zondag 21 februari 2016

Debt service ratio

Debt service ratio


Met de debt service ratio bedoelen we de mate waarin de betalingen van rente en aflossing door de overheid en de ondernemingen in het land beslag leggen op de deviezen die het land ontvangt uit de export van goederen en bepaalde diensten.

Kortom de rente(in deviezen) als verhoudingsgetal van de binnenkomende deviezen.
Gebruikte begrippen in debt service ratio


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aflossing
  ... Onder het begrip aflossing verstaan we de gebeurtenis van het terugbetalen van een deel van een lening of een obligatie...Lees meer
deviezen
  ... deviezen zijn tegoeden in vreemde valuta die onmiddellijk opeisbaar zijn tot de deviezen worden ook gerekend alle onmiddellijk opeisbare tegoeden...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
ratio
  ... ook een ratio is een getalsverhouding tussen twee grootheden kengetallen zijn vaak in de vorm van een ratiokengetallen worden gehanteerd...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer