zaterdag 16 april 2016

Lossingsadvies

Lossingsadvies


Een lossingsadvies is een bericht van lossing van een obligatie van een bank c.q. commissionair in effecten aan een obligatiehouder.

Hierin wordt ondermeer vermeld om welke obligatie het gaat en per wanneer de aflossing zal geschieden.

Het Lossingsadvies wordt na de trekking aan de cliënt gestuurd.
Gebruikte begrippen in lossingsadvies


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aflossing
  ... Onder het begrip aflossing verstaan we de gebeurtenis van het terugbetalen van een deel van een lening of een obligatie...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
commissionair
  ... een commissionair aan de beurs is een rechts persoon die aan en verkoopopdrachten van effecten uitvoert voor cliënten en of...Lees meer
commissionair in effecten
  ... een commissionair in effecten is een natuurlijk persoon vennootschap of rechtspersoon die onder eigen naam of onder firma...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
lossing
  ... onder een lossing verstaan we een uitgelote of om andere redenen betaalbaar gestelde obligatie...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
obligatiehouder
  ... de obligatiehouder is degene die de obligatie in eigendom heeft en uit hoofde daarvan in principe recht heeft op de...Lees meer