dinsdag 2 augustus 2016

Nettoloon

NettoloonOnder het nettoloon verstaan we het brutoloon (beloning van de productiefactor arbeid) na aftrek van belastingen en sociale premies.

Het nettoloon wordt ook wel het besteedbaar loon genoemd.
Gebruikte begrippen in nettoloon


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


arbeid
  ... In de economische wetenschap is arbeid is de werkkracht van de mens arbeid wordt ook gezien als een oorspronkelijke productiefactor...Lees meer
belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer
brutoloon
  ... onder het brutoloon verstaan we het totaal van het verkregen loon loonbelasting en sociale premies zijn op het brutoloon nog...Lees meer
loon
  ... met loon bedoelen we de beloning van werknemers voor geleverde arbeid inclusief de belastingen en premies ten laste van de...Lees meer
productiefactor arbeid
  ... onder de productiefactor arbeid verstaan we alle lichamelijke en geestelijke inspanningen die mensen verrichten en die ten dienste staat...Lees meer

Begrippen waar nettoloon in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


prijscompensatie
  ... als er sprake is van prijscompensatie betekent dat dat het brutoloon met hetzelfde percentage stijgt als de gemiddelde prijzen inflatie...Lees meer
wig
  ... in de economie verstaan we onder de wig het verschil tussen de totale loonkosten van een persoon en het nettoloon...Lees meer
marginale wig
  ... onder de marginale wig verstaan we het verschil tussen een verandering van de arbeidskosten voor de werkgever en de...Lees meer
premiespaarregeling
  ... bij een premiespaarregeling houdt de werkgever een spaarbedrag in op het nettoloon van de werknemer en voegt daar zelf...Lees meer
brutoloon
  ... onder het brutoloon verstaan we het totaal van het verkregen loon loonbelasting en sociale premies zijn op het brutoloon nog...Lees meer
bruto netto traject
  ... we spreken van het bruto netto traject bij alle stappen en berekeningen die noodzakelijk zijn om vanuit het brutoloon het...Lees meer