Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

vrijdag 19 december 2014

Hoofdsom

HoofdsomBij een lening, waaronder een obligatie is de hoofdsom het bedrag dat terugbetaald dient te worden, exclusief de rente en dergelijke.

De hoofsom is bij een obligatie gelijk aan de nominale waarde. Of zoals men in Engelstalige landen zegt, de "par value".

Bij hypotheken is de hoofdsom het bedrag waarvoor u de hypotheek oorspronkelijk hebt afgesloten.
Gebruikte begrippen in hoofdsom


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
nominale waarde
  ... de nominale waarde is de waarde zoals die staat aangegeven op een waardepapier zoals een bankbiljet een munt een...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Begrippen waar hoofdsom in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

debiteurenrisico
  ... ondernemingsrisico binnen een onderneming onder het ondernemingsrisico verstaan we een verzameling risico's die een onderneming kunnen treffen zeg maar alles wat...Lees meer
operationeelrisico
  ... ondernemingsrisico binnen een onderneming onder het ondernemingsrisico verstaan we een verzameling risico's die een onderneming kunnen treffen zeg maar alles wat...Lees meer
solvabiliteitsrisico
  ... onder het ondernemingsrisico verstaan we een verzameling risico's die een onderneming kunnen treffen zeg maar alles wat...Lees meer
katastrofeobligatie
  ... de katastrofeobligatie werd uitgegeven in de jaren negentig met deze obligatie was het mogelijk om te speculeren op het al...Lees meer
ninjahypotheek
  ... een ninjahypotheek is een vorm van een amerikaanse subprimehypotheek en wel eentje van de slechtste soort...Lees meer
add on yield
  ... De add on yield is de standaard yield berekening voor vele geldmarkten hierbij neemt men het rentepercentage dat wordt...Lees meer
aflossingsvrije hypotheek
  ... Onder een aflossingsvrije hypotheek of ook wel aflosvrije hypotheek verstaan we een hypotheek waarbij u ervoor kiest om niet...Lees meer
accreting swap
  ... Een accreting swap is een vorm van een interest rate swap of een currency swapbij deze accreting swap wordt...Lees meer
add on
  ... De zogenaamde add on is een amerikaanse term die onvertaald wordt overgenomen de term staat voor geld dat op...Lees meer
addon
  ... De zogenaamde add on is een amerikaanse term die onvertaald wordt overgenomen de term staat voor geld dat op...Lees meer
geldmarktswap
  ... als we het valutarisico bij het proces van gedekte rentearbitrage volledig uit willen bannen dan is er een zogenaamde geldmarktswap...Lees meer
geldswaarde bij een belegging
  ... het begrip geldswaarde bij een belegging vinden we alleen terug bij de beleggingen die een vast geldbedrag...Lees meer
restschuld
  ... de restschuld is het restant van een aflossingsvrije hypotheek bijvoorbeeld een beleggingshypotheek als de som van de beleggingen onvoldoende is...Lees meer
roller coaster swap
  ... een roller coaster swap is een combinatie van groeiende swapsaccreting swaps en swaps die in waarde verminderen amortizing...Lees meer
obligatiehouder
  ... de obligatiehouder is degene die de obligatie in eigendom heeft en uit hoofde daarvan in principe recht heeft op de...Lees meer
accumulationswap
  ... Een accumulation swap is een swap waarbij het onderliggende bedrag de hoofdsom kan groeiende accumulation swap wordt gebruikt door...Lees meer
achterstellingsclausule
  ... Een achterstellingsclausule is een clausule die is opgenomen in de voorwaarden waarop bijvoorbeeld een obligatie wordt uitgegeven. in deze achterstellingsclausule staat...Lees meer
aflossingspercentage
  ... Onder het aflossingspercentage van een lening verstaan we het procentuele deel van de hoofdsom dat periodiek bijvoorbeeld maandelijks moet worden...Lees meer
graceperiod
  ... de zogenaamde grace period is een periode aan het begin van de looptijd van een lening gedurende welke geen...Lees meer
hoofdsomrisico
