zondag 3 juli 2016

sociale premies

sociale premiesDe sociale premies zijn de door de werkgevers (werkgeverspremies) of werknemers (werknemerspremies) betaalde bedragen aan de instellingen die de sociale verzekeringswetten uitvoeren.
Gebruikte begrippen in sociale premies


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.Begrippen waar sociale premies in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


winstdelingsspaarregeling
  ... een winstdelings spaarregeling is een vorm van een spaarrekening waarbij een deel van de jaarlijkse winstuitkering tot een wettelijk toegestaan...Lees meer
loonsom
  ... de loonsom is het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers...Lees meer
wig
  ... in de economie verstaan we onder de wig het verschil tussen de totale loonkosten van een persoon en het nettoloon...Lees meer
loon
  ... met loon bedoelen we de beloning van werknemers voor geleverde arbeid inclusief de belastingen en premies ten laste van de...Lees meer
ongebonden inkomensoverdrachten
  ... onder ongebonden inkomensoverdrachten verstaan we inkomensoverdrachten die los staan van de besteding van het inkomen voorbeelden hiervan zijn loonbelasting...Lees meer
overhevelingstoeslag
  ... de overhevelingstoeslag was een overblijfsel van de belastingoperatie oort in 1990...Lees meer
brutoloon
  ... onder het brutoloon verstaan we het totaal van het verkregen loon loonbelasting en sociale premies zijn op het brutoloon nog...Lees meer
secundair inkomen
  ... het secundair inkomen is het primair inkomen gecorrigeerd met de bemoeienis van de overheid dus gecorrigeerd voor de diverse...Lees meer
sociale premies ten laste van werkgevers
  ... de sociale premies ten laste van werkgevers zijn de premies geheven over het bruto loon...Lees meer