zondag 27 maart 2016

ruime liquiditeitstoetsing

ruime liquiditeitstoetsing


Bij de ruime liquididteitstoetsing dienen kredietinstellingen liquide activa aan te houden tegenover aangegane verplichtingen, zodat verwacht mag worden dat aan de terugbetalingsverplichting zal kunnen worden voldaan.

De Nederlandsche Bank NV bepaalt welke activa als aanwezige liquiditeit in aanmerking komen en welke liquiditeitspercentages voor de passiva zijn vereist.
Gebruikte begrippen in ruimeliquiditeitstoetsing


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


activa
  ... De activa is een soort verzamelnaam voor de bezittingen van een onderneming op een bepaald moment zoals deze in de...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
kredietinstellingen
  ... we zien de sector kredietinstellingen terug in de economie deze sector bestaat uit bedrijven met rechtspersoonlijkheid die zich hoofdzakelijk bezighouden...Lees meer
liquide
  ... er wordt gesproken van liquide effecten wanneer er veel handel is zeker als het fonds op verschillende beurzen verhandeld...Lees meer
liquiditeit
  ... bedrijfseconomisch de mate waarin een onderneming op korte termijn aan de vervallen of opeisbare verplichtingen kan voldoen dus de mate...Lees meer
passiva
  ... een passieve beleggingsstrategie is een strategie die erop gericht is een effectenportefeuille met een bepaalde begrensde risicograad te selecteren...Lees meer