maandag 22 februari 2016

shiftable activa

shiftable activa


Onder shiftable activa, ook wel afschuifbare activa genoemd, verstaan we activa van een bank die definitief of tijdelijk door belening of door stalling aan de Centrale Bank kunnen worden overgedragen.

Shiftable activa omvatten schatkistpapier, geherdisconteerde wissels en convertibele buitenlandse valuta. Allemaal activa die gemeen hebben dat ze min of meer gemakkelijk in contanten om te zetten zijn.
Gebruikte begrippen in shiftable activa


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


activa
  ... De activa is een soort verzamelnaam voor de bezittingen van een onderneming op een bepaald moment zoals deze in de...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
belening
  ... Onder een belening verstaan we een geldlening die een bank of een commissionair in effecten aan kan gaan op onderpand...Lees meer
centrale bank
  ... elk land met een eigen valuta kent een centrale bank die vooral als taak heeft om de valuta door...Lees meer
min
  ... de term min wordt gebruikt in de verbinding "in de min staan" wat staat tegenover "een plus noteren"...Lees meer
schatkistpapier
  ... onder schatkistbiljetten verstaan we in het algemeen kortlopende rentedragende schuldbekentenissen van de overheid schatkistpapier kan worden verdisconteerd en beleend bij de...Lees meer
valuta
  ... een valuta is een muntsoort bijvoorbeeld de gulden de dollar de yen en dergelijke van een souvereine staat met een...Lees meer