zondag 7 juni 2015

Compensating balances

Compensating balances


Compensating balances zijn al of niet verplicht aan te houden creditsaldi, meestal zonder dat op deze saldi rente wordt vergoed als een vorm van compensatie voor ontvangen diensten.

De ontvangen diensten bijv. uit hoofde van betalingsverkeer etc. worden niet betaald door een fee ofwel een vergoeding voor verrichte diensten.

De vergoeding geschiedt dan door het laten profiteren van de renteopbrengst van de ter beschikking gestelde saldi wat als een vorm van vruchtgebruik gezien kan worden.

Het volume van de aan te houden compensating balances wordt naast de omvang van de genoten diensten ook bepaald door de hoogte van de rente.

Gebruikte begrippen in compensating balances


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beschikking
  ... de term beschikking kan verschillende betekenissen hebben 1 een uitspraak van een rechter op een verzoekschrift zonder dat er sprake...Lees meer
betalingsverkeer
  ... met de term betalingsverkeer verstaan we de geldstroom die ontstaat door het verrichten van betalingen vaak worden van dit betalingsverkeer...Lees meer
compensatie
  ... we spreken van compensatie of "schuldvergelijking" bij het teniet gaan van de schulden die twee personen over en weer jegens...Lees meer
diensten
  ... we spreken van diensten als we het hebben over niet materi ële niet tastbare dus onstoffelijke goederen zoals een taxirit een...Lees meer
fee
  ... de fee is de vergoeding die een bank ontvangt voor de diensten verleend aan een bedrijf of particuliere klant...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
vruchtgebruik
  ... het vruchtgebruik is het zakelijk genotsrecht dat iemand die de vruchtgebruiker wordt genoemd heeft om van het roerend of onroerend...Lees meer