Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

vrijdag 30 januari 2015

middelen

Middelen

We komen in de financiële wereld het woord middelen tegen in twee betekenissen, namelijk als zelfstandig naamwoord en als werkwoord. We zullen hieronder beide varianten behandelen.

Zelfstandig naamwoord middelen


Middelen kan ook gebruikt worden in de zin van kapitaalmiddelen die aan een bank worden toevertrouwd. Waarbij dit zowel kleine bedragen van spaarders kunnen zijn als andere aan een bank toevertrouwde gelden.
Middels de transformatorfunctie zal de bank deze aangetrokken middelen weer uitzetten. 

middelen kennen we in meerdere betekeninssen in de fin. wereld

Werkwoord middelen:


We spreken van middelen als we op verschillende momenten tegen verschillende koersen aandelen van een beursvennootschap kopen om een aantrekkelijke gemiddelde kostprijs per aandeel te bereiken.


Gebruikte begrippen in middelen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
kostprijs
  ... de kostprijs van een product is het totaal van de directe kosten en indirecte variabele kosten per eenheid produkt en...Lees meer

Begrippen waar middelen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

opties op cryptogeld
  ... velen van u zullen wel eens van opties in de aandelenwereld gehoord hebben of er zelfs...Lees meer
beleggingsadviseur
  ... De beleggingsadviseur heeft voor veel leken een zweem van onaantastbaarheid om zich heen hij smijt vaak met geleerde termen hij zit...Lees meer
dekkingsgraad
  ... de dekkingsgraad is het percentagebeschikbare middelen waarover een pensioenfonds op elk moment moet kunnen beschikken om direct aan verplichtingen te...Lees meer
winnaarshouding
  ... een winnaarshouding voor traders is van groot belang iedereen wil natuurlijk wel een winnaar zijn althans dat wordt...Lees meer
aantrekken
  ... We spreken in twee gevallen van aantrekken namelijk bij 1 het proces van het binnenhalen van liquide middelen...Lees meer
allocatiefunctie
  ... De allocatiefunctie van de overheid is gericht op het zo doelmatig mogelijk inzetten van de middelen die...Lees meer
anticylisch beleid
  ... We spreken van een anticylisch beleid als de centrale overheid een economisch beleid voert dat tegen de cyclus van...Lees meer
homo economicus
  ... de term homo economicus slaat op de veronderstelling dat de economische mens rationeel handelt waarbij met rationeel economisch handelen...Lees meer
kredietinstellingen
  ... we zien de sector kredietinstellingen terug in de economie deze sector bestaat uit bedrijven met rechtspersoonlijkheid die zich hoofdzakelijk bezighouden...Lees meer
pareto optimum
  ... onder het pareto optimum of de optimale allocatie verstaan we een verdeling van de productiemiddelen over de productiemogelijkheden die...Lees meer
boiler room
  ... een zogenaamde boiler room is het kantoor of het callcenter van een dubieus bedrijf dat producten op de termijnmarkten...Lees meer
scheeps cv
  ... een wereld waarin constructies met een commanditaire vennootschap veel worden toegepast is de zogenaamde scheeps cv...Lees meer
financiële activa
  ... onder de financiële activa verstaan we de activa die de vorm van een vermogenstitel hebben dit wil zeggen dat deze...Lees meer
kapitaalmarktinstelling
  ... 1 een kapitaalmarktinstelling is een instelling die geldmiddelen van spaarders aantrekt en deze grotendeels op de kapitaalmarkt belegt in aandelen...Lees meer
prestatiebegroting
  ... de termprestatiebegroting komt bij de overheid vandaan en is bedoeld om zichtbaar te maken welke prestaties een overheidsinstantie van plan...Lees meer
activiteitsratio
  ... De activiteitsratio is een methode om te kunnen beoordelen of een bedrijf de middelen die het bedrijf ter beschikking staan...Lees meer
anticipatiekrediet
  ... Onder een anticipatiekrediet verstaan we een vorm van krediet die tijdelijk door een bank wordt verleend in afwachting van de...Lees meer
spaarbank
  ... een spaarbank is een bank die oorspronkelijk is opgericht om gezinnen tot sparen en daarmee tot een verstandig beheer van...Lees meer
ongedekt schrijven
  ... ongedekt schrijven is het schrijven van een optie of een future zonder dat men de onderliggende waarde bijvoorbeeld de...Lees meer
