Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zondag 17 mei 2015

Vermogen

Vermogen


Onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te financieren.

Bij particulieren is het vermogen het totaal van de bezittingen.
Gebruikte begrippen in vermogen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
middelen
  ... we spreken van middelen als we op verschillende momenten tegen verschillende koersen aandelen van een beursvennootschap kopen om een aantrekkelijke...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer

Begrippen waar vermogen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

aansprakelijkvermogen
  ... Onder het aansprakelijke vermogen van een bedrijf meestal een vennootschap verstaan we het eigen vermogen dat wordt uitgebreid met achtergestelde...Lees meer
dekkingsgraad
  ... de dekkingsgraad is het percentagebeschikbare middelen waarover een pensioenfonds op elk moment moet kunnen beschikken om direct aan verplichtingen te...Lees meer
gann
  ... w d gann begon zijn loopbaan op 13 jarige leeftijd met het verkopen van sigaren en kranten in de treinen...Lees meer
goud
  ... goud is waarschijnlijk het meest bekende edelmetaal ter wereld dat vele toepassingen kent toch is het niet het meest gebruikte...Lees meer
achtergestelde lening
  ... Onder een achtergestelde lening of achterstelling verstaan we een lening die pas wordt afgelost indien bij een faillissement alle schuldeisers hun...Lees meer
achterstelling
  ... Onder een achtergestelde lening of achterstelling verstaan we een lening die pas wordt afgelost indien bij een faillissement alle schuldeisers hun...Lees meer
asset allocation
  ... Onder asset allocation of asset allocatie verstaan we de optimale verdeling van verschillende beleggersvormen assets zodat over het totale vermogen...Lees meer
balans
  ... Onder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van...Lees meer
balansgrootheden
  ... Onder balansgrootheden of zogenaamde tijdstipsgrootheden verstaan we grootheden waarbij de waarde op een specifiek moment geldig is bijvoorbeeld het moment...Lees meer
bedrijfskapitaal
  ... als we spreken over het bedrijfskapitaal dan hebben we het over het lang vermogen dat een onderneming ter beschikking heeft...Lees meer
beleggingsfonds
  ... Het aantal beleggingsfondsen is de laatste tien jaar bijzonder snel gestegen beleggingsfondsen kunnen gezien worden als een paraplu een beleggingsfonds is...Lees meer
fiscaal vermogen
  ... onder het zogenaamd fiscaal vermogen verstaan we het totaal van bezittingen en verplichtingen zoals dat voor de vermogensbelasting moet...Lees meer
halterstrategie
  ... de haltertheorie of halterstrategie komt er op neer dat we 85 tot 90 procent van ons vermogen beleggen in risicoloze...Lees meer
spreiding
  ... ten einde het risico van individuele fondsen in een portefeuille te vermijden wordt er aan spreiding gedaan...Lees meer
leveraged fund
  ... een leveraged fund is een beleggingsfonds dat naast het beleggen van de ingelegde gelden financiering met vreemd vermogen toepast...Lees meer
aandeel van derden
  ... Vakjargon uit de wereld van bedrijfseconomie met een aandeel van derden bedoelt men de eigendomsverhoudingen in een holding...Lees meer
kernvermogen
  ... onder het kernvermogen van een bedrijf verstaan we het aandelenkapitaal plus de reserves van een onderneming als we het aanvullende...Lees meer
rentabiliteit
  ... de term renouvellerend wordt vooral gebruikt bij documentaire kredieten aangevende dat onder bij dat...Lees meer
structuurbeleid
  ... het zogenaamde structuurbeleid is het beleid dat gevoerd wordt door de overheid met betrekking tot de handelingen van kredietinstellingen die...Lees meer
asset protection trust
  ... Een asset protection trust is een offshore trust die bedoeld is om het vermogen van de oprichter te...Lees meer
passieve financiering
  ... een passief optimum bij een bank is het evenwicht tussen enerzijds het streven naar winstmaximalisatie in het kader van...Lees meer
passiva
  ... een passieve beleggingsstrategie is een strategie die erop gericht is een effectenportefeuille met een bepaalde begrensde risicograad te selecteren...Lees meer
rentabiliteit van het eigenvermogen
  ... onder de rentabiliteit op het eigen vermogen verstaan we de nettowinst gedeeld door eigen vermogen maal 100%...Lees meer
asset mix
  ... Onder de asset mix of assetverdeling verstaan we de beslissing hoe het vermogen wordt gespreid over de verschillende financi ële...Lees meer
