maandag 3 november 2014

overliquiditeit

OverliquiditeitWe spreken van overliquiditeit bij een bedrijf als dit bedrijf over een veel grotere liquiditeit beschikt dan voor de normale bedrijfsvoering op dat moment nodig is.

Hoewel het zeer positief klinkt wordt het niet altijd als positief ervaren door economen en beleggers omdat je zou verwachten dat een gezond bedrijf altijd mogelijkheden heeft om vrijkomende middelen in het bedrijf of de productie te investeren. Het kan duiden op een te voorzichtig management of een markt die niet helemaal gezond is en waar men de extra te maken producten niet kwijt kan.

De meeste bedrijven proberen overliquiditeit dan ook te voorkomen
Gebruikte begrippen in overliquiditeit


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
investeren
  ... onder investeren verstaan we in de economie het gebruiken van eigen of vreemd vermogen voor het aanschaffen van kapitaalgoederen door...Lees meer
liquiditeit
  ... bedrijfseconomisch de mate waarin een onderneming op korte termijn aan de vervallen of opeisbare verplichtingen kan voldoen dus de mate...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
middelen
  ... we spreken van middelen als we op verschillende momenten tegen verschillende koersen aandelen van een beursvennootschap kopen om een aantrekkelijke...Lees meer
productie
  ... het begrip productie kan op verschillende manieren beschreven worden namelijk het verwerken van productiefactoren tot eindproducten het voortbrengen van...Lees meer