overliquiditeit
  ... onder een overlijdensrisicoverzekering verstaan we een verzekering waaronder alleen een uitkering plaatsvindt bij overlijden van de verzekerde...Lees meer
indirecte ontwikkelingshulp
  ... van indirecte ontwikkelingshulp is sprake van als het donorland alleen financiële middelen overdraagt aan het ontwikkelingsland dat deze daarna...Lees meer
liquiditeit van de1e orde
  ... de liquiditeit van de 1e orde is de verhouding tussen de liquide middelen en het vreemd...Lees meer
closed end fund
  ... onder een closed end fund verstaan we een beleggingsfonds dat geen eigen aandelen inkoopt...Lees meer
geldmarkt overschot
  ... we spreken van een geldmarktoverschot als er sprake is van een situatie waarin de gezamenlijke banken tezamen per saldo een...Lees meer
geldmarktpartijen
  ... geldmarktpartijen is een verzamelnaam voor de partijen die transacties op de geldmarkt afsluiten voorbeelden van dergelijke geldmarktpartijen zijn banken wisselmakelaars zowel...Lees meer
kredietplafond
  ... het kredietplafond is het maximumbedrag dat de kredietverlening door de gezamenlijke banken in een bepaalde periode mag stijgen ten opzichte...Lees meer
liquiditeitsbehoefte
  ... onder de liquiditeitsbehoefte verstaan we de liquide middelen die een organisatie nodig heeft om te kunnen functioneren en normaal gesproken...Lees meer
liquiditeitsbeslag
  ... onder het liquiditeitsbeslag verstaan we het noodzakelijke aanhouden van liquide middelen door de algemene banken om aan de dagelijkse opvragingen...Lees meer
macaronidefense
  ... een zogenaamde macaroni defense is één van de middelen die door bedrijven gebruikt wordt om zich te verdedigen tegen...Lees meer
nutsbedrijf
  ... een nutsbedrijf of ook wel gemeenschapsbedrijf is een bedrijf dat is opgericht om te voorzien in bepaalde maatschappelijke behoeften zonder...Lees meer
operationeel plan
  ... het operationeel plan is een plan van een bedrijf of organisatie waarin op een zeer gedetailleerd niveau de activiteiten...Lees meer
initial margin
  ... de initial margin is het standaardbedrag aan middelen die minimaal moeten worden aangehouden bij een clearing house en die...Lees meer
monetaire kredietbeheersing
  ... onder monetaire kredietbeheersing verstaan we de beïnvloeding door monetaire autoriteiten van de omvang van de totale kredietverlening of onderdelen...Lees meer
monetairekredietbeheersing
  ... onder monetaire kredietbeheersing verstaan we de beïnvloeding door monetaire autoriteiten van de omvang van de totale kredietverlening of onderdelen...Lees meer
creditrente
  ... de creditrente is de rente die ontvangen wordt over tegoeden die men heeft bijvoorbeeld bij banken in de vorm...Lees meer
current ratio
  ... de current ratio is een verhoudingsgetal dat indiceert in welke mate een bedrijf aan zijn kortlopende verplichtingen kan voldoen...Lees meer
liquide
  ... er wordt gesproken van liquide effecten wanneer er veel handel is zeker als het fonds op verschillende beurzen verhandeld...Lees meer
liquiditeit van de 2e orde
  ... de liquiditeit van de 2e orde is het geheel van liquide middelen plus kortlopende vorderingen en...Lees meer
liquiditeit van de 3e orde
  ... een liquiditeit van de 3e orde is de verhouding tussen liquide middelen plus kortlopende vorderingen plus...Lees meer
liquiditeitsrichtlijn van De Nederlandsche Bank nv
  ... de liquiditeitsrichtlijn van de nederlandsche bank nv is een onderdeel van het bedrijfseconomisch toezicht dat...Lees meer
liquiditeitssaldo
  ... het liquiditeitssaldo wordt ook wel de liquiditeitssurplus genoemd het is het verschil tussen het bedrag van de op een bepaald...Lees meer
vlottend kapitaal
  ... de vlottende activa worden ook wel de roulerende activa of het vlottend kapitaal genoemd...Lees meer
vlottende activa
  ... de vlottende activa worden ook wel de roulerende activa of het vlottend kapitaal genoemd...Lees meer
kredietfaciliteit
  ... onder een kredietfaciliteit verstaan we een door de bank met haar cliënt overeengekomen mogelijkheid voor de cliënt om geld op...Lees meer
dekkingsgraad
