zondag 10 mei 2015

Beding van eigenmachtige verkoop

Beding van eigenmachtige verkoopOnder het beding van eigenmachtige verkoop verstaan we een beding in een hypotheekakte waarbij een eerste hypotheekhouder onherroepelijk wordt gemachtigd om bij wanprestatie van zijn debiteur, bijvoorbeeld een te grote achterstand bij het betalen van de rente en/of aflossing, het hypothecair verbonden goed in het openbaar, volgens plaatselijk gebruik, ten overstaan van een notaris, te verkopen.

Uit de opbrengst van de openbare verkoop worden dan de hoofdsom, renten en kosten verhaald.

We spreken hierbij ook wel van een executieverkoop.

Vertalingen beding van eigenmachtige verkoop

Engels:  power-of-sale clause

Gebruikte begrippen in beding van eigenmachtige verkoop


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aflossing
  ... Onder het begrip aflossing verstaan we de gebeurtenis van het terugbetalen van een deel van een lening of een obligatie...Lees meer
beding
  ... een beding is een expliciet vastgelegde voorwaarde of bepaling in een overeenkomst...Lees meer
debiteur
  ... een debiteur is de schuldenaar van een bepaalde schuld deze schuld is hetzij ogenblikkelijk opeisbaar hetzij op een tijdstip in de...Lees meer
hoofdsom
  ... bij een lening waaronder een obligatie is de hoofdsom het bedrag dat terugbetaald dient te worden exclusief de rente en...Lees meer
hypotheekakte
  ... onder de hypotheekakte verstaan we de akte waarin de overeenkomst wordt vastgelegd waarin de eigenaar van een onroerende zaak de...Lees meer
hypotheekhouder
  ... onder de hypotheekhouder verstaan we degene aan wie als zekerheid voor zijn vordering het zakelijk recht van hypotheek is verleend...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
notaris
  ... een notaris is een openbaar ambtenaar die bevoegd is tot bepaalde handelingen zoals notariële aktes opmaken en bewaren daarvan de...Lees meer
openbare verkoop
  ... de openbare verkoop wordt ook wel genoemd veiling genoemd het is een verkoop op een voor alle toegelaten personen toegankelijke...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
wanprestatie
  ... onder wanprestatie verstaan we het niet niet juist of niet op tijd nakomen van verplichtingen die in een overeenkomst waren...Lees meer