dinsdag 19 januari 2016

Vrij vervoerder

Vrij vervoerder


Vrij vervoerder is een leveringsconditie waaronder de verkoper aan zijn verplichtingen heeft voldaan als hij de goederen aan de vervoerder heeft overgedragen.

De kosten en risico's zijn voor rekening van de koper van het moment af waarop de goederen aan de vervoerder zijn overgedragen.

Deze in het bijzonder voor de verschillende vormen van modern vervoer bruikbare leveringsconditie berust op dezelfde hoofdprincipes als vrij aan boord
Gebruikte begrippen in vrij vervoerder


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
koper
  ... iemand die van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we de koper...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
leveringsconditie
  ... een leveringsconditie is in het koopcontract opgenomen deze clausule die bepaalt waar de levering van de goederen moet geschieden en...Lees meer
verkoper
  ... iemand die aan een ander een goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt noemen we...Lees meer
vervoerder
  ... onder de vervoerder verstaan we de natuurlijke persoon of de onderneming die zich verbonden heeft om mensen of zaken te...Lees meer