zondag 7 augustus 2016

Categoriale inkomensverdeling

Categoriale inkomensverdelingOnder de categorale inkomensverdeling verstaan we de macro-economische verdeling van het primaire nationaal inkomen over de produktiefactoren arbeid, kapitaal en natuur in de vorm van arbeidsinkomen, rente, winst en pacht, kortom hoe het inkomen over de productiefactoren verdeeld is.

Hieruit kunnen verschiIIende quoten berekend worden bijvoorbeeld de winstquote.