maandag 22 februari 2016

cessie

cessie


Onder het begrip cessie verstaan we een eigendomsoverdracht van rechten op naam.

De drie partijen bij een cessie zijn:


  • de rechthebbende overdrager = cedent 
  • de opvolgende rechthebbende = cessionaris 
  • de debiteur = debitor cessus


Meestal betreft het hier vorderingsrechten op naam. Een bekend voorbeeld is bijvoorbeeld de cessie van een overlijdensrisicoverzekering bij het verstrekken van een hypotheek.

Cessie moet schriftelijk geschieden, hetzij bij authentieke akte, hetzij bij onderhandse akte.

Vertalingen van cessie

Engels: assignment  


Vertalingen van cessionaris

Engels: assignee  


Vertalingen van debitor cessus

Engels: debtor  

Gebruikte begrippen in cessie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


akte
  ... Een akte is in zijn algemeenheid een document dat bedoeld is om als bewijs dienst te doen indien er een...Lees meer
assignment
  ... Onder assignment verstaan we het willekeurig at random aanwijzen van iemand met verplichtingen in opties short posities om de...Lees meer
authentieke akte
  ... Een authentieke akte is een document dat is opgemaakt door of ten overstaan van een daartoe bevoegde ambtenaar zoals...Lees meer
debiteur
  ... een debiteur is de schuldenaar van een bepaalde schuld deze schuld is hetzij ogenblikkelijk opeisbaar hetzij op een tijdstip in de...Lees meer
overlijdensrisicoverzekering
  ... onder een overlegeconomie verstaan we een vorm van een economische orde waarbij allerlei belangenorganisaties van werkgevers werknemers en vaak de...Lees meer

Begrippen waar cessie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


kapitaalcessie
  ... een kapitaalcessie is een overeenkomst tussen in het algemeen een bank en een derde rechtspersoon die eveneens een vordering heeft...Lees meer
cessie tot zekerheid
  ... een cessiebrief is een document waarop alle vorderingen staan die via cessie zijn overgedragen het document wordt met een bepaalde...Lees meer
cedent
  ... een cedent is degene die een bepaald recht heeft en dat recht overdraagt aan een andere partij...Lees meer
cessiebrief
  ... een cessielijst is een lijst van uitstaande vorderingen welke onder verwijzing naar het stamcessiecontract periodiek gewoonlijk wekelijks of maandelijks door...Lees meer
debiteurenkrediet
  ... onder een debiteurenkrediet verstaan we een krediet waarbij de cessie van de vorderingen het saldo van de openstaande debiteuren als...Lees meer