diversificatie
  ... diversificatie is het spreiden van investeringen in verschillende aandelen en in verschillende sectoren en werelddelen om het risico te spreiden...Lees meer
diversificatie
  ... diversificatie is het spreiden van investeringen in verschillende aandelen en in verschillende sectoren en werelddelen om het risico te spreiden...Lees meer
analyseren van aandelen
  ... Er zijn vele manieren om aandelen te analyseren niet alleen zijn er de bekende als de fundamentele analyse...Lees meer
contraire opinie
  ... zonder de contraire opinie zou de beurs niet kunnen bestaan omdat iedereen hetzelfde zou denken...Lees meer
diversiteitsverschijnsel
  ... het zogenaamde diversiteitsverschijnsel is het verschijnsel dat de investeringen in variabele kapitaalgoederen elk op een ander tijdstip hun eigen mrdt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
efficiente markt hypothese
  ... de mening van academici over de voorspelbaarheid van beurskoersen wordt voornamelijk gedomineerd door de efficiente markt theorie hypothese...Lees meer
risicobeheersing
  ... risicobeheersing cq risicobeheer is belangrijk voor elke belegger hoewel als...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer
armoede
  ... het begrip armoede is lastig te omschrijven. meestal wordt armoede gelijk gesteld aan een te laag inkomen...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
januari effect
  ... januari is voor veel beurzen de ideale maand om te gaan stijgen wat het januari effect wordt genoemd...Lees meer
persoonlijke zekerheid
  ... een persoonlijke zekerheid is een zekerheid voor de verplichtingen van een debiteur...Lees meer
kritiek op beleggingsfondsen
  ... beleggingsfondsen kunnen handig zijn maar is ook kritiek op de beleggingsfondsen...Lees meer
babybond
  ... Een baby bond is een normale of converteerbare obligatielening in de verenigde staten waarbij de obligaties per stuk minder waard...Lees meer
juridische fusie
  ... een juridische fusie is een rechtshandeling waarbij vennootschap a het vermogen van vennootschap b verkrijgt of waarbij een nieuwe...Lees meer
kapitaalintensief
  ... een kapitaalintensief productieproces wil zeggen dat er relatief veel kapitaalgoederen in het productieproces gebruikt worden...Lees meer
kapitaalstructuur
  ... onder kapitaalstructuur verstaan we de manier waarop een bedrijf haar vermogen heeft samengesteld ook de omvang van de verschillende posten...Lees meer
aanwas
  ... Onder de aanwas of vermogensaanwas verstaan we de groei van de waarde van iemands vermogen....Lees meer
accumulation
  ... De engelse term accumulation staat voor het feit dat men bij een beleggingsfonds of gewoon fonds geen dividend uitkeert maar...Lees meer
agiobonus
  ... Een agiobonus is een bonusuitkering aan de aandeelhouders in de vorm van aandelen uit de agioreserve...Lees meer
aanvullend vermogen
  ... Het aanvullend vermogen is een onderdeel van het aansprakelijk vermogen van een bedrijf het is het totaal van de herwaarderingsreserves...Lees meer
actieve financiering
  ... Onder de term actieve financiering verstaat men de activiteiten van een onderneming die te maken hebben met het aantrekken...Lees meer
autonoom vermogen
  ... Onder het autonoom vermogen van een onderneming verstaan we het vermogen dat vrijwel automatisch door een bedrijf wordt verkregen...Lees meer
opwaarts potentieel
  ... het opwaarts potentieel van een fonds is het vermogen dat dit fonds op grond van markttechnische of fundamentele factoren...Lees meer
strafbankje
  ... het strafbankje van de beurs is de minder officiële benaming van een denkbeeldig deel van de effectenbeurs waar de fondsen...Lees meer
factoring
  ... in feite is factoring een vorm van bedrijfsfinanciering hierbij neemt de factormaatschappij ofwel factor alle vorderingen van het betreffende bedrijf...Lees meer
investeren
  ... onder investeren verstaan we in de economie het gebruiken van eigen of vreemd vermogen voor het aanschaffen van kapitaalgoederen door...Lees meer
gokken of trading
  ... veel mensen hebben er moeite mee als hun zo goed uitgedachte trade totaal...Lees meer
beleggingsinstelling
  ... Een beleggingsinstelling is een organisatie die de door haar aandeelhouders dan wel participanten toevertrouwde gelden voor hen belegt...Lees meer
hoofdsomrisico
