woensdag 16 november 2016

Bedrijfsgebonden vermogen

Bedrijfsgebonden vermogen


Het Bedrijfsgebonden vermogen is het totaal van:

  • immateriële vaste activa, 
  • voorraden, 
  • en niet-rentedragende vorderingen,

verminderd met alle vlottende passiva exclusief de daaronder opgenomen schulden aan kredietinstellingen en lening-, belasting- en dividendschulden.

Gebruikte begrippen in bedrijfsgebonden vermogen


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


activa
  ... De activa is een soort verzamelnaam voor de bezittingen van een onderneming op een bepaald moment zoals deze in de...Lees meer
belasting
  ... Onder de belasting verstaan we een gedwongen betaling aan de overheid waarvoor de overheid geen individueel aanwijsbare tegenprestatie levert of...Lees meer
kredietinstellingen
  ... we zien de sector kredietinstellingen terug in de economie deze sector bestaat uit bedrijven met rechtspersoonlijkheid die zich hoofdzakelijk bezighouden...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
passiva
  ... een passieve beleggingsstrategie is een strategie die erop gericht is een effectenportefeuille met een bepaalde begrensde risicograad te selecteren...Lees meer
vaste activa
  ... de vaste activa zijn de meer duurzame bezittingen productiemiddelen die langer dan één jaar meegaan van een onderneming...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer
vlottende passiva
  ... de vlottende passiva zijn de som van korte termijn schulden zoals crediteuren fiscale verplichtingen en de nog te verrichten dividend betalingen...Lees meer