zondag 28 februari 2016

Stille curatele

Stille curatele


Onder stille curatele verstaan we de situatie, waarin alle of bepaalde organen van een kredietinstelling hun bevoegdheden slechts mogen uitoefenen na goedkeuring door en met inachtneming van de opdrachten van een of meer door De Nederlandsche Bank NV aan te wijzen personen. Zij worden de stille curatoren genoemd.

DNB kan van deze, in artikel zg van de Wet toezicht Kredietwezen geregelde bevoegdheid gebruik maken, indien een kredietinstelling waarbij zich een ontwikkeling voordoet die gevaarlijk is of kan worden voor de solvabiliteit of de liquiditeit van die instelling, onvoldoende gevolg geeft aan door De Nederlandsche Bank NV gegeven bindende aanwijzingen om een bepaalde gedragslijn te volgen.
Gebruikte begrippen in stille curatele


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
curatele
  ... met het begrip curatele bedoelt men de door een rechterlijke beschikking ontstane situatie waarbij ook een meerderjarige niet langer meer...Lees meer
kredietinstelling
  ... een kredietinstelling is de officiële naam van een bank of van andere rechtspersonen en natuurlijke personen die hun bedrijf maken...Lees meer
liquiditeit
  ... bedrijfseconomisch de mate waarin een onderneming op korte termijn aan de vervallen of opeisbare verplichtingen kan voldoen dus de mate...Lees meer
solvabiliteit
  ... onder de solvabiliteitvan een onderneming verstaan we het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal de solvabiliteit is het vermogen...Lees meer
uitoefenen
  ... uitoefenen is het opdracht geven aan de bank of commissionair om gebruik te maken van de rechten die een gekochte...Lees meer