  ... onder het hoofdsomrisico verstaan we de mate waarin belegd vermogen onderhevig is aan waardeveranderingen ten gevolge van externe gebeurtenissen...Lees meer
upward potential
  ... het zogenaamde upward potential is het theoretische vermogen dat een fonds op grond van markttechnische of fundamentele factoren heeft...Lees meer
beleggingsanalyse
  ... We hebben het over een beleggingsanalyse die niet verward moet worden met de aandelenanalyse bij een goede beleggingsanalyse wordt er gekeken...Lees meer
herwaarderingsreserve
  ... de herwaarderingsreserve is het gedeelte van het eigen vermogen dat ontstaat door wijzigingen in de vervangingswaarde van de vaste activa...Lees meer
liquiditeit van de1e orde
  ... de liquiditeit van de 1e orde is de verhouding tussen de liquide middelen en het vreemd...Lees meer
participatiemaatschappij
  ... een participatiemaatschappij is een onderneming die speciaal is opgericht voor het verschaffen van risicodragend vermogen aan andere ondernemingen...Lees meer
dividenduitkering
  ... onder de dividenduitkering verstaan we de daadwerkelijke uitkering dus het in geld of effecten bijschrijven op de effectenrekening van het...Lees meer
net asset value
  ... de net asset value is een uitdrukking gebruikt ter aanduiding van de intrinsieke waarde van een aandeel van...Lees meer
vermogenswaardeaandeel
  ... onder de vermogenswaarde per aandeel verstaan we de waarde van alle activa van een bedrijf minus vreemd vermogen...Lees meer
verwatering
  ... verwatering is het verschijnsel dat een aandeel minder waard wordt omdat er zonder dat het vermogen van de onderneming gegroeid...Lees meer
eigenvermogen
  ... het eigen vermogen bestaat uit de waarde van de bezittingen de activa minus de schulden passiva in beide gevallen van...Lees meer
trust
  ... een trust is een juridische constructie waarbij iemand de zg grantor zijn rechten bijvoorbeeld op geld of een vermogen overdraagt...Lees meer
vermogen buiten balans
  ... onder vermogen buiten de balans verstaan we het vermogen van derden bijvoorbeeld een borg dat eventueel uitgewonnen...Lees meer
vermogensbehoefte
  ... de vermogensbehoefte van een bedrijf is de behoefte aan eigen vermogen dan wel vreemd vermogen in verband met de financiering...Lees meer
vermogensbeheer
  ... onder vermogensbeheer verstaan we de activiteiten die gericht zijn op het in stand houden van het vermogen en...Lees meer
asset based financing
  ... Onder asset based financing verstaan we een vorm van aantrekken van vreemd vermogen door een onderneming bij asset based...Lees meer
lang vermogen
  ... onder lang vermogen verstaan we een lening met een looptijd van minimaal 10 jaar bijvoorbeeld een obligatielening of een...Lees meer
liquiditeitsratio
  ... de liquiditeitsratio is een verhoudingsgetal dat als hulpmiddel dienst doet bij het verkrijgen van een inzicht in het vermogen van...Lees meer
schuldverhouding
  ... de schuldverhouding of ook wel debt ratio geeft aan in welke mate een bedrijf is gefinancierd met vreemd vermogen tevens geeft deze ratio...Lees meer
interne financiering
  ... onder interne financiering verstaan we het financieren van investeringen uit het eigen vermogen of uit andere bronnen binnen de...Lees meer
mezzaninefinanciering
  ... bij een mezzanine financiering gebruiken we financiële instrumenten zoals achtergestelde leningen en prefente aandelen die de kern vormen van...Lees meer
beheerskosten
  ... De beheerskosten zijn de kosten die beheersmaatschappijen en beleggingsinstellingen periodiek in rekening brengen ter dekking van hun kosten van administratie...Lees meer
niet officieel genoteerd
  ... met effecten die niet officieel genoteerd zijn is volgens het beursbestuur iets aan de hand dat normale notering...Lees meer
permanent vermogen
  ... onder het permanent vermogen verstaan we kapitaal dat voor een lange periode ter beschikking is gesteld aan een bedrijf...Lees meer
solvabiliteitspercentage
  ... het solvabiliteitspercentage is het percentage met behulp waarvan het minimumbedrag aan eigen vermogen en achtergesteld vermogen van een bank wordt...Lees meer
intrinsieke waarde van een onderneming
  ... de intrinsieke waarde van een onderneming is de waarde die gelijk is aan het verschil tussen...Lees meer
eigen vermogen per aandeel
  ... het eigen vermogen per aandeel is de waarde die gevonden wordt door het totale uitstaande aandelenkapitaal gewone...Lees meer
bedrijfsfusie
  ... onder een bedrijfsfusie verstaan we het geheel van stappen waarbij een eerste vennootschap het vermogen van een tweede vennootschap...Lees meer
