en diensten te vervaardigen en te leveren of anders geformuleerd een persoon of onderneming...Lees meer
productie
  ... het begrip productie kan op verschillende manieren beschreven worden namelijk het verwerken van productiefactoren tot eindproducten het voortbrengen van...Lees meer
productiecapaciteit
  ... onder de productiecapaciteit verstaan we de maximale hoeveelheid goederen en diensten die een bedrijf of een land per een bepaalde...Lees meer
quasi collectieve goederen
  ... quasi collectieve goederen zijn producten diensten die best wel gesplitst kunnen worden per persoon en dus door het...Lees meer
realisatiebeginsel
  ... het realisatiebeginsel is een term uit de wereld van de boekhouding en wil zeggen dat de winst van een bedrijf...Lees meer
reglement van de nederlandse bankiersvereniging
  ... het reglement van de nederlandse bankiersvereniging is het reglement waarin de minimumcondities zijn vastgelegd die de...Lees meer
fee
  ... de fee is de vergoeding die een bank ontvangt voor de diensten verleend aan een bedrijf of particuliere klant...Lees meer
finale goederen
  ... onder finale goederen en diensten verstaan we de goederen en diensten die direct voorzien in de behoeften van de...Lees meer
franchising
  ... onder de term franchising verstaan we een samenwerkingsverband van zelfstandige ondernemingen waarbij elke onderneming op zich voor eigen rekening en risico...Lees meer
instellingen zonder winstoogmerk
  ... onder instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens verstaan we de sector in de...Lees meer
intermediaire goederen
  ... intermediaire goederen zijn goederen of diensten die worden gebruikt bij de voortbrenging van andere goederen of diensten...Lees meer
invoer
  ... onder de verzamelnaam invoer verstaan we het geheel van goederen en diensten die door het buitenland aan ingezetenen zijn verkocht...Lees meer
koopkracht
  ... onder iemands koopkracht verstaan we de hoeveelheid goederen en diensten die iemand kan kopen met zijn besteedbaar inkomen...Lees meer
marktpartij
  ... een marktpartij is een persoon of organisatie die producten of diensten aanbiedt of afneemt op een bepaalde markt...Lees meer
NCM
  ... de nederlandsche credietverzekering maatschappij nv wordt afgekort aangeduid met ncm het is een in amsterdam gevestigde maatschappij...Lees meer
nederlandsche credietverzekering
  ... de nederlandsche credietverzekering maatschappij nv wordt afgekort aangeduid met ncm het is een in amsterdam gevestigde maatschappij...Lees meer
overheidstarieven
  ... de overheidstarieven zijn de kosten die de overheid voor zijn diensten in rekening brengt dat kan direct bijvoorbeeld door leges...Lees meer
directe investeringen
  ... onder directe investeringen verstaan we een vorm van investeringen waarbij ingezetenen van een land kapitaal verschaffen aan het buitenland...Lees meer
branche
  ... onder een branche of bedrijfstak verstaan we een groep van ondernemingen die gelijke of gelijksoortige produkten of diensten voortbrengen...Lees meer
BBP
  ... het bruto binnenlands product is een graadmeter voor de omvang van een economie...Lees meer
bruto binnenlands product
  ... het bruto binnenlands product is een graadmeter voor de omvang van een economie het bruto binnenlands product is de...Lees meer
bruto toegevoegde waarde
  ... onder de bruto toegevoegde waarde verstaan we de opbrengstwaarde van de door de bedrijven voortgebrachte goederen die wordt...Lees meer
buitenland transacties
  ... onder buitenlandtransacties verstaan we alle transacties van ingezetenen van nederland met niet ingezetenen dit omvat onder andere de invoer en...Lees meer
depressie
  ... een depressie is de conjunctuurfase die gekenmerkt wordt door een daling van het geheel aan economische activiteiten afgemeten aan een...Lees meer
duurzameconsumptiegoederen
  ... onder duurzame consumptiegoederen verstaan we goederen en diensten die weliswaar gekocht worden ter consumptie maar die langer meegaan ofwel...Lees meer
gesloten bewaring
  ... bij gesloten bewaring worden de stukken van een cliënt in een kluis bewaard waarbij de bank of commissionair verder...Lees meer
