zondag 7 augustus 2016

Categoriale inkomensverdeling

Categoriale inkomensverdelingOnder de categorale inkomensverdeling verstaan we de macro-economische verdeling van het primaire nationaal inkomen over de produktiefactoren arbeid, kapitaal en natuur in de vorm van arbeidsinkomen, rente, winst en pacht, kortom hoe het inkomen over de productiefactoren verdeeld is.

Hieruit kunnen verschiIIende quoten berekend worden bijvoorbeeld de winstquote.
Gebruikte begrippen in categoriale inkomensverdeling


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


arbeid
  ... In de economische wetenschap is arbeid is de werkkracht van de mens arbeid wordt ook gezien als een oorspronkelijke productiefactor...Lees meer
inkomensverdeling
  ... de inkomensverdeling is in feite een verzamelnaam van verschillende mogelijkheden om het nationaal inkomen op te splitsen...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
natuur
  ... met het brede begrip natuur beschrijven we in de economische wetenschappen alles dat vanzelf aanwezig is in een economiewe spreken...Lees meer
pacht
  ... in de economie zien we pacht als de geldelijke beloning voor het beschikbaar stellen van de productiefactor natuur...Lees meer
productiefactoren
  ... onder de productiefactoren verstaan men in de economie alle middelen die gebruikt worden bij het produceren van goederen en diensten...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
verdeeld
  ... verdeeld is een beursterm voor een licht lagere beurs...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer
winstquote
  ... de winstsom als percentage van het nationaal inkomen is de winstquote het nationaal inkomen is opgebouwd uit een loonsom een...Lees meer