woensdag 16 november 2016

Bedrijfsgebonden vermogen

Bedrijfsgebonden vermogen


Het Bedrijfsgebonden vermogen is het totaal van:

  • immateriële vaste activa, 
  • voorraden, 
  • en niet-rentedragende vorderingen,

verminderd met alle vlottende passiva exclusief de daaronder opgenomen schulden aan kredietinstellingen en lening-, belasting- en dividendschulden.