Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

vrijdag 11 april 2014

Uitoefenen

UitoefenenUitoefenen is het opdracht geven aan de bank of commissionair om gebruik te maken van de rechten die een gekochte optie geeft.

Zie ook exercise.

Het handelen in opties is dramatisch toegenomen sinds de start, en groeide van honderden contracten naar miljoenen contracten wereldwijd.

Maar wat beslist niet veranderd is, is dat een optiebelegger het gehele uitoefenproces goed moet beheersen.

Als een koper van een optie een sluitingstransactie doet wordt er ergens een verkoper of schrijver van een optie aangewezen om de aangegane verplichting na te komen (verkoopplicht bij het verkopen van callopties, koopplicht bij het verkopen putopties) Stel bijvoorbeeld dat is een optiebelegger een ABC jan 45 call bezit en de onderliggende waarde en het aandeel ABC is gestegen tot €53.

De calloptie is deep int-the-money, en heeft dus veel intrinsieke waarde.

Wat minder leuk is, is dat de liquiditeit van deze calloptie waarschijnlijk flink is teruggelopen.

Er is dus weinig handel en het is moeilijk om de optie voor een fatsoenlijke prijs te verkopen.

En als het moeilijk is om de opties kwijt te raken is het meestal verstandig om deze uit te oefenen.

Een opdracht aan de bank of commissionair volstaat hiervoor.

Deze stuurt de uitoefenorder door naar de Options Clearing Corporation die met behulp van een speciale procedure een willekeurige schrijver van dat contract aan zal wijzen.

De aangewezen schrijver moet nu aandelen ABC leveren.

Dat kan uit eigen portefeuille of door deze te laten aankopen door zijn broker.

Degene die de call heeft uitgeoefend krijgt de aandelen geleverd tegen de uitoefenprijs van €45 en kan deze nu ofwel met een directe winst voor €53 verkopen ofwel aan de eigen portefeuille toevoegen.

Call opties worden meestal pas uitgeoefend op de uitoefendatum, tenzij er tussentijds een flink dividend wordt uitbetaald.

Want in dat geval kan het interessant zijn om door uitoefening in het bezit van de aandelen, en daarmee in het bezit van het dividend te komen Put opties worden meestal uitgeoefend als er nauwelijks of geen sprake meer is van verwachtingswaarde omdat de optie deep in the Money is gekomen.

Dit tussentijds uitoefenen kan alleen bij een zogenaamde Amerikaanse optie.

Een Europese optie kan alleen aan het einde van de looptijd uitgeoefend worden.

Deze zijn dus aanmerkelijk minder flexibel.

Maar daardoor wel veiliger voor de schrijver van de opties die nu niet voor een plotselinge verrassing komt te staan.
Gebruikte begrippen in uitoefenen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
call
  ... de losse term call kan in diverse betekenissen worden gebruikt in de eerste plaats voor een calloptie en in de tweede...Lees meer
calloptie
  ... voor veel beleggers zijn opties het einde ofwel in figuurlijke zin omdat men enthousiast is over de vele mogelijkheden ofwel...Lees meer
clearing
  ... clearing is het onderling verrekenen van effecten en optietransacties stel een bank heeft 2 klanten jansen en pietersen...Lees meer
commissionair
  ... een commissionair aan de beurs is een rechts persoon die aan en verkoopopdrachten van effecten uitvoert voor cliënten en of...Lees meer
contract
  ... het begrip contract in het algemeen wordt ook wel overeenkomst genoemd op wilsovereenstemming gebaseerde handeling tussen twee of meer personen...Lees meer
dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer
gekochte optie
  ... de gekochte optie ofwel een long optie is een optie die het recht geeft de onderliggende waarde bijv 100...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
in the money
  ... een in the money call is een calloptie waarbij de uitoefenprijs lager is dan de koers van de...Lees meer
koopplicht
  ... de schrijver van een putoptie neemt een koopplicht op zich deze koopplicht wordt ook wel afnameplicht genoemd...Lees meer
koper
  ... iemand die van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we de koper...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
liquiditeit
  ... bedrijfseconomisch de mate waarin een onderneming op korte termijn aan de vervallen of opeisbare verplichtingen kan voldoen dus de mate...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
optie aangewezen
  ... we spreken van aangewezen worden als een schrijver van een calloptie wordt geselecteerd om zijn verkoopplicht na te komen...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
portefeuille
  ... een portefeuille of effectenportefeuille is een collectie effecten zoals aandelen obligaties en dergelijke waardepapieren die in het algemeen op...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
sluitingstransactie
  ... een sluitingstransactie is een transactie waarbij een belegger zijn positie opheft door een long positie te verkopen of een shortpositie...Lees meer
uitoefendatum
  ... de uitoefendatum is de laatste dag waarop het optierecht kan worden uitgeoefend in de praktijk is de uitoefendatum de derde vrijdag...Lees meer
uitoefenprijs
  ... de uitoefenprijs ofwel exercise prijs is de vooraf vastgestelde prijs waartegen de...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer
verkoper
  ... iemand die aan een ander een goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt noemen we...Lees meer
verplichting
  ... we spreken van een verplichting jegens iemand als deze een juridisch afdwingbaar recht op ons heeft...Lees meer
verwachtingswaarde
  ... vooral voor de schrijver van opties het verval van de verwachtingswaarde een belangrijk gegeven...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer

Begrippen waar uitoefenen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

aandeelhoudersmacht
  ... Onder de term aandeelhoudersmacht verstaan we de macht die aandeelhouders direct of indirect hebben binnen een vennootschap...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
amerikaanse optie
  ... Een amerikaanse optie is een optie die op elk moment vã³ã³r de eigenlijk uitoefendatum tussentijds uitgeoefend kan worden...Lees meer
atlantische optie
  ... Een atlantische optie kent geen vaste uitoefendatum maar het moment van uitoefenen is afhankelijk van het gedrag van de...Lees meer
begrotingsbeleid
  ... Bij het begrotingsbeleid wil de politiek of de overheid behulp van de ontvangsten en de uitgavenkant van de...Lees meer
aandelenindexoptie
  ... Een aandelenindexoptie of gewoon een indexoptie is een verhandelbaar recht met als onderliggende waarde een aandelenindex zoals bijvoorbeeld de aex...Lees meer
abandonneren
  ... Met de term abondonneren of ook wel abandon wordt in de optiewereld aangegeven dat we op de uitoefendatum verder niets...Lees meer
fundamentele analyse
  ... wat is fundamentele analyse onder fundamentele analyse verstaan we een methode om koers bewegingen te voorspellen middels het bestuderen van...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer
exercise
  ... onder exercise verstaan we het uitoefenen van een kooprecht bij een calloptie of het verkooprecht bij een putoptie...Lees meer
sluitingsverkoop
  ... er zijn drie mogelijkheden om een longpositie in opties te sluiten 1 door de rechten uit te oefenen...Lees meer
houderschap
  ... houderschap is het uitoefenen van de feitelijke macht over een zaak zonder de bedoeling te hebben om zich als eigenaar...Lees meer
externecontrole
  ... een externe controle van een bedrijf is een controle die wordt uitgevoerd door of namens een derde partij...Lees meer
expiratiedatum
  ... in principe is een expiratiedatum de datum waarop een contract afloopt dus ook een optiecontract...Lees meer
putoptie
  ... een putoptie is een optiecontract dat de houder van de optie koper het recht geeft om de onderliggende waarde op...Lees meer
ondernemingskamer
  ... de ondernemingskamer is een onderdeel van het gerechtshof te amsterdam dat bestaat uit leden van dat gerechtshof en twee personen...Lees meer
separatist
  ... een separatist in boekhoudkundige zin is een crediteur die zijn rechten kan uitoefenen tijdens het faillissement van zijn debiteur als...Lees meer
ingebeddeoptie
  ... een ingebedde optie is een vorm van een optie die automatisch in een ander financieel product zit verwerkt...Lees meer
intrinsiekewaarde bij opties
  ... het begrip intrinsieke waarde bij opties laat zich het beste uitelggen aan de hand van een voorbeeld...Lees meer
consumentisme
  ... het zogenaamde consumentisme is een maatschappelijk beweging die meer rechten en meer macht van de consument nastreeft dit wordt ondermeer...Lees meer
ex dividend
  ... ex dividend is de speciale vermelding van de koers van een aandeel de dag na dividenduitkering...Lees meer
commodity trading advisor
  ... een commodity trading advisor ofwel cta is een persoon of bedrijf die geld verdient met het adviseren van...Lees meer
CTA
  ... een commodity trading advisor ofwel cta is een persoon of bedrijf die geld verdient met het adviseren van...Lees meer
calloptie
  ... voor veel beleggers zijn opties het einde ofwel in figuurlijke zin omdat men enthousiast is over de vele mogelijkheden ofwel...Lees meer
optiestijl
  ... opties kennen twee stijlen de amerikaanse en de europese bij de amerikaanse optiestijl kunt u op ieder moment gedurende de...Lees meer
pand endossement
  ... een pand endossement is een vorm van endossement waarbij de tekst &#8216waarde tot pand' of enige soortgelijke vermelding is...Lees meer
beschikkingsonbevoegdheid
  ... onder beschikkingsonbevoegdheid verstaan we het wettelijk niet kunnen uitoefenen door de rechthebbende van zijn recht om zakenrechtelijke rechtshandelingen te verrichten...Lees meer
opgeofferd alternatief
