zondag 28 februari 2016

Bronbelasting op interest

Bronbelasting op interest


Met het begripbronbelasting op interest wordt de belasting bedoeld die in het land van de debiteur geheven wordt op de rente die de betrokken debiteur betaalt aan zijn buitenlandse crediteur.

Dus met andere woorden iemand die bijvoorbeeld rente ontvangt van een bank betaalt daar bronbelasting over.

Vertalingen van bronbelasting op interest

Engels: withholding tax on interest  

Gebruikte begrippen in bron belasting op interest


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
belasting
  ... Onder de belasting verstaan we een gedwongen betaling aan de overheid waarvoor de overheid geen individueel aanwijsbare tegenprestatie levert of...Lees meer
bronbelasting
  ... bronbelasting is een vorm van belasting die direct door de uitkerende instantie wordt ingehouden een voorbeeld van bronbelasting is de dividendbelasting...Lees meer
debiteur
  ... een debiteur is de schuldenaar van een bepaalde schuld deze schuld is hetzij ogenblikkelijk opeisbaar hetzij op een tijdstip in de...Lees meer
interest
  ... interest is de vergoeding die iemand ontvangt voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer