maandag 14 maart 2016

vervangingswaarde

vervangingswaarde


Onder de vervangingswaarde verstaan we de prijs die geldt bij vervanging van een goed op het tijdstip van de waardering van dat goed.

De vervangingswaarde is in tegenstelling tot de historische kostprijs, de prijs bij aanschaf van hetzelfde goed.
Gebruikte begrippen in vervangingswaarde


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


historische kostprijs
  ... onder de historische kostprijs verstaan we prijs die ooit bij de aankoop is betaald voor een product dat in...Lees meer
kostprijs
  ... de kostprijs van een product is het totaal van de directe kosten en indirecte variabele kosten per eenheid produkt en...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer

Begrippen waar vervangingswaarde in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


herwaarderingsreserve
  ... de herwaarderingsreserve is het gedeelte van het eigen vermogen dat ontstaat door wijzigingen in de vervangingswaarde van de vaste activa...Lees meer
afschrijving op basis van vervangingswaarde
  ... Met de term afschrijving op basis van vervangingswaarde wordt een methode van afschrijving aangeduid waarbij er...Lees meer
waarderingsgrondslag
  ... de waarderingsgrondslag is de basis waarop een waardeoordeel wordt uitgesproken zoals bijvoorbeeld de waardering van een balanspost...Lees meer