maandag 23 mei 2016

chequeaanbiedingstermijn

chequeaanbiedingstermijn


Met het begrip cheque-aanbiedingstermijn wordt de periode bedoeld, waarbinnen een cheque ter betaling moet worden aangeboden.

Binnen het land van uitgifte bedraagt de termijn 8 dagen, binnen een Europees land 20 dagen en in de rest van de wereld 90 dagen.

De periode van de chequeaanbiedingstermijn gaat in op de datum van uitgifte die op de cheque vermeld staat.

Binnen de aanbiedingstermijn kan de trekker de cheque niet stoppen, tenzij er wel zeer bijzondere omstandigheden voorbehouden aan ten grondslag liggen.

Bij aanbieding van een cheque na het verstrijken van deze aanbiedingstermijn, zal onder normale omstandigheden de betrokken bank tot gedurende een zekere tijd nog tot uitbetaling overgaan.

Meestal gaat men daarbij uit van 6 maanden, maar na deze termijn zal de bank eerst toestemming van de trekker vragen alvorens tot betaling over te gaan.

Vertalingen van cheque-aanbiedingstermijn

Engels:  cheque presentation term 

Gebruikte begrippen in cheque aanbiedingstermijn


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer
cheque
  ... een cheque is een onvoorwaardelijke gedateerde en door de opdrachtgever ondertekende opdracht aan een met name genoemde bank om als...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer
trekker
  ... de trekker is degene die een door hem ondertekende cheque of wissel uitgeeft...Lees meer
uitgifte
  ... onder de uitgifte of "uitgiftekoers" verstaan we de eerste daadwerkelijke notering die een fonds bij een emissie krijgt...Lees meer