woensdag 17 februari 2016

kasbiljet

kasbiljet


Een kasbiljet is soort van obligatie met een jaarlijks aangroeiende hoofdsom.

Op de obligatie wordt geen rente betaald. Omdat bij de aankoop de rente al van de hoofdsom is afgetrokken wordt er minder voor betaald.

Bij de aflossing wordt dan de normale hoofdsom terugbetaald maar de rente zit bij de uitbetaling dan natuurlijk wel in de hoofdsom verwerkt.

Dit soort constructies kan interessant zijn om inkomen door te schuiven naar een moment dat inning fiscaal gezien beter uitkomt maar meestal steekt de fiscus wel een spaak in het wiel.
Gebruikte begrippen in kasbiljet


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aflossing
  ... Onder het begrip aflossing verstaan we de gebeurtenis van het terugbetalen van een deel van een lening of een obligatie...Lees meer
beter
  ... beter is een beursterm voor licht hogere koersen dus in de zin van "de koersen waren over het algemeen beter dan...Lees meer
fiscus
  ... met de term fiscus wordt de belastingdienst of kortweg "de belastingen" genoemd bedoeld de fiscus is de overheidsdienst die zich met...Lees meer
hoofdsom
  ... bij een lening waaronder een obligatie is de hoofdsom het bedrag dat terugbetaald dient te worden exclusief de rente en...Lees meer
inning
  ... onder inning of het innen van bedragen verstaan we het ophalen van bedragen die mensen slechts betalen omdat ze hiertoe...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer