zondag 31 januari 2016

Rentedekking

Rentedekking


1. Onder rentedekking verstaan we de uitschakeling van het valutarisico dat gelopen wordt over de in de toekomst te ontvangen dan wel te betalen rente over een lening die in vreemde valuta is verstrekt of opgenomen.

2. Onder de rentedekking verstaan we eveneens het bedrijfsresultaat na afschrijving goodwill vermeerderd met resultaat deelnemingen gedeeld door de netto interest lasten. Deze rentedekking geeft inzicht in de schuldencapaciteit van de betrokken onderneming.
Gebruikte begrippen in rente dekking


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bedrijfsresultaat
  ... onder het bedrijfsresultaat van een onderneming verstaan we de winstgroei die bereikt wordt door verhoging van de netto inkomsten uit...Lees meer
goodwill
  ... met het begrip goodwill bedoelt men het verschil tussen de boekwaarde van het aangekochte en het werkelijk betaalde bedrag bij...Lees meer
interest
  ... interest is de vergoeding die iemand ontvangt voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
valuta
  ... een valuta is een muntsoort bijvoorbeeld de gulden de dollar de yen en dergelijke van een souvereine staat met een...Lees meer
valutarisico
  ... onder het valutarisico verstaan we het risico dat ontstaat als we bezit gaan vergaren dat in een vreemde munt genoteerd...Lees meer
vreemde valuta
  ... onder een vreemde valuta verstaan we de valuta die wettig betaalmiddel is in een ander land dan waar de...Lees meer