zaterdag 21 januari 2017

Beneficiaire aanvaarding

Beneficiaire aanvaarding

Een beneficiaire aanvaarding komen we tegen bij nalatenschappen. Het betreft een manier van aanvaarding van een nalatenschap die de erfgenamen niet verder aansprakelijk maakt voor de schulden die zich in de nalatenschap bevinden en die hoger zijn dat de waarde van de goederen die er eveneens in terug te vinden zijn. Is er sprake van een opbrengst (batig saldo) dan ontvangt men dat bedrag.

Beneficiaire aanvaarding loopt via de arrondissementsrechtbank.

Vertalingen van beneficiaire aanvaarding

Engels:  beneficiary acceptance

Gebruikte begrippen in beneficiaire aanvaarding


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
nalatenschap
  ... onder een nalatenschap of erfenis verstaan we het totaal aan bezittingen en schulden dat iemand na zijn overlijden achter laat...Lees meer
saldo
  ... onder het saldo van een rekening verstaan we het bedrag dat overblijft als alle bijboekingen en afboekingen zijn verwerkt...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Begrippen waar beneficiaire aanvaarding in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

beneficiaireaanvaarding
  ... We spreken van een beneficiaire aanvaarding van een nalatenschap wanneer de erfgenamen niet verder aansprakelijk zijn voor de schulden...Lees meer