Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 27 juni 2016

Onroerend Goed

Onroerend Goed


Onroerend goed is de vaak gebruikte, maar formeel iets minder juiste term voor een onroerende zaak.

Het betreft de grond, inclusief alles wat zich daarin of daarop bevindt dat aard- en nagelvast is.
Gebruikte begrippen in onroerend goed


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aard en nagelvast
  ... Onder de term aard en nagelvast verstaan we de manier waarop roerende goederen aan een onroerend goed zijn...Lees meer

Begrippen waar onroerend goed in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

ism services index
  ... de amerikaanse ism services index staat ook wel bekend als de non manufacturing ism en is een onderzoek...Lees meer
gann
  ... w d gann begon zijn loopbaan op 13 jarige leeftijd met het verkopen van sigaren en kranten in de treinen...Lees meer
ninjahypotheek
  ... een ninjahypotheek is een vorm van een amerikaanse subprimehypotheek en wel eentje van de slechtste soort...Lees meer
asset mix
  ... Onder de asset mix of assetverdeling verstaan we de beslissing hoe het vermogen wordt gespreid over de verschillende financi ële...Lees meer
diversificatie
  ... diversificatie is het spreiden van investeringen in verschillende aandelen en in verschillende sectoren en werelddelen om het risico te spreiden...Lees meer
diversificatie
  ... diversificatie is het spreiden van investeringen in verschillende aandelen en in verschillende sectoren en werelddelen om het risico te spreiden...Lees meer
marktrisico
  ... het marktrisico is het deel van het risico dat een individueel aandeel loopt en dat wordt veroorzaakt door de fluctuaties...Lees meer
fiscale beleggingsinstelling
  ... een fiscale beleggingsinstelling is een beleggingsmaatschappij die onder bepaalde voorwaarden geen vennootschapsbelasting verschuldigd is...Lees meer
kadastrale aanduiding
  ... als een onroerende zaak van eigenaar verandert of er wordt een hypotheek op gevestigd wordt de akte ingeschreven in...Lees meer
kapitaalinvoer
  ... onder kapitaalinvoer verstaan we investeringen of het creëren van saldi op geld of beleggingsrekeningen door personen die niet nederland wonen...Lees meer
kapitaaluitvoer
  ... onder de kapitaaluitvoer verstaan we beleggingen en investeringen van nederlandse ingezetenen in het buitenland het geld verdwijnt dus uit nederland...Lees meer
akte van levering
  ... Onder een akte van levering verstaan we een notarieel document waarin de overdracht van het eigendom van een...Lees meer
akte van transport
  ... Een akte van transport is een door een notaris opgemaakte akte waarin de partijen aangeven om het eigendomsrecht...Lees meer
activa
  ... De activa is een soort verzamelnaam voor de bezittingen van een onderneming op een bepaald moment zoals deze in de...Lees meer
aard en nagelvast
  ... Onder de term aard en nagelvast verstaan we de manier waarop roerende goederen aan een onroerend goed zijn...Lees meer
onderzetting
  ... met de term onderzetting bedoelen we het beschikbaar stellen van onroerend goed als onderpand bijvoorbeeld bij het verstrekken van...Lees meer
opportunityloss
  ... in het algemeen is de opportunity cost hetgeen we mislopen door het maken van een keuze als we al...Lees meer
executiewaarde
  ... onder de executiewaarde verstaan we de "vermoedelijke opbrengstwaarde" van een goed als dit gedwongen verkocht moet worden bij een openbare...Lees meer
beleggingsinstelling
  ... Een beleggingsinstelling is een organisatie die de door haar aandeelhouders dan wel participanten toevertrouwde gelden voor hen belegt...Lees meer
balanswaarde
  ... Onder herwaardering verstaan we het vaststellen van een nieuwe balanswaarde in afwijking van bijvoorbeeld een op de aanschafprijs gebaseerde balanswaarde...Lees meer
doorstootverplichting
  ... de term doorstootverplichting komt uit de wereld van het beleggen in onroerend goed want naast het zelfstandig beleggen in onroerend goed...Lees meer
zakelijke zekerheid
  ... onder een zakelijke zekerheid verstaan we een zekerheid voor de verplichtingen van een schuldenaar dat de schuldeiser verhaal kan...Lees meer
assetliabilitymanagement
  ... Onder asset liability management wordt het zoeken naar een optimale portefeuillesamenstelling van beleggingscategorie en aandelen onroerend goed vastrentende waarden...Lees meer
objectfinanciering
  ... onder objectfinanciering verstaan we een vorm van financiering middels een geldlening waarbij een bepaald object als onderpand voor de lening...Lees meer
onderwater
  ... een optie is onder water als de uitoefenprijs van een call optie hoger is dan de huidige koers van...Lees meer
zakelijke waarden bij een belegging
  ... de zogenaamde zakelijke waarden bij een belegging zijn aandelen en andere effecten onroerend goed en voor...Lees meer
onroerengoedfonds
  ... een onroerend goed fonds is een beleggingsfonds dat alleen of voor het grootste deel in onroerende zaken investeert...Lees meer
zuivering
  ... onder zuivering verstaan we de doorhaling van alle hypotheken die op onroerend goed rusten en de koopsom te boven gaan...Lees meer
beleggingsfonds
