zaterdag 16 januari 2016

Inschrijving in het schuldregister

Inschrijving in het schuldregister


We spreken van een Inschrijving in het schuldregister bij het gebruik van een register waarin door de emitterende instelling de namen worden opgetekend van de institutionele beleggers die op de obligatielening intekenen die wordt uitgegeven, en die hiervoor geen obligaties ontvangen.

De Inschrijving in het schuldregister moet een bepaald minimumbedrag omvatten.

Een inschrijving wordt niet afgelost middels uitloting zoals bij obligaties. Jaarlijks vindt een evenredige aflossing plaats.

Een Inschrijving in het schuldregister is wat minder gemakkelijk verhandelbaar maar heeft als voordeel dat de drukkosten van een obligatie worden uitgespaard
Gebruikte begrippen in inschrijving schuldregister


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aflossing
  ... Onder het begrip aflossing verstaan we de gebeurtenis van het terugbetalen van een deel van een lening of een obligatie...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
obligatielening
  ... een obligatielening is een lening verdeeld in los uitgegeven delen de obligaties de obligaties worden aan de desbetreffende geldgevers verstrekt...Lees meer
schuldregister
  ... een schuldregister is een register bij een uitgevende instelling waarin de naam van de belegger staat die deelneemt aan een...Lees meer
uitloting
  ... van een obligatielening wordt op een vooraf bepaald tijdstip een deel afgelost door loting wordt bepaald welke stuknummers of uitlotingsgroepen hiervoor...Lees meer