dinsdag 17 mei 2016

Conversievoorwaarden

Conversievoorwaarden


De conversievoorwaarden bij een converteerbare obligatie hebben betrekking op de conversieperiode, de conversieverhouding, de conversiekoers en de aanpassing van de conversiekoers, indien een onderneming mocht overgaan tot uitgifte van nieuwe aandelen door emissie of uitkering van stockdividenden en bonussen.
Gebruikte begrippen in conversievoorwaarden


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
conversiekoers
  ... de prijs die men moet betalen voor een aandeel dat men verkrijgt via de verwisseling van een converteerbare obligatie in...Lees meer
conversieperiode
  ... periode waarin de omwisseling van de converteerbare obligaties ten laste van een onderneming in aandelen in die onderneming kan geschieden...Lees meer
conversieverhouding
  ... conversieverhouding is de verhouding tussen het aantal converteerbare obligaties dat men bij conversie in dient te leveren en het aantal...Lees meer
converteerbare obligatie
  ... een converteerbare obligatie is een leningsvorm waarbij ofwel de hoofdsom contant wordt terugbetaald of in aandelen van een vooraf...Lees meer
emissie
  ... een emissie is de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties via de effectenbeurs...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
uitgifte
  ... onder de uitgifte of "uitgiftekoers" verstaan we de eerste daadwerkelijke notering die een fonds bij een emissie krijgt...Lees meer

Begrippen waar conversievoorwaarden in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


contante bijbetaling
  ... contante bijbetaling kan zich voordoen bij de conversie van converteerbare obligaties het is eventueel in de conversievoorwaarden opgenomen dat...Lees meer