  ... de dekkingsgraad is het percentagebeschikbare middelen waarover een pensioenfonds op elk moment moet kunnen beschikken om direct aan verplichtingen te...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer
confrontatie van middelen en bestedingen
  ... de zogenaamde confrontatie van middelen en bestedingen is een soort tabel op basis van de nationale...Lees meer
financieringsbehoefte
  ... onder de financieringsbehoefte verstaan we twee zaken 1 het beroep van de rijksoverheid op de kapitaalmarkt 2 de behoefte van bedrijven om...Lees meer
fiscalisering
  ... onder fiscalisering verstaan we het vervangen van de heffing van aparte premies bijvoorbeeld vroeger voor de aow door financiering...Lees meer
productiefactoren
  ... onder de productiefactoren verstaan men in de economie alle middelen die gebruikt worden bij het produceren van goederen en diensten...Lees meer
vervangingsinvesteringen
  ... onder vervangingsinvesteringen verstaan we de noodzakelijke investeringen van een bedrijf die voortkomen uit de vervanging van versleten vaste kapitaalgoederen noodzakelijk...Lees meer
institutionele belegger
  ... een institutionele belegger is een belegger die beroepsmatig langlopende beleggingen zoekt voor de aan hen toevertrouwde middelen waarbij de...Lees meer
alternatief aanwendbare middelen
  ... Onder alternatief aanwendbare middelen verstaan we de middelen die kunnen worden gebruikt om uiteenlopende behoeften te bevredigen of...Lees meer
marge bij documentair krediet
  ... de marge bij documentair krediet is dat deel van het kredietbedrag waarvoor door de bank zekerheid in...Lees meer
matching van een belegging
  ... onder de matching van een belegging verstaan we het uitzetten van de te beleggen middelen op een...Lees meer
kasmiddelen van een bank
  ... de materiële liquiditeiten zijn de vorderingen die op korte termijn zullen worden afgelost met middelen die onmiddellijk in kasmiddelen...Lees meer
materiële liquiditeiten
  ... de materiële liquiditeiten zijn de vorderingen die op korte termijn zullen worden afgelost met middelen die onmiddellijk in kasmiddelen...Lees meer
nationale middelen
  ... onder de nationale middelen verstaan we het bruto nationaal produkt tegen marktprijzen dus inclusief afschrijvingen en indirecte belastingen en...Lees meer
netto lange bedrijf van een bank
  ... het netto lange bedrijf van een bank is het verschil tussen de kapitaalmarktbeleggingen van een...Lees meer
netto liquide middelen
  ... onder de netto liquide middelen verstaan we de liquide middelen en effecten minus de onder vlottende passiva opgenomen...Lees meer
overdrachtsuitgaven
  ... onder de overdrachtsuitgaven verstaan we de overdracht van middelen zonder dat daar een tegenprestatie van de ontvangers tegenover staat...Lees meer
welvaart
  ... de mate waarin mensen in staat zijn te voorzien in de behoeften voorzover daarvoor schaarse middelen nodig zijn onderscheiden worden...Lees meer
welzijn
  ... bij welzijn gaat het economisch gezien om behoeften die bevredigd kunnen worden zonder dat daarvoor schaarse middelen moeten worden opgeofferd...Lees meer
cashflow
  ... 1 bij de cash flow hebben we het over een boekhoudkundige positie het is het bedrag dat in principe...Lees meer
cashflow prognose
  ... de cashflowprognose wordt ook wel de liquiditeitsprognose genoemd het is een voorspelling door een bedrijf hoeveel geld er in een...Lees meer
discontopercentage
  ... het discontopercentage is de rente waarmee banken die door hun liquide middelen heen raken geld kunnen lenen bij de nederlandse...Lees meer
economisch beginsel
  ... het economisch beginsel gaat er van uit dat de mens altijd rationeel handelt om zoveel mogelijk voordeel te kunnen...Lees meer
kasbeheer
  ... kasbeheer wordt ook wel liquiditeitenbeheer in enge zin of treasury genoemd het kasbeheer in een functie binnen grotere bedrijven banken...Lees meer
kasreserve
  ... de kasreserve is het bedrag aan toevertrouwde middelen een percentage hiervan dat een bank renteloos bij de centrale bank moet...Lees meer
kasreserve politiek van de Nederlandsche Bank
  ... de kasreservepolitiek van de nederlandsche bank nv is het beleid van de nederlandsche bank nv dnbop basis...Lees meer
kasstroomoverzicht
