dinsdag 1 maart 2016

Vrij aan boord luchthaven

Vrij aan boord luchthaven


Onder Vrij aan boord luchthaven verstaan we een leveringsconditie waaronder de verkoper de goederen uitgeklaard aan de luchtvervoerder, diens agent of een ander door de verkoper aangewezen persoon moet overdragen en voor rekening van de koper het vervoer dient te regelen (afgekort FOB airport).

De kosten en de risico's zijn voor rekening van de koper van het moment af waarop de goederen zijn overgedragen aan de luchtvervoerder, diens agent of de door de verkoper aangewezen persoon.
Gebruikte begrippen in vri jaan boord luchthaven


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


agent
  ... In de bancaire wereld is een agent een bank die deel uitmaakt van een syndicaat bij een emissie de agent...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
koper
  ... iemand die van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we de koper...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
leveringsconditie
  ... een leveringsconditie is in het koopcontract opgenomen deze clausule die bepaalt waar de levering van de goederen moet geschieden en...Lees meer
verkoper
  ... iemand die aan een ander een goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt noemen we...Lees meer