retailcliënten
  ... retailcliënten zijn particuliere cliënten van een bank die in hoofdzaak gebruik maken van gestandaardiseerde diensten samengevat onder het begrip retailbanking...Lees meer
betalingsconditie
  ... onder een betalingsconditie verstaan we een clausule die voorkomt in het koopcontract en die bepaalt hoe de betaling van de...Lees meer
retail salesindex
  ... de retail sales index meet het totaal aan retailverkopen in usa diensten zijn hier niet bij inbegrepen het...Lees meer
ruil
  ... het tegen elkaar uitwisselen van goederen en diensten zonder dat daar geld bij wordt gebruikt ruil kan alleen functioneren met...Lees meer
ruilhandel
  ... onder ruilhandel verstaan we het omruilen van goederen of diensten tegen andere goederen of diensten zonder dat daar geld aan...Lees meer
saldo lopende transacties met het buitenland
  ... het saldo lopende transacties met het buitenland is het geld dat een land per saldo...Lees meer
uitkeringensocialeverzekeringinnatura
  ... onder uitkeringen sociale verzekering in natura verstaan we leveringen van goederen en diensten aan huishoudens in...Lees meer
uitvoer
  ... onder de uitvoer verstaan we het geheel aan goederen en diensten die door ingezetenen aan het buitenland is verkocht...Lees meer
Warren Buffett
  ... warren buffett is een van 's werelds bekendste beleggers warren buffett is nu directeur van berkshire hartaway een beleggingsmaatschappij...Lees meer
exportrisico
  ... het exportrisico vinden we bij het exporteren van goederen en diensten naar het buitenland er is bij export sprake van een...Lees meer
factuur
  ... we spreken van een factuur die ook wel handelsfactuur of commerciële factuur wordt genoemd bij een document waarin goederen en...Lees meer
kredietverzekering binnenland
  ... een kredietverzekering binnenland is een verzekering die het risico dekt dat een nederlandse onderneming geen betaling ontvangt van zijn...Lees meer
tarief
  ... het tarief is de prijs die een cliënt dient te betalen voor diensten die hem door een bank worden...Lees meer
transfergarantie
  ... de transferprovisie is de vergoeding die door een bank in rekening wordt gebracht voor het overmaken resp ontvangen van...Lees meer
exportkredietverzekering
  ... een export kredietverzekering dekt de betalingsrisico&#8217s die zijn verbonden aan de levering van goederen of het verrichten van diensten aan...Lees meer
chequeverkeer
  ... met de algemene term chequeverkeer verstaan we het geheel van betalingen in de vorm van cheques ook alle ondersteunende diensten...Lees meer
consument
  ... een consument of consumptiehuishouding of gezin of gezinshuishouding is iedere eenheid persoon of groep van personen die geproduceerde goederen koopt...Lees meer
geldschepping door monetisatie
  ... een van de vormen van geldschepping is de zogenaamde geldschepping door monetisatie deze geldschepping ontstaat bij de verwerving van...Lees meer
geldstroom
  ... de term geldstroom komt uit de wereld van de economische modellen dus waar men de economie in wiskundige grootheden uit...Lees meer
ziekte van Baumol
  ... onder de ziekte van baumol verstaan we het verschijnsel dat diensten waar veel arbeid in zit in prijs...Lees meer
zwarte circuit
  ... het zogenaamde zwarte circuit is de zogenaamde verborgen economie waar diensten en producten worden geleverd die zich aan het...Lees meer
indirecte ruil
  ... onder indirecte ruil of ruilhandel verstaan we de situatie dat goederen of diensten niet tegen elkaar worden uitgewisseld zie...Lees meer
collectieve voorzieningen
  ... de collectieve voorzieningen zijn de de voorzieningen die deels worden bekostigd door de collectieve sector...Lees meer
faucet
  ... de faucet maakt experimenteren zonder enig risico mogelijk een beetje cryptoliefhebber zet natuurlijk als zijn euro's die hij kan missen om...Lees meer
cpi nederland
  ... de cpi of voluit de consumentenprijsindex is een prijsindexcijfer van het cbs dat de ontwikkeling van de kosten van...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.