belastingen op inkomen en vermogen
  ... De belastingen op inkomen en vermogen zijn die specifieke belastingen die worden geheven over het inkomen...Lees meer
belastingen op inkomen winst en vermogen
  ... De belastingen op inkomen winst en vermogen vinden we terug als een aparte post in...Lees meer
bijzondere bijstand
  ... u heeft recht op bijzondere bijstand als u noodzakelijke bijzondere kosten maakt die u naar het oordeel van...Lees meer
beleggingsdepot
  ... Een contractuele vorm beleggingsfonds is een beleggingsinstelling die geen rechtspersoonlijkheid heeft bijvoorbeeld niet een nv of een bv...Lees meer
beleggingsfonds
  ... Een contractuele vorm beleggingsfonds is een beleggingsinstelling die geen rechtspersoonlijkheid heeft bijvoorbeeld niet een nv of een bv...Lees meer
fonds voor gemene rekening
  ... een contractuele vorm beleggingsfonds is een beleggingsinstelling die geen rechtspersoonlijkheid heeft bijvoorbeeld niet een nv of een bv...Lees meer
credit zijde
  ... de creditzijde is een ander woord voor de passiefzijde van de balans de kant waar het eigen vermogen en de schulden...Lees meer
current ratio
  ... de current ratio is een verhoudingsgetal dat indiceert in welke mate een bedrijf aan zijn kortlopende verplichtingen kan voldoen...Lees meer
directe belasting
  ... een directe belasting is een vorm van een belasting die aan personen of bedrijven worden opgelegd het is de bedoeling...Lees meer
eindbalans
  ... de eindbalans is het overzicht van bezittingenactiva schuldenpassiva eigen vermogen en vreemd vermogen die aan het einde van een boekhoudkundige...Lees meer
liquiditeit van de 2e orde
  ... de liquiditeit van de 2e orde is het geheel van liquide middelen plus kortlopende vorderingen en...Lees meer
liquiditeit van de 3e orde
  ... een liquiditeit van de 3e orde is de verhouding tussen liquide middelen plus kortlopende vorderingen plus...Lees meer
particuliere participatiemaatschappij
  ... particuliere participatiemaatschappij wordt meestal afgekort aangeduid met ppm het is een particuliere maatschappij die met risicodragend vermogen deelneemt in...Lees meer
PPM
  ... particuliere participatiemaatschappij wordt meestal afgekort aangeduid met ppm...Lees meer
privékapitaal
  ... het privé kapitaal is het vermogen van een natuurlijk persoon dat noch tot het aansprakelijk vermogen van een naamloze...Lees meer
ratio
  ... ook een ratio is een getalsverhouding tussen twee grootheden kengetallen zijn vaak in de vorm van een ratiokengetallen worden gehanteerd...Lees meer
risicodragend kapitaal
  ... het risicodragend kapitaal of risicodragend vermogen is de benaming voor het totaal van het eigen vermogen en eventuele achtergestelde...Lees meer
vennootschap onder firma
  ... bij een vennootschap onder firma ofwel een vof voeren meerdere ondernemers als partners een bedrijf...Lees meer
VOF
  ... bij een vennootschap onder firma ofwel een vof voeren meerdere ondernemers als partners een bedrijf...Lees meer
vermogensinkomsten
  ... onder de vermogensinkomsten verstaan we alle inkomsten die uit vermogen getrokken kunnen worden zoals dividend rente huur erfpachtcanons en dergelijke...Lees meer
vermogensredementsheffing
  ... vermogensredementsheffing is een heffing op vermogensinkomens rente pacht huur en winst...Lees meer
omloopsnelheid werkzaam vermogen
  ... de omloopsnelheid werkzaam vermogen is de netto omzet plus de overige bedrijfsopbrengsten van het lopend boekjaar gedeeld door...Lees meer
dekkingsgraad
  ... de dekkingsgraad is het percentagebeschikbare middelen waarover een pensioenfonds op elk moment moet kunnen beschikken om direct aan verplichtingen te...Lees meer
rechtspersoon
  ... een onderneming of organisatie is een rechtspersoon wanneer deze wettelijk gezien zelfstandig schulden en bezittingen heeft en dus een eigen...Lees meer
commanditair vermogen
  ... onder het commanditair vermogen verstaan we het vermogen dat door een of meerdere vennoten wordt ingebracht deze stille of commanditaire...Lees meer
commissaris
  ... onder commissionairsdwang verstaan we een bepaling in de zogenaamde beschikking beursverkeer 1947 die inhoudt dat aan en verkoop van effecten...Lees meer
vlaggenschip
  ... onder het zogenaamde vlaggenschip verstaan we meestal het oudste beleggingsfonds van een fondsaanbieder of het beleggingsfonds dat zeer veel...Lees meer
stichting
  ... de stichting is een rechtspersoon zonder leden of aandeelhouders die is opgericht om met een bepaald vermogen een in de...Lees meer
vermogensmotief
  ... ondere iemands vermogensmotief verstaan we de reden van het opbouwen van een vermogen bijvoorbeeld om daar later een inkomen uit...Lees meer
dual fund
  ... onder een dual fund verstaan we een beleggingsinstelling die met twee soorten aandelen of participaties werkt deze maken normaal gesproken...Lees meer
flexibiliteit van een belegging
  ... onder de flexibiliteit van een belegging verstaan we het vermogen om de aard van de belegging aan...Lees meer
financieringsprobleem
  ... onder een financieringsprobleem verstaan we het probleem op welke wijze een bepaalde investering voor een onderneming moet worden gefinancierd dit vraagstuk...Lees meer
eenmanszaak
  ... de eenmanszaak is in feite geen rechtsvorm omdat voor de wet de eigenaar en zijn bedrijf als één rechtspersoon worden...Lees meer
obligatie emissie
  ... een obligatie emissie is het verwerven van vreemd vermogen door middel van de uitgifte van obligaties...Lees meer
omloopsnelheid
  ... het begrip omloopsnelheid uit de wereld van de boekhouding is de netto omzet gedeeld door het gemiddelde totale vermogen...Lees meer
omzetting van een vennootschap
  ... omzetting van een vennootschap kan plaatsvinden door een statutenwijziging hiervoor is een door de algemene vergadering van...Lees meer
rentabiliteit totale vermogen
  ... een renouvellerend documentair krediet is een vorm van een documentair krediet waaronder het kredietbedrag of een onder het...Lees meer
niet permanentvermogen
  ... het vreemd vermogen dat ook wel het risicomijdend vermogen tijdelijk vermogen of niet permanent vermogen wordt genoemd op de...Lees meer
risicomijdend vermogen
  ... het vreemd vermogen dat ook wel het risicomijdend vermogen tijdelijk vermogen of niet permanent vermogen wordt genoemd op de...Lees meer
tijdelijk vermogen
  ... het vreemd vermogen dat ook wel het risicomijdend vermogen tijdelijk vermogen of niet permanent vermogen wordt genoemd op de...Lees meer
vreemd vermogen
  ... het vreemd vermogen dat ook wel het risicomijdend vermogen tijdelijk vermogen of niet permanent vermogen wordt genoemd op de...Lees meer
primaire vermogensmarkt
  ... ondere de primaire vermogensmarkt verstaan we de vermogensmarkt waarop rechtstreekse overdracht van vreemd of eigen vermogen aan ondernemingen overheidslichamen...Lees meer
privé vermogen
  ... onder het privévermogen verstaan we het vermogen van een natuurlijk persoon dit in tegenstelling tot het vermogen van een bedrijf...Lees meer
rechtsvormen van ondernemingen
  ... gangbare rechtsvormen van ondernemingen de gangbare rechtsvormen van ondernemingen zijn 1 de eenmanszaak 2 de vennootschap onder firma 3 de commanditaire...Lees meer
fundbeheer
  ... onder fundbeheer verstaan we het beheren van een gezamenlijk vermogen ten behoeve van de deelnemers er kan bij fundbeheer in principe...Lees meer
intrinsieke waarde aandeel
  ... de intrinsieke waarde per aandeel is de verhouding tussen het eigen vermogen van een onderneming en het...Lees meer
money manager
  ... een moneymanager is iemand die voor een ander diens geld of liever gezegd diens vermogen beheert we spreken daarom in de praktijk...Lees meer
multimanager fonds
  ... een multi manager fonds is een beleggingsfonds waarbij het belegd vermogen is verdeeld over meerdere onafhankelijke beheerders om...Lees meer
capital gain
  ... onder de capital gain verstaan we de toename van een vermogen zoals dat blijkt aanwezig te zijn op het...Lees meer
cashratio
  ... de cash ratio geeft de verhouding tussen cash en vergelijkbaar en het korte vreemde vermogen zodat duidelijk is in...Lees meer
financiële hefboomratio
  ... met de financiële hefboomratio wordt een kengetal bedoeld dat aangeeft wat het effect is van het vreemde vermogen ten...Lees meer
garantievermogen
  ... onder het garantievermogen van banken verstaan we het vermogen dat gevormd wordt door het gestorte aandelenkapitaal waarbij de reserve mogelijke...Lees meer
heffingsvrijvermogen
  ... het heffingsvrije vermogen kwam per 1 januari 2001 in de plaats van de toenmalige rentevrijstelling...Lees meer
inkomensoverdrachten
  ... inkomensoverdrachten zijn alle betalingen waar geen directe tegenprestatie tegenover staat en die niet drukken op het vermogen van de betaler...Lees meer
kort vermogen
