zaterdag 12 november 2016

bankliquiditeiten

bankliquiditeitenOnder bankliquiditeiten verstaan we de liquide middelen die een bank bij De Nederlandsche Bank NV ter verkrijging van kasmiddelen kan onderbrengen d.m.v. ver koop of belening, zoals bijvoorbeeld

- verkoop van Nederlands schatkistpapier met een resterende looptijd die korter is dan drie maanden;

- het tegoed, kasmiddelen, in rekeningcourant bij De Nederlandsche Bank NV en bij andere geldscheppende instellingen alsmede het chartale geld in de kas van de bank;

- de activa die gemakkelijk in kasmiddelen kunnen worden omgezet, dan wel op korte termijn met kasmiddelen zullen worden afgelost

- belening van Nederlands schatkistpapier met een looptijd die langer is dan, of gelijk is aan, drie maanden en van obligaties ten laste van de Nederlandse Staat of Nederlandse lagere overheden;