maandag 22 februari 2016

carry

carry


Met de term carry wordt het verschil bedoeld tussen de verschuldigde rente en kosten over aangetrokken gelden en de opbrengst die daartegenover staat, bijv.

de ontvangen rente over het uitzetten van de aangetrokken gelden.

Als de betaalde rente lager is dan de ontvangen rente, is de carry positief.

Als de betaalde rente hoger is dan de ontvangen rente is de carry negatief.

Engelse term voor het verschil tussen bijvoorbeeld ontvangen en betaalde rente, wordt ook algemener gebruikt om het verschil aan te geven tussen de kosten die moeten worden gemaakt om een bepaalde positie in te nemen en de opbrengsten die uit die positie voortkomen. Zie ook negatieve carry en positieve carry.

Gebruikte begrippen in carry


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
opbrengsten
  ... de opbrengsten zijn de inkomsten van een onderneming uit de verkoop van de producten...Lees meer
positie
  ... de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
uitzetten
  ... onder uitzetten verstaan we het uitlenen van een som geld tegen rentevergoeding voor een bepaalde vaste termijn...Lees meer

Begrippen waar carry in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


yen carry trading
  ... onder yen carry trading verstaan we een vorm van geldhandel die in 2006 en 2007 zeer populair was...Lees meer
carryback
  ... onder de term carry back verstaan we de mogelijkheid om verliezen te compenseren met het inkomen bij particulieren dan...Lees meer
carry forward
  ... met de term carry forward wordt de mogelijkheid bedoeld om verliezen te compenseren met de inkomens dan wel met...Lees meer
cost of carry
  ... cost of carry is een term uit de wereld van het fysiek leveren bij termijnhandel...Lees meer