woensdag 16 maart 2016

Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid

Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid


Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid wordt ook wel een informele vereniging genoemd.

Het is een vereniging waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte.

Deze vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid kan geen registergoederen verkrijgen en kan geen erfgenaam zijn.

Degene die namens een informele vereniging handelt, is naast de vereniging aansprakelijk.

Indien een dergelijke vereniging is ingeschreven in het verenigingenregister is de handelende persoon slechts aansprakelijk, voor zover de wederpartij aannemelijk maakt dat de vereniging niet aan de verbintenis zal voldoen.
Gebruikte begrippen in vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


statuten
  ... in de statuten staan de voorwaarden waaraan desbetreffende instelling vennootschap dient te voldoen zo is er de identiteit de organisatie en...Lees meer
verbintenis
  ... onder een verbintenis verstaan we een rechtsbetrekking tussen twee personen krachtens welke de een verplicht is tot een bepaalde prestatie...Lees meer
vereniging
  ... een vereniging is een rechtspersoon die door een zogenaamde meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht de leden van de vereniging waaronder de oprichters...Lees meer
verenigingenregister
  ... het verenigingenregister is een openbaar register dat bij elke kamer van koophandel en fabrieken kvk wordt aangehouden...Lees meer