Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

dinsdag 12 augustus 2014

kapitaal

Kapitaal

We onderkennen verschillende vormen van kapitaal

Het reële kapitaal (ook wel: kapitaalgoederen) is een van de productiefactoren, naast natuur en arbeid.

Het gaat bij het kapitaal om goederen met behulp waarvan andere goederen worden geproduceerd.

In de nationale boekhouding zijn kapitaalgoederen alle goederen die niet ter wille van de consumptie zijn gekocht.

Kapitaal wordt onderscheiden in vast kapitaal en vlottend kapitaal.

Het vaste kapitaal gaat langer dan één productieproces mee: gebouwen, infrastructuur, terreinen, machines en dergelijke.

Het vlottend kapitaal wordt in de loop van één productieproces verbruikt. Denk aan onder meer grondstoffen, onderhanden werk en eindproducten.
Gebruikte begrippen in kapitaal


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

arbeid
  ... In de economische wetenschap is arbeid is de werkkracht van de mens arbeid wordt ook gezien als een oorspronkelijke productiefactor...Lees meer
boekhouding
  ... de boekhouding is het volgens een bepaalde gestandaardiseerde administratieve methode vastleggen van gebeurtenissen binnen een bedrijf voor zover die in...Lees meer
consumptie
  ... onder het begrip comsumptie in economische zin verstaan we de uitgaven van een consument aan goederen voor eigen gebruik...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
grondstoffen
  ... het is duidelijk dat de onstuimige groei van de economie overal ter wereld maar vooral in het verre...Lees meer
infrastructuur
  ... onder de infrastructuur verstaan we alle noodzakelijke voorzieningen op het gebied van transport en communicatie om het ondernemen mogelijk te...Lees meer
kapitaalgoederen
  ... onder kapitaalgoederen verstaan we de goederen zoals fabrieken machines gereedschappen grondstoffen en voorraden eindproduct en diensten waarmee andere goederen worden...Lees meer
nationale boekhouding
  ... de nationale rekeningen is een door het cbs jaarlijks verzorgd boekhoudkundig stelsel van rekeningen waarmee de nederlandse economie in...Lees meer
natuur
  ... met het brede begrip natuur beschrijven we in de economische wetenschappen alles dat vanzelf aanwezig is in een economiewe spreken...Lees meer
productiefactoren
  ... onder de productiefactoren verstaan men in de economie alle middelen die gebruikt worden bij het produceren van goederen en diensten...Lees meer
productieproces
  ... onder het productieproces verstaan we de manier waarop de productiefactoren op een bepaalde plaats en op een bepaald moment...Lees meer
vast
  ... vast is een beursterm voor een beurs met veel fondsen met stijgende koersen...Lees meer
vlottend kapitaal
  ... onder vlottend kapitaal ook wel vlottende activa of niet duurzame kapitaalgoederen genoemd verstaan we de kapitaalgoederen die bij de...Lees meer
werk
  ... in het algemeen bedoelen we met werk de betaalde productiefactor arbeid in het productieproces werk dat vrijwillig wordt verricht zonder dat...Lees meer

