vrijdag 26 juni 2015

Speciale belening

Speciale belening


Onder speciale beleningen verstaan we de aanvullende kredietsteun van De Nederlandsche Bank aan de particuliere banken (boven het contingent ) met het doel de banken voor een vaste periode – meestal enige weken – van extra kasmiddelen te voorzien.

De belening geschiedt meestal tegen de marktrente op onderpand van schatkistpapier.

Vertalingen van speciale belening

Engels:   special loan

Gebruikte begrippen in speciale belening


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
belening
  ... Onder een belening verstaan we een geldlening die een bank of een commissionair in effecten aan kan gaan op onderpand...Lees meer
contingent
  ... we spreken van een contingent als er een maximum is gesteld aan de hoeveelheid van een goed dat in een...Lees meer
marktrente
  ... onder de marktrente verstaan we de rente die bij het verstrekken van een lening of krediet overeenkomt met de gemiddelde...Lees meer
onderpand
  ... onder het onderpand verstaan we de roerende of onroerende goederen die bij het verstrekken van een lening of een hypotheek...Lees meer