maandag 11 april 2016

Stallen van schatkistpapier

Stallen van schatkistpapier


Onder het stallen van schatkistpapier verstaan we een met name tot het begin van de jaren zeventig voorkomende transactie, waarbij de banken aan de Centrale Bank schatkistpapier verkochten onder beding van terugkoop.

Het doel hiervan was kortstondige spanningen op de geldmarkt, bijvoorbeeld in verband met de jaarultimo, te overbruggen.

Later toen banken onder invloed van een toenemende verkrapping van de geldmarkt overgingen tot afdrachten van deviezen aan de Centrale Bank, liep de activiteit op de markt voor schatkistpapier sterk terug en ging de Centrale Bank voor de overbrugging van tijdelijke geldmarktkrapte over tot dollarswaps.
Gebruikte begrippen in stallen van schatkistpapier


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
beding
  ... een beding is een expliciet vastgelegde voorwaarde of bepaling in een overeenkomst...Lees meer
centrale bank
  ... elk land met een eigen valuta kent een centrale bank die vooral als taak heeft om de valuta door...Lees meer
deviezen
  ... deviezen zijn tegoeden in vreemde valuta die onmiddellijk opeisbaar zijn tot de deviezen worden ook gerekend alle onmiddellijk opeisbare tegoeden...Lees meer
geldmarkt
  ... de geldmarkt is de verzamelnaam voor een aantal afzonderlijke maar wel degelijk met elkaar in verbinding staande deelmarkten op deze...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
schatkistpapier
  ... onder schatkistbiljetten verstaan we in het algemeen kortlopende rentedragende schuldbekentenissen van de overheid schatkistpapier kan worden verdisconteerd en beleend bij de...Lees meer
transactie
  ... een transactie op nettobasis is een effectentransactie met een buitenlandse marktpartij die tegen een bepaalde koers plaatsvindt zonder...Lees meer
verkrapping
  ... onder de term verkrapping verstaan we een poging van de centrale bank om de inflatie omlaag te krijgen door middel...Lees meer