Begrippen waar kapitaal in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
action
  ... in het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
verborgen gevaren van opties
  ... Opties zijn mooie beleggingshulpmiddelen maar ze hebben ingbeouwde gevaren...Lees meer
aandeel met nominale waarde
  ... Een aandeel met nominale waarde is een aandeel waarop vermeld staat welk deel van het maatschappelijk kapitaal...Lees meer
aandeel zonder nominale waarde
  ... Een aandeel zonder nominale waarde is een aandeel waarop niet vermeld staat welk deel van het maatschappelijk...Lees meer
aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandeelbewijs
  ... Een aandeelbewijs is een rechtsgeldig document waarop het recht op een evenredig deel van het kapitaal van een vennootschap is...Lees meer
aandelenkapitaal
  ... Onder het aandelenkapitaal ook wel aandelenvermogen van een vennootschap ofwel kortweg het kapitaal verstaan we het aantal uitgegeven aandelen vermenigvuldigd...Lees meer
aanmerkelijk belang
  ... We spreken van een aanmerkelijk belang van een belegger als diens aandelenbezit minimaal een bepaald percentage meestal 5% van...Lees meer
moneymanagement
  ... moneymanagement is een verzamelnaam van technieken die bedoeld zijn om enerzijds een zo hoog...Lees meer
ponzi schema
  ... een "ponzi schema" is de verzamelnaam van een aantal dubieuze of zelfs frauduleuze technieken die bedoeld zijn om mensen...Lees meer
2% regel
  ... De zogenaamde 2% regel komt uit de wereld van de trading en is misschien wel de meest aangehaalde en geciteerde...Lees meer
aandelenemissie
  ... Onder een aandelenemissie verstaan we de het werven van kapitaal door een onderneming in het algemeen een vennootschap door middel...Lees meer
halterstrategie
  ... de haltertheorie of halterstrategie komt er op neer dat we 85 tot 90 procent van ons vermogen beleggen in risicoloze...Lees meer
renominatie
  ... onder renominatie verstaan we het aanpassen van de nominale waarde van een aandeel...Lees meer
risico aversie
  ... moneymanagement bepaalt of u gaat winnen of verliezen! onder het begrip risico aversie verstaan we...Lees meer
pennystock portefeuille
  ... de penny stocks portefeuille is een techniek om een portefeuille op tebouwen...Lees meer
reverse convertible
  ... de reverse convertible is een bijzonder soort obligatie van huis uit zijn obligaties risicomijdend...Lees meer
rentespectrum
  ... het zogenaamde rentespectrum is het geheel van met elkaar samenhangende rentevoeten waarvan de hoogte afhankelijk is van de omvang...Lees meer
structuurbeleid
  ... het zogenaamde structuurbeleid is het beleid dat gevoerd wordt door de overheid met betrekking tot de handelingen van kredietinstellingen die...Lees meer
structuurvennootschap
  ... vorm van een naamloze vennootschap waarbij de macht van de aandeelhouders beperkt is...Lees meer
emissie
  ... een emissie is de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties via de effectenbeurs...Lees meer
fiex35
  ... de fiex 35 is een kapitaal gewogen index van de 35 meest liquide fondsen van spanje...Lees meer
geldschieter
  ... een geldschieter is een persoon of bedrijf dat kapitaal levert aan ondernemingen vaak betreft het hier geld aan kleinere of...Lees meer
intrekken van aandelen
  ... onder het intrekken van aandelen verstaan we het feit dat een vennootschap het geplaatst kapitaal in aandelen kan...Lees meer
pennystocks
  ... wat zijn pennystocks onder pennystocks verstaan we goedkope aandelen die langdurig flink uit de gratie zijn en daardoor een zeer lage...Lees meer
rentabiliteit van het eigenvermogen
  ... onder de rentabiliteit op het eigen vermogen verstaan we de nettowinst gedeeld door eigen vermogen maal 100%...Lees meer
tradingpsychologie
  ... boeken zijn er vol geschreven over tradingpsychologie of ook wel beleggerspsychologie waarbij de auteurs het in het algemeen roerend met...Lees meer
diversificatie
  ... diversificatie is het spreiden van investeringen in verschillende aandelen en in verschillende sectoren en werelddelen om het risico te spreiden...Lees meer
diversificatie
  ... diversificatie is het spreiden van investeringen in verschillende aandelen en in verschillende sectoren en werelddelen om het risico te spreiden...Lees meer
aversie tegen verliezen
  ... Dit effect vinden we terug bij de behavariol finance en is een van de factoren die bepalen...Lees meer
dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer
eisen trading systeem
  ... voordat we zelf een trading systeem gaan opzetten dan wel een systeem aan...Lees meer
exploitatieoverschot
  ... het exploitatieoverschot is de toegevoegde waarde na aftrek van de beloning van werknemers en het saldo van overige belastingen en...Lees meer
ondernemer
  ... onder een ondernemer verstaan we een persoon die risicodragend kapitaal bijeen brengt hetzij van zichzelf hetzij van anderen of een...Lees meer
risk reward ratio
  ... onder de risk reward ratio verstaan we een verhoudingsgetal dat aangeeft hoeveel risico er gelopen wordt bij een...Lees meer
risk reward ratio
  ... onder de risk reward ratio verstaan we een verhoudingsgetal dat aangeeft hoeveel risico er gelopen wordt bij een...Lees meer
uitbreiding kapitaal
  ... verhoging van het geplaatst kapitaal bij een naamloze vennootschap en besloten vennootschap is verhoging van het geplaatste kapitaal...Lees meer
creditspread
  ... de creditspread is bedoeld om premie binnen te halen het is een bekend feit dat de meeste opties waardeloos aflopen...Lees meer
besluiteloosheid
  ... elke trader heeft het probleem van besluiteloosheid een periode dat hij zij het niet meer ziet zitten en gewoon een...Lees meer
overtrader
  ... overtekening is de situatie waarin de inschrijvers op een vrije emissie tezamen voor een groter bedrag inschrijven dan wordt uitgegeven...Lees meer
financiële markten
  ... de financiële markten zijn een verzamelnaam voor de markten waarop vraag en aanbod naar lang en kortlopend geld dan...Lees meer
AIQ
  ... Onder de zogenaamde arbeidsinkomensquote verstaan we de loonsom van werknemers in de marktsector waarbij een aan zelfstandigen toegerekend...Lees meer
arbeidsinkomensquote
  ... Onder de zogenaamde arbeidsinkomensquote verstaan we de loonsom van werknemers in de marktsector waarbij een aan zelfstandigen toegerekend...Lees meer
beleggingsverzekering
  ... Onder een beleggingsverzekering verstaan we een kapitaalverzekering waarbij een deel van de verzekeringspremies die u betaalt belegd worden in een...Lees meer
kapitaalcoefficient
  ... de kapitaalcoëfficient of ook wel capital output ratio laat zien hoeveel kapitaal er nodig is om een eenheid nationaal product...Lees meer
kapitaalschaarste
  ... we spreken van een kapitaalschaarste bij een tekort aan de productiefactor kapitaal in verhouding tot de productiefactor arbeid met andere woorden...Lees meer
kapitaaluitbreiding
  ... onder een kapitaaluitbreiding verstaan we de uitbreiding van het geplaatste maatschappelijk kapitaal van een vennootschap wat in het algemeen door...Lees meer
kapitaalvermeerdering
  ... onder een kapitaalvermeerdering verstaan we de uitbreiding van het geplaatste maatschappelijk kapitaal van een vennootschap in het algemeen zal dit...Lees meer
kapitaalvermindering
  ... onder kapitaalvermindering verstaan we het terugbrengen van het door een vennootschap geplaatste kapitaal door het innemen van aandelen...Lees meer
geplaatst kapitaal
  ... het zogenaamde geplaatst kapitaal is het gedeelte van het maatschappelijk kapitaal waarvoor de vennootschap aandelen heeft uitgegeven...Lees meer
gokken of trading
  ... veel mensen hebben er moeite mee als hun zo goed uitgedachte trade totaal...Lees meer
menselijk kapitaal
  ... het zogenaamde menselijk kapitaal vinden we niet op de balans van een onderneming terug maar is wel degelijk van...Lees meer
upside down sitting
  ... de upside downside ratio behoort tot de zogenaamde breath indicatoren...Lees meer
vlottende kapitaalgoederen
  ... onder de term vlottend kapitaal of vlottende kapitaalgoederen verstaan we de goederen die door de producent verbruikt worden tijdens...Lees meer
vagebonderend kapitaal
  ... onder de relatief weinig gebruikte term vagebonderend kapitaal verstaan we hetzelfde als flitskapitaal...Lees meer
eigenvermogen
  ... het eigen vermogen bestaat uit de waarde van de bezittingen de activa minus de schulden passiva in beide gevallen van...Lees meer
lineaire hypotheek
  ... bij de lineaire hypotheek wordt met de geldgever afgesproken dat de lening in een bepaald aantal jaren wordt...Lees meer
netegg
  ... er wordt geproken van een nestegg bij kapitaal dat apart gezet wordt voor het doen van een grote toekomstige uitgave...Lees meer
vermogensbeheer
