Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zondag 18 januari 2015

Onderpand

OnderpandOnder het onderpand verstaan we de roerende of onroerende goederen die bij het verstrekken van een lening of een hypotheek als zekerheid worden gegeven.

Bij het niet nakomen van de verplichtingen vervalt het onderpand aan degene die de lening heeft verstrekt.

Het begrip onderpand is in de wet vastgelegd en geeft een voorrangsrecht aan degene die het onderpand heeft verkregen boven de andere schuldeisers.

Bij een hypothecaire lening dient ter zekerheid een onroerende zaak (zoals bijvoorbeeld een woning) als onderpand. De eigenaar van het onderpand is de hypotheekgever. De geldverstrekker is degene die het onderpand en het recht van hypotheek aanvaardt; dat is dus de hypotheeknemer.
Gebruikte begrippen in onderpand


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

eigenaar
  ... een eigenaar is iemand die volgens de wet het volledig eigendom zowel het juridisch eigendom als economisch eigendom heeft...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
hypothecaire lening
  ... een hypothecaire lening of hypothecaire geldlening is een vorm van een lening waarvoor als zekerheid voor de terugbetaling van...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
hypotheeknemer
  ... in de praktijk worden de termen hypotheeknemer en hypotheekgever nogal eens met elkaar verward...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
recht van hypotheek
  ... u geeft het recht van hypotheek aan de geldverstrekker bij het afsluiten van een hypotheek...Lees meer
zaak
  ... De term "goed" en zaak worden vaak gebruikt om een vorm van bezit aan te duiden dat als zodanig goed herkenbaar is....Lees meer
zekerheid
  ... in het algemeen spreken we van een zekerheid bij een dekking of onderpand...Lees meer