  ... We kunnen het zo gek niet bedenken of er is wel een beleggingsfonds voor een beleggingsfonds kan in theorie door...Lees meer
flexibiliteit van een belegging
  ... onder de flexibiliteit van een belegging verstaan we het vermogen om de aard van de belegging aan...Lees meer
koopoptie
  ... de term koopoptie komen we wel tegen in de onroerend goed markt waar men vaak de mogelijkheid heeft om...Lees meer
notariële volmacht tot hypotheek verlening
  ... een notariële volmacht tot hypotheekverlening is een volmacht waarbij een eigenaar van bijvoorbeeld een onroerend goed een...Lees meer
vaste activa
  ... de vaste activa zijn de meer duurzame bezittingen productiemiddelen die langer dan één jaar meegaan van een onderneming...Lees meer
haussepositie
  ... een haussepositie is een handelspositie waarbij iemand effecten in portefeuille heeft in de verwachting dat hij ze later tegen een...Lees meer
canon
  ... een canon of ook wel erfpachtcanon is de vergoeding die de gebruiker de erfpachter moet betalen aan de eigenaar van...Lees meer
hypothecaire geldlening
  ... onder een hypothecaire geldlening of lening verstaan we een lening verstrekt door banken levensverzekeringmaatschappijen pensioenfondsen etc waarvoor als zekerheid...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
hypotheeknemer
  ... in de praktijk worden de termen hypotheeknemer en hypotheekgever nogal eens met elkaar verward...Lees meer
hypotheekregister
  ... onder het hypotheekregister verstaan we de openbare registers die de zogeheten hypothecaire boekhouding vormen...Lees meer
makelaar
  ... een makelaar is iemand die zijn bedrijf maakt van het verlenen van bemiddeling bij het sluiten van overeenkomsten in opdracht...Lees meer
negatieve hypotheekverklaring
  ... onder een negatieve hypotheekverklaring verstaan we een verklaring van de eigenaar van een onroerend goed om dat goed niet...Lees meer
overgangsrechten
  ... de zogenaamde overgangsrechten zijn een vorm van belasting op de waarde van bepaalde nederlandse vermogensbestanddelen ondermeer onroerend goed die verkregen...Lees meer
onderdekking
  ... we spreken van onderdekking wanneer voor een obligo verplichting zoals bijvoorbeeld de verplichting om een geldschuld terug te betalen niet de overeengekomen...Lees meer
opbrengstwaarde
  ... onder de directe opbrengstwaarde die ook wel de marktwaarde of de verkoopwaarde wordt genoemd verstaan we de waarde die...Lees meer
geveltaxatie
  ... onder de geveltaxatie verstaan we een vorm van taxatie van onroerend goed waarbij de taxateur het te taxeren goed slechts...Lees meer
buitengewone baten en lasten
  ... wat zijn buitengewone baten en lasten? de buitengewone baten en lasten zijn opbrengsten of kosten die niet ontstaan...Lees meer
rente risico
  ... het renterisico wordt ook wel rentestandrisico genoemd het is de onzekerheid over rentekosten en opbrengsten als gevolg van onvoorzienbare toekomstige veranderingen...Lees meer
vermogenswinstbelasting
  ... onder vermogenswinstbelasting verstaan we een belasting die wordt geheven over de winst op vermogensobjecten zoals onroerend goed en effecten...Lees meer
leasing
  ... vorm van objectgerichte financiering waarbij de lessor ofwel degenen die daadwerkelijk financiert het leaseobject in gebruik ter beschikking stelt aan...Lees meer
taxatie
  ... het begrip taxatie kent meerdere betekenissen bijvoorbeeld het vaststellen van de waarde van een onroerend goed bijvoorbeeld van een woning in...Lees meer
transportakte
  ... de term transportakte is de benaming die in het dagelijks leven wordt gegeven aan de koopakte van een onroerend goed...Lees meer
titelonderzoek
  ... titelonderzoek wordt ook wel recherche genoemd het is het onderzoek naar de zakenrechtelijke situatie zoals de beschikkingsbevoegdheid van een persoon...Lees meer
beleggingsmix
  ... De beleggingsmix is een ander woord voor samenstelling van een beleggingsportefeuille een beleggingsportefeuille kan uit diverse beleggingscategorie ën bestaan zoals aandelen obligaties...Lees meer
gemiddeld rendement
  ... bij het berekenen van het gemiddeld rendement van een vermogen kijken we naar de gewogen rendementen van de verschillende...Lees meer
executiewaarde
  ... onder de executiewaarde verstaan we de "vermoedelijke opbrengstwaarde" van een goed als dit gedwongen verkocht moet worden bij een openbare...Lees meer
geïnvesteerde vermogen
  ... onder het geïnvesteerde vermogen verstaan we het totale bedrag dat door een bedrijf is geïnvesteerd in grond voor onroerend...Lees meer
vruchtgebruik
  ... het vruchtgebruik is het zakelijk genotsrecht dat iemand die de vruchtgebruiker wordt genoemd heeft om van het roerend of onroerend...Lees meer
koerswinstbelasting
  ... de koerswinstbelasting wordt ook wel kapitaalwinstbelasting genoemd...Lees meer
asset
  ... met een asset of vermogensobject wordt een object bedoeld dat een deel van een vermogen vertegenwoordigt dit kan zowel een...Lees meer
beleggingsportefeuille
  ... een beleggingsportefeuille is niet hetzelfde als een aandelenportefeuille beide begrippen worden nog wel eens door elkaar gehaald een aandelenportefeuille is een...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.