  ... onder vermogensbeheer verstaan we de activiteiten die gericht zijn op het in stand houden van het vermogen en...Lees meer
martingale
  ... een martingale is een vrij bekende strategie die wordt gebruikt bij gokspelen en die erop neerkomt dat je bij verlies...Lees meer
calloptie
  ... voor veel beleggers zijn opties het einde ofwel in figuurlijke zin omdat men enthousiast is over de vele mogelijkheden ofwel...Lees meer
spreiden van aankopen
  ... vooral in onzekere tijden op de beurs is het moeilijk om een...Lees meer
zerosum
  ... onder zerosum handel of een zerosum spel verstaan we een vorm van handel waarbij geen geld of kapitaal ontstaat...Lees meer
permanent vermogen
  ... onder het permanent vermogen verstaan we kapitaal dat voor een lange periode ter beschikking is gesteld aan een bedrijf...Lees meer
terminalwealthrelative
  ... de term terminal wealth relative ofwel twr komt uit de moneymanagement technieken en is de verhouding van het...Lees meer
buy and hold
  ... buy and hold ofwel kopen en behouden is waarschijnlijk de simpelste strategie die een aandelenbelegger kan hanteren...Lees meer
belastingconcurrentie
  ... Onder de zogenaamde belastingconcurrentie verstaan we het verschijnsel dat landen ieder voor zich proberen kapitaal of economische bedrijvigheid aan te...Lees meer
besmet kapitaal
  ... onder besmet kapitaal verstaan we kapitaal waarop een fiscale claim rust...Lees meer
breedteinvestering
  ... onder een zogenaamde breedte investering verstaan we de aankoop extra vast kapitaalgoed door een producent als een investering die...Lees meer
gemengde onderneming
  ... een gemengde onderneming ofwel een mixed enterprise is een vorm van een onderneming waarbij het maatschappelijk kapitaal door zowel...Lees meer
mixed enterprise
  ... een gemengde onderneming ofwel een mixed enterprise is een vorm van een onderneming waarbij het maatschappelijk kapitaal door zowel...Lees meer
opgevraagd kapitaal
  ... onder het opgevraagd kapitaal verstaan we het kapitaal waarvoor een verzoek tot storting aan de houders van niet volgestorte...Lees meer
privékapitaal
  ... het privé kapitaal is het vermogen van een natuurlijk persoon dat noch tot het aansprakelijk vermogen van een naamloze...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
risicodragend kapitaal
  ... het risicodragend kapitaal of risicodragend vermogen is de benaming voor het totaal van het eigen vermogen en eventuele achtergestelde...Lees meer
vaste kapitaalgoederen voorraad
  ... de vaste kapitaalgoederenvoorraad van een land is het totaal aan kapitaalgoederen waarover het land kan beschikken...Lees meer
vlottend kapitaal
  ... de vlottende activa worden ook wel de roulerende activa of het vlottend kapitaal genoemd...Lees meer
vlottende activa
  ... de vlottende activa worden ook wel de roulerende activa of het vlottend kapitaal genoemd...Lees meer
erfrente
  ... onder erfrente verstaan we een kapitaalverzekering waarbij het kapitaal niet ineens maar in jaarlijkse termijnen wordt uitgekeerd tot de einddatum...Lees meer
gemengde levensverzekering
  ... bij een gemengde levensverzekering is er sprake van een combinatie van een kapitaalverzekering bij overlijden zogeheten risicoverzekering en een...Lees meer
grote vennootschap
  ... een zogenaamde grote vennootschap is een andere benaming voor een structuurvennootschap het is een naamloze vennootschap of besloten vennootschap die...Lees meer
structuur vennootschap
  ... een zogenaamde grote vennootschap is een andere benaming voor een structuurvennootschap het is een naamloze vennootschap of besloten vennootschap die...Lees meer
semi overheid
  ... de zogenaamde semi overheid is de benaming in het spraakgebruik voor de zogeheten semicollectieve sector...Lees meer
niet duurzame kapitaalgoederen
  ... onder vlottend kapitaal ook wel vlottende activa of niet duurzame kapitaalgoederen genoemd verstaan we de kapitaalgoederen die bij de...Lees meer
vlottend kapitaal
  ... onder vlottend kapitaal ook wel vlottende activa of niet duurzame kapitaalgoederen genoemd verstaan we de kapitaalgoederen die bij de...Lees meer
vlottende activa
  ... onder vlottend kapitaal ook wel vlottende activa of niet duurzame kapitaalgoederen genoemd verstaan we de kapitaalgoederen die bij de...Lees meer
beleggingsfonds
  ... We kunnen het zo gek niet bedenken of er is wel een beleggingsfonds voor een beleggingsfonds kan in theorie door...Lees meer