Begrippen waar onderpand in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

blocked fund
  ... de term blocked fund wordt gebruikt als een bank gelden of fondsen van een investeerder heeft gereserveerd voor eigen...Lees meer
naakt schrijven
  ... onder naakt schrijven verstaan we het schrijven van een calloptie of een future zonder dat men de onderliggende waarde...Lees meer
aandelenlease
  ... Bij het begrip aandelenlease praten we eigenlijk gewoon over een vorm van geld lenen aandelenlease was erg populair in de...Lees meer
geldschepping
  ... onder geldschepping verstaan we in omloop brengen van nieuw chartaal geld door een circulatiebank of de staat anders dan voor...Lees meer
effectenkrediet
  ... effectenkrediet is een vorm van een lening waarbij effecten als zekerheid of onderpand voor de lening dienen het stellen van...Lees meer
hoofdrekeningbanken
  ... de hoofdrekening van banken bij de nederlandsche bank is de rekening die iedere bank...Lees meer
asset backedlening
  ... Asset backed lening is de engelse term voor een lening met onderpand dat is een obligatielening waarbij bijvoorbeeld een...Lees meer
onderzetting
  ... met de term onderzetting bedoelen we het beschikbaar stellen van onroerend goed als onderpand bijvoorbeeld bij het verstrekken van...Lees meer
subprimemarkt
  ... de subprime markt is de markt voor risicovolle hypotheken die worden verstrekt aan mensen die deze eigenlijk niet kunnen...Lees meer
akte van royement
  ... Onder een akte van royement verstaan we een opdracht om de hypothecaire inschrijving door te halen of bij...Lees meer
lender of last resort
  ... met de term lender of last resort bedoelen we de centrale bank als bankier van de banken...Lees meer
onderpandlening
  ... een onderpandlening is een vorm van een lening waarbij er een onderpand als zekerheid wordt verstrekt aan degene die de...Lees meer
oneigenlijke zekerheid
  ... we spreken van een oneigenlijke zekerheid bij een verklaring die niet als echte zekerheid kan worden aangemerkt zeg maar...Lees meer
verpanding
  ... onder verpanding verstaan we het stellen van een onderpand bij het aangaan van een lening zoals bijvoorbeeld een hypotheek vraagt...Lees meer
zakelijke zekerheid
  ... onder een zakelijke zekerheid verstaan we een zekerheid voor de verplichtingen van een schuldenaar dat de schuldeiser verhaal kan...Lees meer
objectfinanciering
  ... onder objectfinanciering verstaan we een vorm van financiering middels een geldlening waarbij een bepaald object als onderpand voor de lening...Lees meer
assurantiebeding
  ... Een assurantiebeding is een bepaling die de meeste geldverstrekkers in de hypotheekakte laten opnemen het wil zeggen dat als het onderpand...Lees meer
prolongatiekrediet
  ... het prolongatiekrediet is een vorm van krediet dat in het verleden voor de tijd van één maand verstrekt kon worden...Lees meer
verstrekkingsnorm
  ... onder de verstrekkingsnorm verstaan we bij een hypotheek de norm die aangeeft welk bedrag een geldgever meestal een bank maximaal...Lees meer
beleggen met geleendgeld
  ... Geld en leaseconstructies wordt uw brievenbus ook regelmatig gevuld met aanbiedingen met de meest exotische namen die gemeen hebben dat...Lees meer
beding van niet zuivering
  ... een beding van niet zuivering is een beding uit de hypotheekakte waarin staat dat de geldverstrekker de...Lees meer
beheerbeding
  ... Het zogenaamde beheerbeding is een extra bepaling die sommige geldverstrekkers in de hypotheekakte opnemen in de nader omschreven gevallen krijgt de...Lees meer
dekkingswaarde
  ... boekhoudkundig met de term dekkingswaarde bedoelen we de waarde die aan een bepaald onderpand wordt toegekenddoorgaans wordt een bepaald percentage van...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
speciale belening
  ... onder speciale beleningen verstaan we de aanvullende kredietsteun van de nederlandsche bank aan de particuliere banken boven het contingent...Lees meer
discontopolitiek
  ... de zogenaamde discontopolitiek is een middel dat door de centrale bank wordt toegepast het gedrag van de banken te kunnen...Lees meer
herbelening
  ... we spreken van herbelening als een verstrekt onderpand voor een lening door de uitlener zelf weer als onderpand voor een...Lees meer
jacuzziloan
  ... een zogenaamde jacuzzi loan is een zeer riskante lening zonder onderpand...Lees meer
kredietlimiet bij effectenkrediet
  ... de kredietlimiet bij effectenkrediet is het maximumbedrag waarover een kredietnemer met een krediet tegen onderpand van effecten mag...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer
pandbrief
  ... een pandbrief is een door een hypotheekbank uitgegeven schuldbewijs aan toonder in feite is het een vorm van een obligatie...Lees meer
pandjeshuis
  ... een zogenaamd pandjeshuis is een vaak particuliere instelling waar men geld kan lenen tegen overleggen van meestal duurdere luxegoederen als...Lees meer
hertaxatie
  ... onder een hertaxatie verstaan we het opnieuw vaststellen van de waarde van de woning sommige financiers zullen bij het...Lees meer
hoofdrekening van banken bij de nederlandsche bank nv
  ... de hoofdrekening van banken bij de nederlandsche bank nv is de rekening die...Lees meer
hypothecair belang verzekering
  ... onder een hypothecairbelang verzekering verstaan we een door de hypotheekhouder gesloten verzekering waardoor hij het hypothecair belang dat hij bij...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
