zondag 28 februari 2016

Bevoorrechte vordering

Bevoorrechte vordering


Een bevoorrechte vordering is een vordering die voorrang of preferentie heeft boven andere vorderingen. Deze worden vaak concurrente vordering genoemd

Bevoorrechting heeft of op het gehele vermogen of op bepaalde goederen van de schuldenaar betrekking

Preferentie hebben ondermeer de hypotheekhouder in geval van een hypotheek, een pandhouder, de retentor en de geprivilegieerde crediteuren.
Gebruikte begrippen in bevoorrechte vordering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
hypotheekhouder
  ... onder de hypotheekhouder verstaan we degene aan wie als zekerheid voor zijn vordering het zakelijk recht van hypotheek is verleend...Lees meer
pandhouder
  ... een pandhouder wordt ook wel pandnemer genoemd het is een schuldeiser die tot zekerheid van zijn vordering het pandrecht...Lees meer
preferentie
  ... onder het hebben van preferentie verstaan we het bezitten van een bepaalde voorrang waardoor een bepaalde vordering voldaan wordt...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer

Begrippen waar bevoorrechte vordering in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


akkoord bij surséance van betaling
  ... Onder een "akkoord bij sursã©ance van betaling" verstaan we een akkoord dat wordt aangeboden door een...Lees meer
geprivilegieerde vordering
  ... een geprivilegieerde vordering wordt ook wel een bevoorrechte vordering genoemd...Lees meer