maatschappelijk kapitaal
  ... we sproken in plaats van het zogenaamde maatschappelijk kapitaal ook wel van het statutair kapitaal...Lees meer
obligatie aan toonder
  ... een obligatie aan toonder is een anoniem bewijs van deelname in het kapitaal van een vennootschap dat op...Lees meer
verzekeringnemer
  ... onder de verzekeringnemer verstaan we degene met wie de verzekeraar de overeenkomst aangaat...Lees meer
niet geplaatst aandelenkapitaal
  ... het niet geplaatste aandelenkapitaal is een gedeelte van het kapitaal van een vennootschap...Lees meer
niet geplaatst aandelenkapitaal
  ... het niet geplaatste aandelenkapitaal is een gedeelte van het kapitaal van een vennootschap...Lees meer
primair inkomen
  ... onder het primair inkomen verstaan we in de economie het bruto inkomen dat wordt verkregen voor het ter beschikking...Lees meer
productiefactoren
  ... onder de productiefactoren verstaan men in de economie alle middelen die gebruikt worden bij het produceren van goederen en diensten...Lees meer
parameter
  ... een parameter is een variabele en zelf instelbare grootheid bij een tradingsysteem denk als een voorbeeld van een parameter aan...Lees meer
participatiebewijs
  ... een participatiebewijs is een bewijs van deelneming in een beleggingsdepot of beleggingsfonds dat recht geeft op een evenredig deel...Lees meer
alternatief aanwendbare middelen
  ... Onder alternatief aanwendbare middelen verstaan we de middelen die kunnen worden gebruikt om uiteenlopende behoeften te bevredigen of...Lees meer
innemen
  ... ook wel genoemd aantrekken van kapitaal innemen is een begrip dat hoofdzakelijk wordt gebruikt in de internationale geldmarkt het is...Lees meer
investment bank
  ... onder een investment bank verstaan we een zakenbank die zich specialiseert op ïnvestment banking" ofwel een activiteit die ondernemingen helpt...Lees meer
nationaal kapitaal
  ... het nationaal vermogen wordt ook wel het nationaal kapitaal genoemd het nationaal vermogen is het totaal aan goederen in...Lees meer
nationaal vermogen
  ... het nationaal vermogen wordt ook wel het nationaal kapitaal genoemd het nationaal vermogen is het totaal aan goederen in...Lees meer
regeling bijzondere financiering
  ... de regeling bijzondere financiering is een regeling tussen de staat en de nationale investeringsbank nv volgens welke deze...Lees meer
BEVAK
  ... de term bevak staat voor een beleggingsfonds met vast kapitaal naar belgisch recht...Lees meer
BEVEK
  ... een bevek is een beleggingsfonds met veranderlijk kapitaal naar belgisch recht...Lees meer
bijschrijven op aandelen
  ... bijschrijven op aandelen is een ander woord voor bijstempeling dit bewijs geeft recht op een deel van de overwinst...Lees meer
bijstempeling
  ... bijschrijven op aandelen is een ander woord voor bijstempeling dit bewijs geeft recht op een deel van de overwinst...Lees meer
directe investeringen
  ... onder directe investeringen verstaan we een vorm van investeringen waarbij ingezetenen van een land kapitaal verschaffen aan het buitenland...Lees meer
dood kapitaal
  ... onder dood kapitaal verstaan we kapitaal dat op geen enkele manier enig rendement oplevert bijvoorbeeld het geld in een...Lees meer
gewone vennootschap
  ... de gewone vennootschap is een vorm van een naamloze vennootschap waarbij de aandeelhouders de commissarissen kunnen benoemen de directie kunnen aanstellen...Lees meer
diepte investering
  ... onder een diepte investering verstaan we de aankoop van een vast kapitaalgoed waardoor er relatief meer kapitaal in het...Lees meer
durfkapitaal
  ... durfkapitaal is de nederlandse term voor venture capital dit is kapitaal dat door bijvoorbeeld participatiemaatschappijen maar ook door sommige beleggingsmaatschappijen en...Lees meer
gestort kapitaal
  ... het gestort kapitaal is het bedrag dat de aandeelhouders bij de aanvang van een naamloze vennootschap of een besloten...Lees meer
returnoncapitalemployed
  ... met de engelse term return on capital employed wordt een techniek bedoeld om te meten wat voor...Lees meer
stops bij trading
  ... aan veel beginnende traders wordt altijd voorgehouden dat het gebruik van stops bij trading heel belangrijk is sterker...Lees meer
used margin
  ... onder de "used margin" verstaan we het gedeelte van het kapitaal van de klant dat nodig is om zijn...Lees meer
banque d'affaires