  ... we spreken van opgeofferd alternatief als er in de economie keuzes gemaakt moeten worden en er een alternatief is...Lees meer
vetorecht
  ... het vertorecht is het recht om het tot stand komen van een besluit in een vergadering te verhinderen door het...Lees meer
zakelijke clienten
  ... de zakelijke cli ënten van een bank is de groep van cli ënten die gevormd wordt door ondernemingen instellingen verenigingen zelfstandig...Lees meer
commissie voor de notering
  ... onder de commissie voor de notering verstaan we een commissie die bestaat uit ten hoogste drie beursleden...Lees meer
comite
  ... onder een comité verstaan we een informeel samenwerkingsverband van personen voor een bepaald doel of een voor bepaalde tijd zonder...Lees meer
cashless exercise
  ... bij een cashless exercise is er sprake van een het omzetten...Lees meer
medezeggenschap aandeelhouder
  ... de mediaan is de middelste waarde in een groep van getallen...Lees meer
algemene rekenkamer
  ... De in den haag gevestigde algemene rekenkamer is een college van staat dat toezicht moet uitoefenen op de nederlandse staat...Lees meer
industrial organization
  ... de veel gebruikte term industrial organization wordt in het nederlands de "externe organisatie" genoemd...Lees meer
fugit
  ... de fugit is een getal dat de mogelijkheid van het voortijdig uitoefenen van een amerikaanse optie aangeeft in de vorm...Lees meer
stille curatele
  ... onder stille curatele verstaan we de situatie waarin alle of bepaalde organen van een kredietinstelling hun bevoegdheden slechts mogen...Lees meer
dividend stelen
  ... de termen dividenddiefstal en dividend stelen staan voor dezelfde praktijk namelijk...Lees meer
effectenbewaarbedrijf
  ... met een effectenbewaarbedrijf bedoelen we een zogenaamd bewaarbedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap dat door een bank wordt...Lees meer
ex warrant
  ... we spreken van ex warrant aandeel bij een aandeel waar deze warrant inmiddels af is in het algemeen door...Lees meer
voortijdig uitoefenen
  ... we spreken bij een amerikaanse optie van voortijdig uitoefenen als de optie wordt uitgeoefend voordat de uitoefendatum is aangebroken...Lees meer
voortijdige uitoefening
  ... onder voortijdige uitoefening verstaan we het uitoefenen van een amerikaanse optie vã³ã³r de uitoefendatum voortijdige uitoefening wordt bijvoorbeeld gedaan om...Lees meer
tussentijdsuitoefenen
  ... onder het tussentijds uitoefenen verstaan we het uitoefenen van een optierecht voordat de optie afloopt...Lees meer
zeggenschap
  ... de zeggenschap is de invloed die iemand kan uitoefenen op de beslissingen die een bedrijf neemt...Lees meer
exercisesettlementdate
  ... de exercise price is de prijs waartegen een optie op de...Lees meer
exerciseorder
  ... een exercise notice is een formulier dat wordt uitgegeven door de...Lees meer
client cut off time
  ... de cliënt cut off time is het laatste tijdstip waarop een cli ënt aan zijn bank of commissionair...Lees meer
invloeden op aandelenkoersen
  ... er zijn nogal wat zaken in de wereld die enige invloed uitoefenen op de aandelenkoersen in onderstaanden afbeelding...Lees meer
geldpolitiek van de Nederlandsche Bank NV
  ... onder de geldpolitiek van een centrale bank zoals de nederlandsche bank nv verstaan we het...Lees meer
vroegtijdig uitoefenen
  ... onder vroegtijdig uitoefenen of early exercise verstaan we bij de handel in opties het geven van een opdracht tot...Lees meer
exercisen
  ... de exercise limit is een door de optiebeurs gesteld maximaal aantal...Lees meer
persoonlijk recht
  ... een persoonlijk recht is een recht dat men slechts tegenover één persoon kan uitoefenen...Lees meer
commissionair
  ... een commissionair aan de beurs is een rechts persoon die aan en verkoopopdrachten van effecten uitvoert voor cliënten en of...Lees meer
early exercise
  ... onder early exercise ofwel voortijdig uitoefenen verstaan we het verschijnsel dat een optie niet pas op de uitoefendatum aan...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.