maandag 14 maart 2016

Vlottende passiva

Vlottende passiva


De vlottende passiva zijn de som van korte-termijn schulden zoals crediteuren, fiscale verplichtingen en de nog te verrichten dividend betalingen die al voorzien zijn.
Gebruikte begrippen in vlottende passiva


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


passiva
  ... een passieve beleggingsstrategie is een strategie die erop gericht is een effectenportefeuille met een bepaalde begrensde risicograad te selecteren...Lees meer
som
  ... de som is de nationale munteenheid van kirgizistan de iso valutacode van de som is kgs...Lees meer

Begrippen waar vlottende passiva in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


werkkapitaal
  ... het werkkapitaal van een bedrijf wordt bepaald door het feit dat kosten en rekeningen betaald moeten worden...Lees meer
netto liquide middelen
  ... onder de netto liquide middelen verstaan we de liquide middelen en effecten minus de onder vlottende passiva opgenomen...Lees meer
bedrijfsgebonden vermogen
  ... het bedrijfsgebonden vermogen is het totaal van immateriĆ«le vaste activa voorraden en niet rentedragende vorderingen verminderd met alle vlottende passiva...Lees meer