  ... onder het kort vermogen verstaan we een lening met een looptijd tot 10 jaar...Lees meer
nationaal kapitaal
  ... het nationaal vermogen wordt ook wel het nationaal kapitaal genoemd het nationaal vermogen is het totaal aan goederen in...Lees meer
nationaal vermogen
  ... het nationaal vermogen wordt ook wel het nationaal kapitaal genoemd het nationaal vermogen is het totaal aan goederen in...Lees meer
networthverklaring
  ... een networthverklaring of sterkmakingsverklaring is een verklaring waarin de moedermaatschappij in verband met een verleend krediet aan een dochtermaatschappij verklaart...Lees meer
niet risicogewogen hefboom
  ... de niet risicogewogen hefboom is het aantal keer dat een bank haar eigen vermogen heeft belegd volgens de...Lees meer
omloopsnelheid totaal vermogen
  ... de omloopsnelheid totaal vermogen is de netto omzet plus de overige bedrijfsopbrengsten van het lopend boekjaar gedeeld door...Lees meer
solvabiliteitsratio a
  ... de solvabiliteitsratio's geven een indicatie voor de financiële stabiliteit van een bedrijf op de langere termijn we kennen de...Lees meer
garantieregeling particuliere participatiemaatschapijen
  ... de garantieregeling particuliere participatiemaatschappijen is een regeling die de toevoer van risicodragend vermogen naar kleine en middelgrote bedrijven...Lees meer
huwelijkse voorwaarden
  ... door het op laten stellen van huwelijkse voorwaarden wordt vã³ã³r het huwelijk vastgelegd welke vermogensbestanddelen aan welke huwelijkspartner toebehoren...Lees meer
inkomen toegerekend aan polishouders
  ... onder het inkomen toegerekend aan polishouders verstaan we de beleggingsopbrengsten die verzekeringsmaatschappijen behalen op de pensioen en...Lees meer
collectieve belegging
  ... onder een collectieve belegging verstaan we een belegging zoals die wordt verzorgd door speciale beleggingsmaatschappijen en voor beleggingsdepots ten...Lees meer
downsiderisk
  ... de downside risk is het risico dat men maximaal loopt bij een effectentransactie bij een long positie in opties kan...Lees meer
bevoorrechte vordering
  ... een bevoorrechte vordering is een vordering die voorrang of preferentie heeft boven andere vorderingen deze worden vaak concurrente vordering...Lees meer
bezitsvorming
  ... onder bezitsvorming verstaan we het opbouwen van een vermogen met name door particulieren bijvoorbeeld door het vergaren van spaargeld door...Lees meer
beleggingsraad
  ... Met de centrale beleggingsraad wordt het orgaan bedoeld dat belast is met het beleggingsbeleid volgens de voorschriften in de...Lees meer
debt to equity ratio
  ... onder de debt to equity ratio verstaan we de verhouding tussen vreemd vermogen en eigen vermogen bij...Lees meer
doorloopconstructie
  ... van een doorloopconstructie is sprake als u een hypotheek met vermogensopbouw zoals de spaar en beleggingshypotheek niet aflost aan het...Lees meer
draagkrachtbeginsel
  ... het draagkrachtbeginsel is het streven naar draagkracht bij de belastingheffing waar men tracht de hoogste inkomenstrekkers relatief zwaarder te belasten...Lees meer
duale inkomstenbelasting
  ... onder een vorm van duale inkomstenbelasting verstaan we een vorm van berekenen van inkomstenbelasting waarbij inkomsten uit vermogen zoals...Lees meer
leencapaciteit
  ... onder de leencapaciteit van een bedrijf verstaan we een graadmeter die aangeeft in welke mate een bedrijf in staat...Lees meer
solvabiliteit
  ... onder de solvabiliteitvan een onderneming verstaan we het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal de solvabiliteit is het vermogen...Lees meer
solvabiliteitsratios
  ... met de solvabiliteitsratios wordt de solvabiliteit van een onderneming in kaart gebracht onder de solvabiliteit van een onderneming verstaan we...Lees meer
besteedbaar inkomen
  ... het besteedbaar inkomen is de som van inkomsten uit arbeid winst sociale uitkeringen pensioenen en inkomsten uit vermogen zoals...Lees meer
vermogenstitel
  ... het begrip vermogenstitel is een algemene naam voor een product dat een bepaald soort eventueel toekomstig vermogen vertegenwoordigt en dat...Lees meer
devilsmetal
  ... naast goud valt zilver onder de bekendste edelmetalen die op grondstoffenbeurzen en termijnmarkten worden verhandeld natuurlijk wordt een deel van...Lees meer
zilver
  ... naast goud valt zilver onder de bekendste edelmetalen die op grondstoffenbeurzen en termijnmarkten worden verhandeld natuurlijk wordt een deel van...Lees meer
rendement totale vermogen
  ... onder het rendement totale vermogen bij een bedrijf ook wel "return on assets" of roa genaamd verstaan we...Lees meer
basel3
  ... Basel iii is een verzamelnaam van een aantal regels die op de derde bankenconferentie in basel zijn afgesproken...Lees meer
bevriende middelen
  ... met bevriende middelen bedoelen we geldmiddelen die door bevriende relaties zoals bijvoorbeeld de directeur van de vennootschap of de...Lees meer
faillissement
  ... een faillissement of bankroet is een door de rechtbank vastgestelde toestand van een debiteur dat deze heeft opgehouden met het...Lees meer
rendement eigen vermogen
  ... onder het rendement eigen vermogen bij een bedrijf ook wel "return on equity" of roe genaamd verstaan we...Lees meer
rendementseis
  ... de rendementseis wordt ook wel het rentabiliteitscriterium ofwel de rentabiliteitseis genoemd het is de opbrengst die men tenminste van een...Lees meer
rentabiliteitsratio
  ... het zogenaamde rentabiliteitsratio is een verhoudingsgetal dat een inzicht geeft in het rendement op het in een onderneming geïnvesteerde...Lees meer
turnaround financiering
  ... onder turn around financiering verstaan we de investering in een bedrijf dat verlies lijdt en waarvan de continuïteit...Lees meer
vermogensbeheerder
  ... een vermogensbeheerder is een persoon of organisatie die voor een ander diens geld beheert en daar een vergoeding voor ontvangt...Lees meer
vermogensbelasting
  ... onder vermogensbelasting verstaan we een belasting die geheven wordt over het vastgestelde fiscale vermogen verminderd met de van toepassing zijnde...Lees meer
vermogensstructuur
  ... de vermogensstructuur is de wijze waarop een onderneming is gefinancierd door investeerders de meest basale kwestie bij het aantrekken...Lees meer
vermogensversterkingskrediet
  ... een vermogensversterkingskrediet is een door de bank verstrekt krediet in het kader van de kredietregeling midden en kleinbedrijf 1985...Lees meer
vermogenswinst
  ... onder vermogenswinst verstaan we de winst die gerealiseerd kan worden op een vermogen bijvoorbeeld de gerealiseerde koerswinst bij de verkoop...Lees meer
voorziening
  ... onder een voorziening verstaan we een vorm van vermogen dat met een duidelijk toekomstig doel wordt gereserveerd in officiële terminologie...Lees meer
beleggingsmotief
  ... Het beleggingsmotief van verschillende beleggers kan behoorlijk per persoon aan verandering onderhevig zijn voorbeelden van veel voorkomende beleggingsmotieven zijn...Lees meer
beleggingstermijn
  ... De zogenaamde beleggingstermijn is de termijn waarbinnen de cli ënt het bedrag nodig zou kunnen hebben voor het...Lees meer
extra dividend
  ... met het extra dividend wordt het dividend bedoeld dat wordt uitgekeerd boven het gewone dividend dit wordt in vrij uitzonderlijke...Lees meer
special purpose entity
  ... een special purpose entity of spe is een speciale partnerschap met een andere partij die als doel heeft...Lees meer
toelatingseisen
  ... dit zijn de eisen waaraan een vennootschap moet voldoen voordat een beursnotering kan worden verkregen...Lees meer
leer van de financiering
  ... de leer van de financiering is de leer waarin de factoren worden geanalyseerd die bepalend zijn voor...Lees meer
limited risk certificates
  ... onder lirics ofwel limited risk certificates verstaan we certificaten die de belegger in staat stellen te profiteren van...Lees meer
liquidatie
  ... een liquidatie is het opheffen van een bedrijf bijvoorbeeld bij faillissement waardoor het vastgelegde vermogen in geld beschikbaar komt doordat...Lees meer
totaal vermogen
  ... het totaalvermogen van een onderneming wordt ook wel het balanstotaal genoemd het is het totaal van het in een onderneming aanwezige...Lees meer
testament
  ... het testament wordt ook wel de uiterste wil genoemd het is een herroepelijke verklaring van iemand deze wordt testateur...Lees meer
commanditaire vennootschap
  ... een commanditaire vennootschap of cv is een samenwerkingsverband tussen twee of meer personen waarbij een of meer personen uitsluitend...Lees meer
economische winst
  ... onder de economische winst verstaan we het bedrijfsresultaat gecorrigeerd voor afschrijvingen materiële vaste activa minus vermogenskosten...Lees meer
gemiddeld rendement
  ... bij het berekenen van het gemiddeld rendement van een vermogen kijken we naar de gewogen rendementen van de verschillende...Lees meer