  ... onder het hoofdsomrisico verstaan we de mate waarin belegd vermogen onderhevig is aan waardeveranderingen ten gevolge van externe gebeurtenissen...Lees meer
inflatierisico
  ... het inflatierisico ofwel het koopkrachtrisico is het risico dat burgers beleggers of bedrijven lopen door de ontwaarding van het geld...Lees meer
koopkrachtrisico
  ... het inflatierisico ofwel het koopkrachtrisico is het risico dat burgers beleggers of bedrijven lopen door de ontwaarding van het geld...Lees meer
amortizingswap
  ... Een amortizing swap is een renteswap of een valutaswap waarbij de hoofdsom stapsgewijs gedurende de looptijd van de swap...Lees meer
credit default swap
  ... bij een credit default swap neemt een partij het risico over dat een derde partij failliet gaat...Lees meer
ondernemersrisico
  ... ondernemingsrisico binnen een onderneming onder het ondernemingsrisico verstaan we een verzameling risico's die een onderneming kunnen treffen zeg maar alles wat...Lees meer
swap
  ... een swap is het uitruilen van een opbrengst van een bepaalde som geld deze som geld de hoofdsom ofwel in...Lees meer
mantel
  ... de mantel is het deel van een obligatie in de klassieke uitvoering een fysiek effect dus dat recht geeft op...Lees meer
non payout leasing
  ... non pay out leasing is een internationaal gebruikte term die het karakter van operationele leasing aanduidt...Lees meer
mantelobligatie
  ... een zogenaamde mantelobligatie is een obligatie die verhandeld wordt zonder couponblad er zijn tijden geweest dat deze constructie interessant was...Lees meer
negatieve rente
  ... tegenwoordig voorjaar 2105 komen we het vreemde begrip negatieve rente nog wel eens tegen met name staatsobligaties van de...Lees meer
annuiteit
  ... Aflossen op basis van een annuïteit is een manier van het berekenen van een aflossingsschema voor een lening en of...Lees meer
persoonlijkelening
  ... de persoonlijke lening wordt afgekort aangeduid met pl in de volksmond een pe elletje voor een nieuwe auto...Lees meer
beding van eigenmachtige verkoop
  ... onder het beding van eigenmachtige verkoop verstaan we een beding in een hypotheekakte waarbij een eerste hypotheekhouder...Lees meer
geldswaarden
  ... met de term geldswaarden bedoelen we vormen van effecten waarbij de hoofdsom en de rente een vast geldbedrag vertegenwoordigen...Lees meer
nominale bedrag
  ... onder het nominale bedrag van een lening verstaan we het bedrag zonder opgebouwde rente of dergelijke waar de lening...Lees meer
bloot eigendom
  ... onder bloot eigendom verstaan we in de wereld van de effecten het bezit van de mantel van een obligatie...Lees meer
eindwaarde
  ... de eindwaarde is een ander woord voor toekomstige waarde die berekend wordt uit de hoofdsom plus de samengestelde rente die...Lees meer
obligatie in rekeneenheden
  ... een obligatie in rekeneenheden is een obligatie waarvan de hoofdsom en rente luiden in een bepaald rekeneenheid zoals...Lees meer
obligatie met valuta clausule
  ... een obligatie met valutaclausule is een obligatie waarvan de hoofdsom en de rente naar keuze betaalbaar zijn in...Lees meer
premielening
  ... een premielening is een speciale vorm van een obligatielening met een couponrente ver beneden de gangbare marktrente op het...Lees meer
oorspronkelijke hoofdsom
  ... de oorspronkelijke hoofdsom is het bedrag dat bij het aangaan van een hypotheek is geleend in de loop...Lees meer
full pay out leasing
  ... full pay out leasing is een internationaal gebruikte term die het karakter van financiële leasing aanduidt...Lees meer
hypothecaire geldlening
  ... onder een hypothecaire geldlening of lening verstaan we een lening verstrekt door banken levensverzekeringmaatschappijen pensioenfondsen etc waarvoor als zekerheid...Lees meer
hypothecaire obligatie
  ... het begrip hypothecaire obligatie kent meerdere betekenissen 1 obligatie waarvoor als zekerheid hypotheek wordt verleend op de onroerende goederen van...Lees meer
hypothecaire lening