  ... het zogenaamde kasstroomoverzicht werd vroeger de staat van herkomst en besteding van middelen genoemd...Lees meer
economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
bank voor nederlandsche gemeenten nv
  ... Onder de bank voor nederlandsche gemeenten nv verstaan we een in den haag gevestigde instelling waarvan...Lees meer
bevriende middelen
  ... met bevriende middelen bedoelen we geldmiddelen die door bevriende relaties zoals bijvoorbeeld de directeur van de vennootschap of de...Lees meer
cashmanagement
  ... met de cash management functioe binnen een organisatie bedoelen we het beheersen van de geldstromen binnen een bedrijf met...Lees meer
schaarste
  ... we spreken in de economie van schaarste als er sprake is van een vorm van spanning tussen de behoeften van...Lees meer
selfliquidatingcredit
  ... een selfliquidating credit is een vorm van een krediet dat afgelost zal worden uit de opbrengst van de verkochte...Lees meer
beleggingstermijn
  ... De zogenaamde beleggingstermijn is de termijn waarbinnen de cli ënt het bedrag nodig zou kunnen hebben voor het...Lees meer
staat van middelen en bestedingen
  ... onder de staat van middelen en bestedingen verstaan we het tegenover elkaar stellen van de som...Lees meer
toegerekende bankdiensten
  ... de toegerekende bankdiensten worden ook wel rentemarge genoemd de rentemarge is het verschil tussen de opbrengsten die banken ontvangen...Lees meer
liquiditeitenbeheer in ruime zin
  ... onder het liquiditeitenbeheer in ruime zin verstaan we bij grotere ondernemingen de coã¶rdinatie van het balansbeheer voor...Lees meer
collectieve goederen
  ... onder collectieve goederen verstaan we de goederen die bestemd zijn voor veel personen en die niet via een markt...Lees meer
collectieve ontvangsten en middelen
  ... de collectieve ontvangsten en middelen omvatten de belastingen de premies voor de sociale verzekeringen en enkele niet...Lees meer
collectieveontvangsten
  ... de collectieve ontvangsten ofwel de collectieve middelen omvatten de belastingen de premies voor de sociale verzekeringen en voorheen ook...Lees meer
economisch handelen
  ... de term economisch handelen vinden we in de economie bij het bestuderen van de aanwending van middelen die voor...Lees meer
economische wetenschap
  ... onder de economische wetenschap verstaan we de wetenschap die de manier bestudeert waarop de mensen hun behoeften ofwel wensen...Lees meer
vorderingenoverschot
  ... een vorderingenoverschot is het verschil van de lopende ontvangsten en kapitaalontvangsten van een sector of land verminderd met de lopende...Lees meer
vrije liquiditeitsreserve bankwezen
  ... de vrije liquiditeitsreserve bankwezen is dat deel van de liquide middelen van banken dat de minimale omvang zoals...Lees meer
cashflow dekking
  ... onder cashflowdekking verstaan we een verhoudingsgetal dat in jaren of delen daarvan wordt uitgedrukt en aangeeft hoe lang het zou...Lees meer
gedekte rentearbitrage
  ... onder de term gedekte rente arbitrage of zoals de engelse term luidt fully covered interest verstaan we een...Lees meer
geldmarktinstrumenten
  ... de zogenaamde geldmarktinstrumenten zijn de middelen die een centrale bank zoals de vroegere nederlandsche bank nv in het guldentijdperk had...Lees meer
sociale voorzieningen
  ... de sociale voorzieningen vormen het deel van de sociale zekerheid dat niet uit premieheffing maar uit de algemene middelen...Lees meer
transformatiefunctie
  ... er op korte termijn aangetrokken geldmiddelen worden aangewend voor middellange...Lees meer
near banking
  ... we spreken van near banking wanneer ondernemingen die geen banken zijn zoals institutionele beleggers als bijvoorbeeld pensioenfondsen en grote...Lees meer
bank voor nederlandsche gemeenten nv
  ... onder de bank voor nederlandsche gemeenten nv verstaan we een in den haag gevestigde instelling waarvan...Lees meer
acquisitie
  ... in de financiële wereld verstaan we onder acquisitie het opkopen van ondernemingen om die daarna in de eigen onderneming op...Lees meer
bankliquiditeiten
  ... onder bankliquiditeiten verstaan we de liquide middelen die een bank bij de nederlandsche bank nv ter verkrijging van kasmiddelen kan...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.