hypotheeknemer
  ... in de praktijk worden de termen hypotheeknemer en hypotheekgever nogal eens met elkaar verward...Lees meer
marge bij documentair krediet
  ... de marge bij documentair krediet is dat deel van het kredietbedrag waarvoor door de bank zekerheid in...Lees meer
marginale beleningsfaciliteit
  ... onder de marginale beleningsfaciliteit verstaan we de mogelijkheid die de europese centrale bank biedt aan particuliere banken om tegen...Lees meer
marginale beleningsrente
  ... onder de marginale beleningsrente verstaan we de rente die de europese centrale bank in rekening brengt aan particuliere banken...Lees meer
negatieve hypotheekverklaring
  ... onder een negatieve hypotheekverklaring verstaan we een verklaring van de eigenaar van een onroerend goed om dat goed niet...Lees meer
niet risicogewogen hefboom
  ... de niet risicogewogen hefboom is het aantal keer dat een bank haar eigen vermogen heeft belegd volgens de...Lees meer
afbetalingskrediet
  ... Onder een "afbetalingskrediet" of zoals het in de praktijk vaak genoemd wordt "kopen op afbetaling" verstaan we een koopovereenkomst waarbij...Lees meer
discontopercentage
  ... het discontopercentage is de rente waarmee banken die door hun liquide middelen heen raken geld kunnen lenen bij de nederlandse...Lees meer
lommerd
  ... de lommerd is een andere naam voor de bank van lening een bank waar men roerende goederen kortstondig in onderpand...Lees meer
effectenvoorschot
  ... we spreken wel van een effectenvoorschot als er sprake is van krediet met effecten en als onderpand meestal is 60...Lees meer
voorschot op effecten
  ... onder een voorschot op effecten ofwel effectenkrediet verstaan we een krediet tegen onderpand van effecten meestal zijn effecten...Lees meer
bank van lening
  ... Bij de bank van lening kan men duurdere gemakkelijk verplaatsbare voorwerpen als bijvoorbeeld sieraden kunst antiek etc tegen...Lees meer
lommerd
  ... bij de bank van lening kan men duurdere gemakkelijk verplaatsbare voorwerpen als bijvoorbeeld sieraden kunst antiek etc tegen...Lees meer
ome jan
  ... bij de bank van lening kan men duurdere gemakkelijk verplaatsbare voorwerpen als bijvoorbeeld sieraden kunst antiek etc tegen...Lees meer
beurscall
  ... met een een zogenaamde beurscall wordt een bepaalde vorm van een daggeldlening bedoeld namelijk een lening die verstrekt wordt aan...Lees meer
repurchase agreement
  ... de term repurchase agreement of repo kent meerdere betekenissen 1 het gelijktijdig kopen en verkopen van effecten met verschillende settlementdata...Lees meer
secureren
  ... met secureren bedoelen we de uitschakeling van een risico bijvoorbeeld het op termijn kopen van vreemde valuta zodat het risico...Lees meer
verstrekkingsnorm voor een hypotheek
  ... de verstrekkingsnorm voor een hypotheek is de norm die aangeeft welk bedrag een geldgever maximaal wil uitlenen...Lees meer
voorschotrente
  ... onder de voorschotrente verstaan we de rente die de nederlandsche bank in rekening brengt aan banken voor opgenomen voorschotten tegen...Lees meer
extra hypotheek
  ... onder een extrahypotheek verstaan we een het deel van een hypothecair krediet dat boven het percentage van de executiewaarde van...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
belening
  ... Onder een belening verstaan we een geldlening die een bank of een commissionair in effecten aan kan gaan op onderpand...Lees meer
collateralized debt obligation
  ... een cdo ofwel een collateralized debt obligation is een set hypotheken verpakt als beleggingsproduct...Lees meer
bankabel
  ... Een effect is bankabel als het herbeleenbaar is bij de nederlandsche bank ofwel dat het als onderpand bij de dnb...Lees meer
collateral
  ... onder collateral verstaan we iets kapitaalwaardigs dat als onderpand of zekerheid moet dienen voor het terugbetalen van een lening of...Lees meer
geldschepping door kredietverlening
  ... een vorm van geldschepping is de geldschepping door kredietverlening ofwel de creation of money through loans...Lees meer
executieverkoop
  ... de mogelijkheid van een executieverkoop is een wezenlijk onderdeel van de hypotheek de geldverstrekker heeft het zogenaamde hypotheekrecht indien u...Lees meer
prolongatie
  ... onder een prolongatie verstaan we een lening op onderpand van effecten...Lees meer
prolongatiekoers
  ... onder de prolongatiekoers verstaan we de koers die de basis vormt voor de hoogte van de rente voor krediet...Lees meer
prolongatierente
  ... de prolongatierente is de rente die verschuldigd is voor krediet op onderpand van effecten...Lees meer
prolongatieverbod
  ... het prolongatieverbod is het in de beschikking beursverkeer 1947 opgenomen verbod om in het algemeen met geleend geld effecten te...Lees meer
zekerheid
  ... in het algemeen spreken we van een zekerheid bij een dekking of onderpand...Lees meer
bezwaarde aandelen
  ... onder bezwaarde aandelen verstaan we de aandelen die zijn gebruikt als onderpand ter verkrijging van een geldlening...Lees meer
bevoorschotting
  ... onder bevoorschotting verstaan we een krediet dat door een bank wordt verstrekt ten behoeve van een handelstransactie meestal gebeurt dat op...Lees meer
callgeld lening
  ... een callgeldlening wordt ook wel kortweg callgeld genoemd het is een vorm van een lening die dagelijks door ã©ã©n van...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.