dinsdag 12 juli 2016

Inflation accounting

Inflation accountingVoeren van een administratie op een wijze waarbij getracht wordt de invloed van de inflatie op de financiële cijfers uit te schakelen.

Hiertoe worden bijv. de cijfers aangepast aan de verandering in het prijsindexcijfer.

De balans die op basis van inflation accounting is opgesteld, geeft een inzicht in de koopkracht waarover een onderneming beschikt.
Gebruikte begrippen in inflation accounting


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


balans
  ... Onder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van...Lees meer
basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
inflatie
  ... inflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen mogelijk was dit...Lees meer
koopkracht
  ... onder iemands koopkracht verstaan we de hoeveelheid goederen en diensten die iemand kan kopen met zijn besteedbaar inkomen...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
prijsindexcijfer
  ... een prijsindexcijfer geeft de procentuele prijsstijging of prijsdaling aan ten opzichte van de prijzen in een basisjaar waarin deze waarde...Lees meer