zaterdag 23 april 2016

lege vennootschap

lege vennootschap


Onder een lege vennootschap verstaan we een naamloze vennootschap of besloten vennootschap die gestopt is met haar activiteiten, zonder dat er op dit moment tot liquidatie is overgegaan.

De activa van een lege vennootschap bestaan doorgaans slechts uit een banksaldo en de passiva uit het aandelenkapitaal en reserves.
Gebruikte begrippen in lege vennootschap


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandelenkapitaal
  ... Onder het aandelenkapitaal ook wel aandelenvermogen van een vennootschap ofwel kortweg het kapitaal verstaan we het aantal uitgegeven aandelen vermenigvuldigd...Lees meer
activa
  ... De activa is een soort verzamelnaam voor de bezittingen van een onderneming op een bepaald moment zoals deze in de...Lees meer
liquidatie
  ... een liquidatie is het opheffen van een bedrijf bijvoorbeeld bij faillissement waardoor het vastgelegde vermogen in geld beschikbaar komt doordat...Lees meer
naamloze vennootschap
  ... de naamloze vennootschap is een bij notariële akte opgerichte vennootschap met rechtspersoonlijkheid waarbij de aandelen niet op naam...Lees meer
passiva
  ... een passieve beleggingsstrategie is een strategie die erop gericht is een effectenportefeuille met een bepaalde begrensde risicograad te selecteren...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer

Begrippen waar lege vennootschap in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


bedrijfsfusie
  ... onder een bedrijfsfusie verstaan we het geheel van stappen waarbij een eerste vennootschap het vermogen van een tweede vennootschap...Lees meer