zondag 27 maart 2016

Royement

Royement


Als u een hypotheek afsluit wordt deze door de notaris ingeschreven in het hypotheekregister. Na aflossing wordt de hypotheek verwijderd uit het hypotheekregister: dit noemt men royement of doorhaling.
Gebruikte begrippen in royement


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aflossing
  ... Onder het begrip aflossing verstaan we de gebeurtenis van het terugbetalen van een deel van een lening of een obligatie...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
hypotheekregister
  ... onder het hypotheekregister verstaan we de openbare registers die de zogeheten hypothecaire boekhouding vormen...Lees meer
notaris
  ... een notaris is een openbaar ambtenaar die bevoegd is tot bepaalde handelingen zoals notariële aktes opmaken en bewaren daarvan de...Lees meer

Begrippen waar royement in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


akte van royement
  ... Onder een akte van royement verstaan we een opdracht om de hypothecaire inschrijving door te halen of bij...Lees meer
closed end fund
  ... onder een closed end fund verstaan we een beleggingsfonds dat geen eigen aandelen inkoopt...Lees meer
doorlopende order
  ... een doorlopende order of ook wel een order tot wederopzegging is een effectenorder die geldt tot het moment dat...Lees meer
royementskosten
  ... royementskosten zijn volgens tarief vastgestelde kosten van omwisseling van certificaten in originele aandelen daarvan of van terugneming van aandelen of...Lees meer
bankhypotheek
  ... Onder een bankhypotheek verstaan we een hypotheek waarbij de hypotheek dient tot zekerheid van al hetgeen de debiteur uit hoofde...Lees meer
royement van een hypotheek
  ... onder royement van een hypotheek verstaan we het doorhalen van een hypotheek die in het hypotheekregister is opgenomen...Lees meer
goodtillcancelledorder
  ... een good till cancelled order is een gelimiteerde order die net zolang van kracht blijft tot de...Lees meer
lopende orderadministratie
  ... de lopende orderadministratie is de administratie waarin effectenorders worden opgenomen vanaf het moment van ontstaan tot en met het...Lees meer