vrijdag 18 maart 2016

scheve inkomensverdeling

scheve inkomensverdeling


Een scheve inkomensverdeling houdt in dat het inkomen ongelijk is verdeeld. Niet iedereen verdient nu eenmaal evenveel.

Deze ongelijkheid in inkomen is zichtbaar te maken met ondermeer de Lorenzcurve.

Tengevolge van de progressieve belastingheffing en de inkomens ondersteunende subsidies zoals bijvoorbeelde de inkomensafhankelijke huursubsidie, is de secundaire inkomensverdeling minder scheef dan de primaire.
Gebruikte begrippen in scheve inkomensverdeling


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


belastingheffing
  ... Onder belastingheffing verstaan de vorm waarin de overheid de belastingen int bij haar inwoners...Lees meer
inkomensverdeling
  ... de inkomensverdeling is in feite een verzamelnaam van verschillende mogelijkheden om het nationaal inkomen op te splitsen...Lees meer
secundaire inkomensverdeling
  ... onder de secundaire inkomensverdeling verstaan we de verdeling van het secundaire nationaal inkomen over personen in een land door...Lees meer
subsidies
  ... subsidies zijn gelden die door de overheid of de europese unie aan bedrijven worden verstrekt met het doel de prijzen...Lees meer
verdeeld
  ... verdeeld is een beursterm voor een licht lagere beurs...Lees meer