zondag 6 maart 2016

bankhypotheek

bankhypotheekOnder een bankhypotheek verstaan we een hypotheek, waarbij de hypotheek dient tot zekerheid van al hetgeen de debiteur uit hoofde van zijn bancaire betrekking te eniger tijd aan de bank schuldig mocht zijn of mocht worden.

Het maximumbedrag dat tot zekerheid dient voor de terugbetaling van de hypotheek, staat in de hypotheekakte opgenomen.

De hypotheek blijft bestaan ook indien de debiteur op enig moment geen schuld aan of zelfs een vordering op de bank heeft.

De hypotheek vervalt eerst door de doorhaling na het royement van de hypotheek door de bank Maar er zijn meer mogelijke geldschieters dan banken.

Gebruikte begrippen in bankhypotheek


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
debiteur
  ... een debiteur is de schuldenaar van een bepaalde schuld deze schuld is hetzij ogenblikkelijk opeisbaar hetzij op een tijdstip in de...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
hypotheekakte
  ... onder de hypotheekakte verstaan we de akte waarin de overeenkomst wordt vastgelegd waarin de eigenaar van een onroerende zaak de...Lees meer
royement
  ... als u een hypotheek afsluit wordt deze door de notaris ingeschreven in het hypotheekregister na aflossing wordt de hypotheek...Lees meer
zekerheid
  ... in het algemeen spreken we van een zekerheid bij een dekking of onderpand...Lees meer