  ... een hypothecaire lening of hypothecaire geldlening is een vorm van een lening waarvoor als zekerheid voor de terugbetaling van...Lees meer
hypotheek met levensverzekering
  ... onder een hypotheek met levensverzekering verstaan we een hypothecaire geldlening waarop gedurende de looptijd niet wordt afgelost...Lees meer
kredietequivalent
  ... onder het kredietequivalent verstaan we de totale som van de kosten van vervangende transacties indien tegenpartijen hun verplichtingen niet nakomen...Lees meer
oversluiten lening
  ... we spreken van oversluiten bij het omzetten van de hypotheekvorm rente of rentevaste periode bij dezelfde of naar een andere...Lees meer
regel van 72
  ... de regel van 72 geeft een benadering van het aantal jaren dat nodig is om een hoofdsom bij...Lees meer
nominale hoofdsom bij belegging
  ... de nominale hoofdsom bij belegging is het oorspronkelijk geïnvesteerd geldbedrag in een vastrentende belegging...Lees meer
aflossing van een obligatie
  ... Onder "aflossing van een obligatie" verstaan we het periodiek terugbetalen van een deel van de hoofdsom volgens...Lees meer
CATS
  ... certificates of accrual on treasury securities wordt meestal afgekort tot cats er zijn twee soorten cats...Lees meer
certificates of accrual on treasury
  ... met certificeren wordt het omzetten van aandelen in certificaten bedoeld vaak met als doel het voorkomen van ongewenste overnames...Lees meer
boetevrije aflossing
  ... de boetevrije aflossing is het bedrag waarmee u de hypotheek tussentijds vrijwillig mag aflossen zonder dat u boete hoeft...Lees meer
eeuwigdurende lening
  ... een eeuwigdurende lening of perpetuele lening is een lening waarvan de hoofdsom nooit of pas na een zeer lange...Lees meer
perpetuelelening
  ... een eeuwigdurende lening of perpetuele lening is een lening waarvan de hoofdsom nooit of pas na een zeer lange...Lees meer
kasbiljet
  ... een kasbiljet is soort van obligatie met een jaarlijks aangroeiende hoofdsom op de obligatie wordt geen rente betaald omdat bij...Lees meer
leningsvoorwaarden
  ... de leningsvoorwaarden zijn de voorwaarden waaronder een onderhandse lening resp een obligatielening op de openbare kapitaalmarkt tot stand komt...Lees meer
katastrofe obligatie
  ... de katastrofeobligatie werd uitgegeven in de jaren negentig met deze obligatie was het mogelijk om te speculeren op het al...Lees meer
uitlotingsdatum
  ... onder de uitlotingsdatum verstaan we de datum waarop middels loting wordt bepaald welke houders van een obligatielening de hoofdsom terugbetaald...Lees meer
rente op rente
  ... samengestelde interest of samengestelde rente zijn andere benamingen van rente op rente dat wil zeggen dat periodiek de...Lees meer
samen gestelde rente
  ... de samengestelde rente is de rente die na de vervaldag aan de hoofdsom wordt toegevoegd en gedurende de volgende...Lees meer
verjaring van de hoofdsom
  ... onder de verjaring van de hoofdsom verstaan we het feit dat de verplichting tot het aflossen van...Lees meer
spaarvormen
  ... we onderkennen drie hoofdgroepen bij de verschillende spaarvormen die ieder op zich weer onder te verdelen zijn...Lees meer
american municipal bond assurance corporation
  ... De american municipal bond assurance corporation is een organisatie die vormen van verzekering cq garantie...Lees meer
converteerbare obligatie
  ... een converteerbare obligatie is een leningsvorm waarbij ofwel de hoofdsom contant wordt terugbetaald of in aandelen van een vooraf...Lees meer
nominale waarde
  ... de nominale waarde is de waarde zoals die staat aangegeven op een waardepapier zoals een bankbiljet een munt een...Lees meer
aflossen
  ... Onder aflossen dan wel het doen van een aflossing verstaan we het periodiek terugbetalen van een deel van de hoofdsom...Lees meer
accrued interest
  ... accrued interest of ook wel samengestelde interest is een andere benaming voor het wat bekendere rente op rente...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.