liquidatiebalans
  ... het begrip liquidatiebalans heeft meerdere betekenissen namelijk 1 balans na liquidatie van een bedrijf door de verkoop van bezittingen het...Lees meer
optimale rendement
  ... onder het optimale rendement verstaan we bij het vermogensbeheer een zo hoog mogelijke som van inkomensrendement en waardestijging van...Lees meer
geïnvesteerde vermogen
  ... onder het geïnvesteerde vermogen verstaan we het totale bedrag dat door een bedrijf is geïnvesteerd in grond voor onroerend...Lees meer
werkzaamvermogen
  ... het werkzaam vermogen wordt gevormd door de materiële vaste activa plus financiële vaste activa plus werkkapitaal plus latente belastingvordingen...Lees meer
zwerfkapitaal
  ... onder zwerfkapitaal wat ook wel vluchtkapitaal of flitskapitaal genoemd wordt verstaan we geld of vermogen in een andere vorm dat wordt...Lees meer
zelf financiering
  ... we spreken van zelf financiering of interne financiering als het gereserveerde eigen vermogen gebruikt voor de aanschaf van productiemiddelen...Lees meer
fixed fraction trading
  ... bij fixed fraction trading wordt steeds een vast percentage van het vermogen gebruikt om mee te handelen...Lees meer
beleggingshypotheek
  ... Een beleggingshypotheek is een vorm van een hypotheek waarbij een hoger bedrag dan noodzakelijk voor aankoop van een woning wordt...Lees meer
beperkte aansprakelijkheid
  ... De term beperkte aansprakelijkheid komen we tegen bij verschillende bedrijfsvormen het is dan de bedoeling om het eigen vermogen...Lees meer
financieel risico
  ... Één van de risico's van een onderneming is het financieel risico dat ontstaat bij het gebruik van veel vreemd...Lees meer
financiële doorlichting
  ... als we op een gestructureerde manier de financiële positie van een onderneming in kaart gaan brengen dan spreken we...Lees meer
financieleflexibiliteit
  ... onder de financiële flexibiliteit van een bedrijf verstaan we de mogelijkheden die het bedrijf heeft om de structuur van...Lees meer
financiële positie
  ... onder de financiële positie verstaan we het vermogen en het inkomen van een persoon of bedrijf deze financiële positie...Lees meer
grantor
  ... de term grainterminal komen we tegen in termijncontracten op graan en dan gaat het over de plaats van levering...Lees meer
persoonlijkezekerheid
  ... een persoonlijke zekerheid is een zekerheid voor de verplichtingen van een debiteur...Lees meer
persoonlijke zekerheid
  ... een persoonlijke zekerheid is een zekerheid voor de verplichtingen van een debiteur dat wil zoveel zeggen dat ten opzicht van...Lees meer
sivlite
  ... onder de siv lite verstaan we een vorm van de siv ofwel structured investment vehicle dat echter een groter...Lees meer
soffin
  ... soffin is het duitse bail out fonds voor de banken soffin heeft de bevoegdheid om voor een bedrag tot 400 miljard...Lees meer
sparen
  ... sparen wordt ook wel oppotten genoemd sparen is het niet voor consumptie aanwenden van inkomen...Lees meer
niet officiëlemarkt
  ... de niet officiële markt is de handel in aandelen die als gevolg van een maatregel van het beursbestuur...Lees meer
weerstandsvermogen
  ... het weerstandsvermogen is het vermogen van de onderneming om ook in ongunstige tijden haar activiteiten te kunnen voorzetten...Lees meer
traderfantasie
  ... veel traders en zeker degenen die veel verliezen denken dat...Lees meer
achtergesteld deposito
  ... onder een achtergesteld deposito verstaan we een deposito dat niet onder de normale dekkings en garantie stelsels valt het...Lees meer
asset
  ... met een asset of vermogensobject wordt een object bedoeld dat een deel van een vermogen vertegenwoordigt dit kan zowel een...Lees meer
bedrijfsgebonden vermogen
  ... het bedrijfsgebonden vermogen is het totaal van immateriële vaste activa voorraden en niet rentedragende vorderingen verminderd met alle vlottende passiva...Lees meer
centrale beleggingsraad
  ... met de centrale beleggingsraad werd het orgaan bedoeld dat belast was met het beleggingsbeleid volgens de voorschriften in de...Lees meer
beleggingsportefeuille
  ... een beleggingsportefeuille is niet hetzelfde als een aandelenportefeuille beide begrippen worden nog wel eens door elkaar gehaald een aandelenportefeuille is een...Lees meer
debtratio
  ... de debt ratio geeft aan in welke mate een bedrijf is gefinancierd met vreemd vermogen tevens geeft deze...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.