vrijdag 11 maart 2016

Royement van een hypotheek

Royement van een hypotheek


Onder royement van een hypotheek verstaan we het doorhalen van een hypotheek die in het hypotheekregister is opgenomen.

Het Royement van een hypotheek is in feite de uiteindelijke de administratieve verwerking van het verval der hypotheek.

Het doorhalen van de hypotheek geschiedt door een verzoek aan de bewaarder van de hypotheken om de hypotheek door te halen.

Hierbij is het overleggen van een authentieke akte met de machtiging tot doorhaling of een authentiek afschrift van een rechterlijk vonnis of bevel noodzakelijk..

Het doorhalen van de hypotheek is voor kosten van de schuldenaar.
Gebruikte begrippen in royement van een hypotheek


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


akte
  ... Een akte is in zijn algemeenheid een document dat bedoeld is om als bewijs dienst te doen indien er een...Lees meer
authentieke akte
  ... Een authentieke akte is een document dat is opgemaakt door of ten overstaan van een daartoe bevoegde ambtenaar zoals...Lees meer
doorhalen
  ... we spreken van het doorhalen van een order bij het annuleren van een effectenorder of optieorder...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
hypotheekregister
  ... onder het hypotheekregister verstaan we de openbare registers die de zogeheten hypothecaire boekhouding vormen...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
machtiging
  ... een machtiging ook wel volmacht of mandaat is in het algemeen gesteld een in een document vastgelegde verklaring waarbij de...Lees meer
royement
  ... als u een hypotheek afsluit wordt deze door de notaris ingeschreven in het hypotheekregister na aflossing wordt de hypotheek...Lees meer
verval
  ... onder verval of déchéance verstaan we het verloren gaan van een recht door het tijdsverloop waardoor tevens de gehele verbintenis...Lees meer