  ... Met een banque d'affaires wordt een bank bedoeld die op grote schaal deelneemt in het kapitaal van industri ële bedrijven...Lees meer
basel3
  ... Basel iii is een verzamelnaam van een aantal regels die op de derde bankenconferentie in basel zijn afgesproken...Lees meer
action de jouissance
  ... Onder een bewijs van deelgerechtigdheid ofwel een action de jouissance verstaan we een recht dat wordt toegekend aan...Lees meer
bewijs van deelgerechtigdheid
  ... onder een bewijs van deelgerechtigdheid ofwel een action de jouissance verstaan we een recht dat wordt toegekend aan...Lees meer
goudtranche
  ... een goudtranche is het deel van de automatische trekkingsrechten op het internationale monetaire fonds dat gebaseerd is op de deelneming...Lees meer
tweeprocentregel
  ... in de wereld van het moneymanagement stuiten we nog wel eens op de zogenaamde twee procent regel...Lees meer
vaste kapitaalgoederen
  ... de vaste kapitaalgoederen ook wel vast kapitaal genoemd zijn de goederen die een producent gebruikt in het productieproces en...Lees meer
vermindering van kapitaal
  ... bij een vermindering van kapitaal hebben we het over een verlaging van het geplaatst kapitaal...Lees meer
exitstrategie
  ... de term exitkorting komt uit de wereld van de pensioenen het is een vorm van een boete die sommige verzekeringsmaatschappijen de exitstrategie helpt bij het beheersen van...Lees meer
substitueerbaarheid van arbeid en kapitaal
  ... vaak kunnen arbeid en kapitaal elkaar in het productieproces vervangen we spreken dan van de substitueerbaarheid van...Lees meer
winstbewijs
  ... een winstbewijs of amortisatiebewijs wordt uitgegeven na een reorganisatie waarbij het aandelenkapitaal geheel of gedeeltelijk is afgestempeld...Lees meer
productiefactorkapitaal
  ... onder de productiefactor kapitaal verstaan we alle goederen die ingezet worden in het productieproces om nieuwe goederen te kunnen...Lees meer
nominale waarde
  ... de nominale waarde is de waarde zoals die staat aangegeven op een waardepapier zoals een bankbiljet een munt een...Lees meer
afgeleide productiefactor
  ... Een afgeleide productiefactor wil zeggen dat er kapitaal nodig is voor het produceren van een kapitaalgoed een machine die...Lees meer
exploitatieoverschot
  ... het exploitatieoverschot is de toegevoegde waarde na aftrek van de beloning van werknemers en het saldo van overige belastingen en...Lees meer
vastkapitaal
  ... onder vast kapitaal verstaan we de kapitaalgoederen die meer dan één productieproces meegaan dit zijn terreinen fabrieken kantoren en machines...Lees meer
categoriale inkomensverdeling
  ... onder de categorale inkomensverdeling verstaan we de macro economische verdeling van het primaire nationaal inkomen over de produktiefactoren arbeid...Lees meer
wereldbank
  ... de wereldbank ofwel de internationale bank voor herstel en ontwikkeling verstrekt langlopende leningen aan ontwikkelingslanden tegen de geldende marktrente...Lees meer
trading op automatische piloot
  ... er zijn nogal wat systemen in omloop...Lees meer
traderfantasie
  ... veel traders en zeker degenen die veel verliezen denken dat...Lees meer
investeren in ETF's
  ... volgens een rapport van bloomberg business zijn er 250 miljard dollar in etf's gevloeid alleen al in 2015...Lees meer
achtergesteld deposito
  ... onder een achtergesteld deposito verstaan we een deposito dat niet onder de normale dekkings en garantie stelsels valt het...Lees meer
acceptatie
  ... een verzekeringsmaatschappij bepaalt of en onder welke voorwaarden zij een verzekerde accepteert wat de acceptatie wordt genoemd soms dient...Lees meer
beleggen
  ... we spreken van beleggen als we geld investeren in obligaties of leningen of mede eigenaar worden van een onderneming door...Lees meer
risico opbrenst ratio
  ... Het in de hand houden van het risico is één van de belangrijkste doelstellingen van een willekeurige trader of belegger. ...Lees meer
gewoonten van succesvolle beleggers
  ... Succesvolle beleggers hebben een aantal gewoonten die u gemakkelijk over kunt nemen....Lees meer
FOREXhype
  ... als we het hebben over forex trading dan hebben we het voor veel mensen over de forexmarkt kent geen begin en einde er is geen gong of bel die begin of einde van...Lees meer
FX
  ... als we het hebben over forex trading dan hebben we het voor veel mensen over...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.