dinsdag 2 augustus 2016

Nettoloon

NettoloonOnder het nettoloon verstaan we het brutoloon (beloning van de productiefactor arbeid) na aftrek van belastingen en sociale premies.

Het nettoloon wordt ook wel het besteedbaar loon genoemd.